Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Voi­si men­nä bus­sil­la

Hyvät lii­ken­neyh­tey­det ovat nykyi­sin yksi mer­kit­tä­vis­tä teki­jöis­tä ihmis­ten vali­tes­sa asuin­paik­kaan­sa. Tämä tuli esil­le esi­mer­kik­si muut­to­lii­ke­tut­ki­ja Timo Aron teke­mäs­tä Onko Nur­­mi­­jär­­vi-ilmiöl­­lä…

Lue lisää

Tava­taan leh­te­ril­lä

Iis­sä mie­ti­tään, aloi­te­taan­ko kun­nan­val­tuus­ton kokous­ten videoin­ti ja mah­dol­li­ses­ti tal­len­ta­mi­nen. Näin val­tuus­ton kokouk­sia voi­si kat­sel­la koti­soh­val­la joko suo­ra­na lähe­tyk­se­nä tai myö­hem­min.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pih­la­jaa purk­kiin

Pih­la­jan­mar­jo­ja on aina­kin Ran­ta­poh­jan alu­eel­la nyt niin pal­jon, että sil­miin ottaa. Moni tun­tuu poh­ti­van, mitä kaik­kea tuos­ta mar­ja­mää­räs­tä voi­si teh­dä.…


Asen­ne syk­sy­myön­tei­sek­si

Yhtäk­kiä tuli taas aika, jol­loin pih­la­jan­mar­jat kyp­sy­vät, jäl­ki­kas­vu muut­taa takai­sin opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­le, kesä­toi­mit­ta­jat läh­te­vät, kan­sa­lais­opis­ton kurs­sit alka­vat ja lei­vi­nuu­niin on syty­tet­tä­vä…


Toi­sis­sa rutii­neis­sa

Vie­tin vii­si viik­koa tii­viis­ti maal­la, pit­kän sora­tien pääs­sä, veden ääres­sä. Siel­lä voi olla iha­nas­ti lomal­la. Ei tar­vit­se tuk­kaa kam­ma­ta tai…


Nyt tapah­tuu

Näi­nä meneil­lään ole­vil­la muu­ta­mil­la kesä­vii­koil­la ei voi valit­taa, ettei­kö mis­sään mitään tapah­tui­si. Voi vali­ta, menee­kö oman kylän pip­pa­loi­hin, poik­ke­aa­ko naa­pu­ri­pi­tä­jän…


Hyvin ään­te­le­vä äiti

Äitien­päi­vä­nä näkyi taas leh­tien pals­toil­la ja some­ka­na­vil­la las­ten iha­nia ja hel­lyt­tä­viä toi­vo­tuk­sia äideil­leen. Äite­jä on kehut­tu sii­­vous- ja ruu­an­lait­to­tai­dois­ta, har­ras­tuk­siin…


Kii­tol­li­si­na vete­raa­ni­juh­las­sa

Kui­va­nie­men vete­raa­ni­juh­las­sa muka­na olleet sota­ve­te­raa­nit Väi­nö Vei­jo­la ja Mau­nu Vei­jo­la ker­toi­vat viet­tä­vän­sä vete­raa­ni­päi­vää kii­tol­li­sin mie­lin. 91-vuo­­tias Väi­nö Vei­jo­la ja 90-vuo­­tias.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus