Hal­lin­to-oikeus kumo­si Iin Olha­van kou­lun lakkauttamispäätöksen

Olhavalaiset tekivät ennen koulun lakkauttamispäätöstä paljon töitä koulun säilymisen puolesta. Kuva on lokakuulta 2021 kyläläisten järjestämästä tilaisuudesta, jonne he kutsuivat päättäjiä tutustumaan kouluun ja oppilaiden koulumatkoihin.Olhavalaiset tekivät ennen koulun lakkauttamispäätöstä paljon töitä koulun säilymisen puolesta. Kuva on lokakuulta 2021 kyläläisten järjestämästä tilaisuudesta, jonne he kutsuivat päättäjiä tutustumaan kouluun ja oppilaiden koulumatkoihin.

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oikeus on kumon­nut Iin kun­nan­val­tuus­ton vuo­si sit­ten teke­män pää­tök­sen, jol­la se lak­kaut­ti Olha­van koulun.

Hal­lin­to-oikeu­den mukaan kou­lun lak­kaut­ta­mis­pää­tök­sen val­mis­te­lu oli puut­teel­lis­ta. Kun­ta ei ole nou­dat­ta­nut asias­sa kun­nal­le kuu­lu­vaa tie­dot­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien varaa­mis­vel­vol­li­suut­ta. Tämän takia vir­heel­li­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä syn­ty­nyt pää­tös on hal­lin­to-oikeu­den mukaan kumottava.

Kun­nan­val­tuus­ton 1.11.2021 teke­mäs­tä pää­tök­ses­tä lak­kaut­taa Olha­van kou­lu teh­tiin hal­lin­to-oikeu­teen kol­me vali­tus­ta. Kai­kis­sa niis­sä todet­tiin, että Iin kun­ta ei ole jär­jes­tä­nyt kun­ta­lai­sil­le lak­kaut­ta­mis­ta kos­ke­via kuulemistilaisuuksia.

Kun­nan­hal­li­tus tote­si hal­lin­to-oikeu­del­le maa­lis­kuus­sa anta­mas­saan vas­tauk­ses­sa, että Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mi­nen on tul­lut vireil­le vuon­na 2015, jol­loin val­tuus­to hyväk­syi kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man. Sii­nä lin­jat­tiin, että oppi­las­mää­rän las­kies­sa kou­lun tilan­net­ta sel­vi­te­tään. Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan perus­ta­man työ­ryh­män laa­ti­mas­sa rapor­tis­sa esi­tet­tiin kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Lau­ta­kun­ta hyväk­syi rapor­tin kesä­kuus­sa 2020.

Kun­nan­hal­li­tuk­sen mie­les­tä eril­lis­tä Olha­van kou­lun tilan­net­ta käsit­te­le­vää tilai­suut­ta ei tar­vin­nut jär­jes­tää, kos­ka asia on ollut esil­lä vuo­sien ajan ja sitä on käsi­tel­ty run­saas­ti eri tilai­suuk­sis­sa ja tie­do­tus­vä­li­neis­sä. Kun­nan­hal­li­tus kat­soi, että kun­ta­lai­sil­la, asian­osai­sil­la ja sidos­ryh­mil­lä on ollut riit­tä­väs­ti mah­dol­li­suuk­sia tie­don­saan­tiin, palaut­teen anta­mi­seen ja vaikuttamiseen.

Hal­lin­to-oikeus oli tois­ta miel­tä. Se tote­si, että vie­lä vuon­na 2020 esi­tet­ty­jen vaih­toeh­to­jen jäl­keen on käsi­tel­ty Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mi­sen vaih­toeh­to­na päi­vä­ko­ti­kou­lu­mal­lia. Tämän takia Olha­van kou­lun oppi­lai­den, hei­dän van­hem­pien­sa ja kou­lun hen­ki­lös­tön vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien kan­nal­ta oli­si ollut olen­nais­ta, että heil­le oli­si varat­tu mah­dol­li­suus saa­da tie­toa sen het­ki­ses­tä tilan­tees­ta ja esit­tää mie­li­pi­teen­sä kou­lun lak­kaut­ta­mis­suun­ni­tel­mas­ta. Mah­dol­li­suus oli­si pitä­nyt antaa ennen vali­tuk­se­na­lai­sen pää­tök­sen teke­mis­tä sii­nä vai­hees­sa, kun kaik­ki kou­lun lak­kaut­ta­mi­sen perus­teet ovat olleet käsil­lä ja kun asi­aa on tosia­sial­li­ses­ti val­mis­tel­tu val­tuus­ton päätettäväksi.

Hal­lin­to-oikeus tote­aa, ettei kevääl­lä 2020 alka­nut koro­na­pan­de­mia ole estä­nyt kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­mis­tä tai mui­den vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien varaa­mis­ta ennen val­tuus­ton pää­tök­sen teke­mis­tä mar­ras­kuus­sa 2021.

Hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si 21.4.2022 teke­mäl­lään väli­pää­tök­sel­lä valit­ta­jien val­tuus­ton pää­tök­sen täy­tän­töön­pa­non kiel­tä­mis­tä kos­ke­vat hake­muk­set. Näin ollen Olha­van kou­lu lak­kau­tet­tiin elo­kuus­sa 2022. Olha­van alu­een oppi­laat käy­vät nyt kou­lu­aan pää­osin Kui­va­nie­mel­lä. Kou­lun sali on ollut kou­lun lak­kaut­ta­mi­sen jäl­keen muun muas­sa kylä­läis­ten käytössä.

Iin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen pitää nyt saa­tua pää­tös­tä yllät­tä­vä­nä juu­ri sen suh­teen, että hal­lin­to-oikeus kevääl­lä hyl­kä­si valit­ta­jien vaa­ti­muk­set täytäntöönpanokiellosta.

– Yleen­sä täy­tän­töön­pa­no­kiel­to­vaa­ti­muk­sen hyl­kää­mi­nen enna­koi lopul­lis­ta pää­tös­tä, joten ehkä täs­tä odo­tet­tiin sen perus­teel­la toi­sen­lais­ta ratkaisua.

Huh­ti­kuus­sa Iin kun­nan­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut Man­ni­nen sanoo, että asia tut­ki­taan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti ennen pro­ses­sin ete­ne­mis­tä kunnassa.

– Kon­sul­toim­me asias­sa ensin Kun­ta­liit­toa ja sel­vi­täm­me pää­tök­sen taus­tat. On kat­sot­ta­va huo­lel­li­ses­ti, miten asi­aa on perus­tel­tu ja miten sii­hen on vas­tat­tu hal­lin­to-oikeu­teen. Kun asia on sel­vi­tet­ty, käyn­nis­te­tään uudet pro­ses­sit. Sinäl­lään val­tuus­ton teke­män pää­tök­sen perus­teet eivät ole poistuneet.

Man­ni­nen tote­aa, että kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­set ovat aina vai­kei­ta pää­tök­siä kai­kil­le, joten on ikä­vää, jos pää­tös jou­du­taan repi­mään auki.

Nyt annet­tuun hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­seen on mah­dol­lis­ta hakea muu­tos­ta valit­ta­mal­la kor­keim­paan hallinto-oikeuteen.

– Käym­me asian ensin läpi Kun­ta­lii­ton asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Täy­tyy myös huo­mioi­da, että vali­tus oli­si usean vuo­den pro­ses­si. On mie­tit­tä­vä, onko sii­hen jär­ke­vää läh­teä vai onko jär­ke­vää vain tode­ta näin käy­neen ja ede­tä sen mukai­ses­ti, Man­ni­nen sanoo.