Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

OSAOn talon­ra­ken­ta­ja­kou­lu­tus siir­tyy pois Haukiputaalta

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO kes­kit­tää talon­ra­ken­ta­ja­kou­lu­tuk­sen yhdek­si koko­nai­suu­dek­si ja se siir­tyy pois Hau­ki­pu­taan yksi­kös­tä. Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­vat jo aloi­te­tut koh­teet raken­ne­taan val­miik­si, sen jäl­keen kou­lu­tus ja raken­nus­koh­teet ovat vuo­teen 2040 saak­ka pää­osin Kem­pe­leen Piri­läs­sä. Sin­ne siir­tyy myös OSAOn Kau­ko­vai­nion yksi­kön talonrakentajakoulutus.

Lue lisää

Säh­kö­moot­to­ri­pyö­rät tule­vat pikkuhiljaa

Säh­köis­ty­mi­nen näkyi hel­mi­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na jär­jes­te­tyil­lä MP 23 moot­to­ri­pyö­rä­mes­suil­la monin tavoin, vaik­ka var­si­nais­ta säh­kö­moot­to­ri­pyö­rien buu­mia odo­tel­laan vielä. 


Pau­la Mal­leus tar­tut­taa upcyclingiä

Kaik­ki kuu­li­jat nos­ta­vat käten­sä, kun uusio­tuo­tan­non edel­lä­kä­vi­jä, ompe­li­ja ja mal­li­mes­ta­ri Pau­la Mal­leus kysyy luen­nol­laan, kenel­le kier­to­ta­lous on tuttu.Iin Sääs­ken­har­juun lupa kiertotalouskokeiluun

GRK Suo­mi Oy on saa­nut luvan val­mis­taa koe­luon­toi­ses­ti maan­pa­ran­nusai­nei­ta ja kas­vua­lus­to­ja met­sä­teol­li­suu­den jät­tees­tä Iin Sääs­ken­har­jus­sa. Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on myön­tä­nyt luvan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan vuo­si 2022 – Ii ja Kuivaniemi

On aika muis­tel­la vuot­ta 2022. Ran­ta­poh­jan vuo­si­kat­sauk­sen kol­man­nes­sa osas­sa ker­ro­taan vuo­den kulus­ta Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä. Kii­min­gin, Jää­lin, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ii valit­si kak­si johtajaa

Iin kun­nan­hal­li­tus valit­si Tuo­mo Luk­ka­rin kun­nan sivis­tys­joh­ta­jak­si ja Jan­ne Puo­li­tai­pa­leen hyvin­voin­ti­joh­ta­jak­si. Tuo­mo Luk­ka­ri on toi­mi­nut Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja­na syk­sys­tä 2018.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pipar­kak­ku­jen mar­mo­roin­ti kokeilussa

Lei­po­jien hit­ti­tuot­tei­ta tänä jou­lu­na ovat olleet mar­mo­roi­dut pipar­ka­kut. Ne näyt­ti­vät niin kau­niil­ta, että hou­kut­te­li­vat tes­taa­maan. Pipar­kak­ku­jen koris­te­le­mi­ses­ta minul­la oli aiempaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus