Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Kun­nan pää­tös jät­täy­tyä pitä­jä­mark­ki­noi­den jär­jes­te­lyis­tä tyr­mis­tyt­tää Kui­va­nie­mel­lä – Pie­ni­muo­toi­ses­ta Kunin­gas­jät­kä-tapah­tu­mas­ta ensi kesä­nä vie­lä toivoa

Ii-ins­ti­tuut­ti-lau­ta­kun­nan pää­tös olla jär­jes­tä­mät­tä tänä vuon­na Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­ta tyr­mis­tyt­tää Kuivaniemellä.

– Meil­lä mei­naa olla kapi­na­miel­tä tämän tyr­mis­tyt­tä­vän pää­tök­sen suh­teen, ker­too Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Ari Kaak­ku­ri­nie­mi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poh­jois-Iihin lupa 80 000 kuu­tion hiekanottoon

Poh­jois-Iihin on myön­net­ty Jus­si­la Group Oy:lle lupa ottaa noin 5,8 heh­taa­rin suu­rui­sel­ta alu­eel­ta hiek­kaa yhteen­sä 80 000 kuu­tio­ta kym­me­nen vuo­den aika­na. Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta myön­si maa-aines­lu­van Kal­lis­to-nimi­sel­le kiin­teis­töl­le, joka sijait­see Poh­jois-Iis­sä noin 50 met­rin etäi­syy­del­lä Kei­häs­kan­kaan­ties­tä. Kysees­sä on uusi toi­min­ta, mut­ta otta­mi­sa­lu­een ete­lä- ja lou­nais­puo­lel­la sijait­se­vil­la kiin­teis­töil­lä on Jus­si­la Group Oy:n maa-aines­ten­ot­toa­lu­eet. Ete­lä­puo­lei­sel­ta alu­eel­la on voi­mas­sao­le­va lupa kal­lio­ki­viai­nek­sen lou­hin­taan sekä murs­kauk­seen ja lou­nais­puo­lel­la kiin­teis­töl­lä lupa hiekanottoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vasem­mis­to ja vih­reät koh­ti vaaleja

Iin vii­mei­ses­sä vaa­li-live­lä­he­tyk­ses­sä haas­ta­tel­tiin vasem­mis­to­lii­ton kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Tei­jo Lie­des­tä ja vih­rei­den kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­meä. Hei­tä haas­tat­te­li kir­jas­ton­joh­ta­ja Min­na Halo­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­ti­huo­ne koko­aa alan yrittäjiä

Iihin on avat­tu hyvin­voin­ti­huo­ne Iisii, jos­ta alan yrit­tä­jät voi­vat vuo­kra­ta huo­neen vaik­ka päi­väk­si ker­ral­laan. Uuden idean toteut­ta­ja on iiläi­nen lii­kun­ta­neu­vo­ja Satu Kais­to, joka perus­ti pari vuot­ta sit­ten Satun val­men­nus ja lii­kun­ta­pal­ve­lut ‑yri­tyk­sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin pap­pi­la ins­pi­roi tila­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Eloa

Iis­sä lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa asu­nut tila­suun­nit­te­li­ja Lau­ra Elo suun­nit­te­lee remont­te­ja julk­kis­ten kotei­hin discovery+-palvelussa meneil­lään ole­vas­sa Super­täh­tien yllä­tys­re­mon­tit Suo­mi ‑ohjel­mas­sa. Sar­jas­sa Anna Puu, Han­ne­le Lau­ri, Mikael Gabriel, Kai­sa Mäkä­räi­nen, Min­na Parik­ka, Arman Alizad, Niklas Hag­man ja Hjal­lis Har­ki­mo kiit­tä­vät heil­le tär­kei­tä ihmi­siä teke­mäl­lä heil­le remont­tia. Lau­ra Elo pereh­tyy näi­den yllä­tet­tä­vien hen­ki­löi­den per­soo­naan ja suun­nit­te­lee koh­tei­siin sopi­vat asuk­kai­den tyy­li­set remon­tit. Hän on myös muka­na toteut­ta­mas­sa remont­te­ja yhdes­sä julk­kis­ten, ohjel­man juon­ta­ja Juk­ka Hildé­nin ja remont­ti­mes­ta­ri Jonas Hele­niuk­sen kans­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Asu­tus­ti­lan his­to­ri­aa tallennettu

Asu­tus­ti­lan his­to­ri­aa on tal­len­net­tu kir­jaan Kyl­män tilan rai­vaa­jat – Muis­tel­mia elä­mäs­tä asu­tus­ti­lal­la seit­se­män vuo­si­kym­me­nen ajal­ta. Juha­ni Hat­tu­lan kir­joit­ta­ma kir­ja ker­too Rant­si­lan Lie­vo­pe­räs­tä, mut­ta yhtä lail­la se voi­si ker­toa mis­tä tahan­sa asu­tus­ti­las­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­le kir­jan tuo lähei­sek­si se, että kir­joit­ta­jan äiti Elma (o.s. Hyry) oli kotoi­sin Kui­va­ni­men Hyro­jal­ta. Hän oli kir­jai­li­ja Ant­ti Hyryn täti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­kus­ta ja kokoo­mus koh­ti vaaleja

Kes­kus­tan vaa­li­tee­mois­ta puo­lu­een kun­nal­lis­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Rei­jo Kehus ker­too, että puo­lue tavoit­te­lee sekä yri­tyk­sil­le että kun­ta­lai­sil­le veto­voi­mais­ta kuntaa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKalas­tus­ta val­vo­taan myös tal­vel­la – Tal­vi­ka­las­ta­jat nou­dat­ta­vat sään­tö­jä hyvin

Ete­lä- ja Poh­jois-Iin jako­kun­nat ovat kehit­tä­neet kalas­tus­val­von­taa alueil­laan. Maa­lis­kuun alus­sa meria­lu­eel­la suo­ri­te­tus­sa val­von­nas­sa jako­kun­nat tote­si­vat tyy­ty­väi­si­nä, että tal­vel­la verk­ko­ka­las­tus­ta har­joit­ta­vat kalas­ta­jat ovat tie­toi­sia sää­dök­sis­tä ja myös nou­dat­ta­vat niitä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus