Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va iloit­see saa­mas­taan luottamuksesta

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous hui­pen­tui kun­nan­joh­ta­jan vaa­liin maa­nan­tai-ilta­na. Ari Ala­tos­sa­va sai sul­je­tus­sa lip­pu­ää­nes­tyk­ses­sä 39 ään­tä ja Timo Rei­na 28 ään­tä. Pai­kal­la oli kaik­ki 67 val­tuu­tet­tua, eikä yhtään ään­tä jou­dut­tu hyl­kää­mään. Ala­tos­sa­va toi­mii täl­lä het­kel­lä Oulun vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja­na. Kau­pun­gin pal­ve­luk­seen hän tuli kak­si vuot­ta sit­ten kon­ser­ni­joh­ta­jan virkaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Varas­läh­tö äitienpäivämuisteloihin

Lap­suu­te­ni äitien­päi­vien tär­keim­mät muis­tot liit­ty­vät sii­hen, miten aamul­la käy­tiin poi­mi­mas­sa äidil­le val­ko­vuok­ko­ja nii­den olles­sa yön jäl­jil­tä vie­lä nup­pui­na. Ehkä laitettiin…


Monen­lais­ta murinaa

Ran­ta­poh­jas­sa 26.5.1977: Pik­ku­tyt­tö oli kuul­lut naa­pu­rin isän­tää sanot­ta­van papak­si. Niin tyt­tö meni koti­aan ja sanoi, että eihän tuo naa­pu­rin isäntä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


”Mun mum­mi­ni oli mart­ta!” – Osaa­ma­ton opintiellä

Oulun mum­mi­ni, Kert­tu Lovii­sa Kar­vo­nen (1894–1983) oli aktii­vi­nen mart­ta, ja sitä kaut­ta ydin­jä­sen ryh­mäs­sä, joka muun muas­sa perus­ti 1940-luvul­la, juu­ri ennen sotia, Mart­ta-kou­lun Ouluun. Opi­nah­jo tun­net­tiin myö­hem­min nimel­lä Oulun talous­kou­lu, nyt se on Oulun Pal­ve­lua­lan Opis­to. Kou­lu on Oulun mart­to­jen omis­tuk­ses­sa edel­leen, ainoa­na lajis­saan koko Suomessa. 


Vapun­viet­to sujui rauhallisesti

Oulus­sa ja muu­al­la polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la vie­tet­tiin vil­kas­ta, mut­ta polii­sin toi­min­nan kan­nal­ta rau­hal­lis­ta vap­pua. Polii­si val­voi vapun­päi­vän juh­lin­taa, mut­ta isom­paa häi­riö­käyt­täy­ty­mis­tä ei päi­vän aika­na todettu.


Hyviä uuti­sia Ase­ma­ky­läs­tä: Loma­ko­ti Onne­lal­le löy­tyi jatkaja

Yli 70 vuot­ta toi­mi­nees­sa Loma­ko­ti Onne­las­sa vie­tet­tiin hai­kei­ta mut­ta iloi­sia het­kiä vapu­naat­to­na. Paik­kaa yllä­pi­tä­vän Loma­ko­ti Onne­la ry:n puheen­joh­ta­jal­la ja Onne­lan hen­get­tä­rel­lä Pir­jo Hätä­läl­lä oli hyviä uuti­sia ker­rot­ta­va­na. Onne­lal­le on löy­ty­nyt mie­lui­sa osta­ja ja toi­min­nan jat­ka­ja. Pai­kan otta­vat hotei­siin­sa Samant­tan yrit­tä­jät Susan­na ja Kim­mo Kal­lio. Heil­lä on hui­kei­ta suun­ni­tel­mia niin Onne­lan kuin laa­jem­min mat­kai­lu­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sek­si Hau­ki­pu­taal­la ja koko Oulun seudulla.
Poh­jo­la-opis­ton pur­ku etenemässä

Enti­sen Poh­jo­la-opis­ton raken­nuk­sen pur­ku­työt Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä ovat käyn­nis­sä. Pur­ku­työn ja sii­vouk­sen on mää­rä olla val­mis kesä­kuun lop­puun mennessä.