Joki­var­ret koros­ta­vat Oulun moni­puo­lis­ta kulttuuriympäristöä

Kult­tuu­riym­pä­ris­tö on ihmi­sen muok­kaa­maa ympä­ris­töä, joka sisäl­tää kult­tuu­ri­ses­ti mer­kit­tä­viä piir­tei­tä, kuten raken­nuk­sia, mai­se­mia ja arkeo­lo­gi­sia koh­tei­ta. Kult­tuu­riym­pä­ris­tö vah­vis­taa alu­eel­lis­ta iden­ti­teet­tiä ja säi­lyt­tää aluei­den arvoa. Par­haim­mil­laan se on voimavara. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Poh­teen sääs­töt aiheut­ta­vat yli-iiläi­sil­le lisä­ku­lu­ja ja huo­lia – Liik­ku­via pal­ve­lui­ta toi­vo­taan laajasti

Oma­lää­kä­ri, ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to Yli-Iihin, parem­mat kul­ku­yh­tey­det sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den ääreen, labra­päi­vä Yli-Iihin ja liik­ku­via pal­ve­lui­ta. Muun muas­sa nämä asiat oli­vat toi­ve­lis­tal­la, kun Poh­teen alue­hal­li­tuk­sen jäsen Anne­li Näp­pä oli esit­te­le­mäs­sä yli-iiläi­sil­le Poh­teen suun­ni­tel­mia ja kuu­le­mas­sa alu­een asuk­kai­den aja­tuk­sia tulevasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kah­vi­la-asia jäi pöydälle

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­la oli käsi­tel­tä­vä­nä suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­su­ha­ke­mus, joka tavoit­te­lee kah­vi­lan raken­ta­mis­ta Kii­min­gin Teboi­lin ton­til­le. Raken­nuk­ses­sa oli­si kym­me­nen asia­kas­paik­kaa sisäl­lä ja 20 ulkoterassilla. 


Joet koh­ti tulvakorkeuksia

Läm­pe­ne­vä sää ja sateet nos­ta­vat joet tul­va­kor­keuk­siin Poh­jois-Poh­jan­maal­la täl­lä vii­kol­la. Jokien ja jär­vien pin­nat nouse­vat, kun lumet sula­vat ja ennus­te­tut alku­vii­kon vesi­sa­teet vauh­dit­ta­vat nousua.


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 17

Lot­to: 1, 3, 13, 26, 30, 36, 40. Lisä­nu­me­ro 5, plus­nu­me­ro 30.

7 oikein‑, 6+1‑, 6 oikein 3 491,61 €, 5 oikein 67,26 €, 4 oikein 10 €, 3+1 oikein, 2 € 

Plus oikein -.


Kir­jas­to­yh­teis­työs­tä tun­nus­tus­ta Mar­tin­nie­men ja Tak­ku­ran­nan kouluille

Oulun kau­pun­gin­kir­jas­to on kiit­tä­nyt yhtä yhteis­työ­ver­kos­to­aan, Oulun kou­lu­ja ja opet­ta­jia. Yhteis­työ kou­lu­jen ja kir­jas­to­jen kes­ken on aktii­vis­ta ja innos­tu­nut­ta. Luku­vii­kon kun­niak­si kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta jakoi muu­ta­mil­le eri­tyi­sen aktii­vi­sil­le kou­luil­le Hyvä luku­tai­to­kump­pa­ni ‑kun­nia­kir­jat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus