Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Iin ja Yli-Iin kir­kois­sa ensim­mäi­nen verk­ko­mes­sun jäl­kei­nen ehtool­li­nen– Kokei­lu­ja jat­ke­taan jos­sain muodossa

Ehtool­li­sen tar­joa­mis­ta kir­kos­sa ver­kos­sa jär­jes­te­tyn mes­sun päät­ty­mi­sen jäl­keen kokeil­tiin vii­me sun­nun­tai­na ensim­mäis­tä ker­taa Iin ja Yli-Iin kir­kois­sa. Iin kir­kos­sa ehtool­li­sel­le osal­lis­tui rei­lut kym­me­nen hen­ki­löä. Yli-Iin kir­kon ehtool­li­sel­le ilmoit­tau­tui kak­si hen­ki­löä, mut­ta he jou­tui­vat peru­maan tulonsa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­kaa­va ete­nee –Suun­nit­te­lus­sa nyt 42 voi­ma­lan vaihtoehto

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton val­mis­te­luai­neis­to on tulos­sa jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le. Kaa­van ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nis­sa on tar­kas­tel­tu kol­mea eri vaih­toeh­toa, jot­ka ovat 63 voi­ma­lan, 15 voi­ma­lan ja 42 voi­ma­lan tuu­li­puis­tot. Jokai­ses­sa vaih­toeh­dos­sa tuu­li­voi­ma­loi­den yksik­kö­te­ho on 5–9 megawat­tia, tor­nin kor­keus noin 200 met­riä ja lavan pituus enin­tään 100–125 met­riä. Voi­ma­loi­den koko­nais­kor­keus on enin­tään 300 metriä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mario­nei­den tari­nat kirjaksi

Tie­toa ja tari­noi­ta voi­ma­lai­tos­työ­mail­la käy­te­tyis­tä Marion-jät­ti­kai­vu­reis­ta on tal­len­net­tu kir­jaan. Yli-iiläi­sen his­to­rian­har­ras­ta­ja Jar­mo Ala­siu­ruan kir­joit­ta­ma teos ker­too Ii‑, Oulu- ja Kemi­joel­la työs­ken­nel­leis­tä kol­mes­ta Marion 7400 ‑kai­vin­ko­nees­ta, nii­den käyt­tä­jis­tä ja nii­hin liit­ty­vis­tä eri­koi­sis­ta tapahtumista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Praa­van sata­maan lisää vene- ja autopaikkoja

Praa­van sata­maan tulee lisää vene­paik­ko­ja ja auto­jen park­ki­ti­laa, kun sata­man van­ha kala-allas muu­te­taan pien­ve­ne­sa­ta­mak­si. Maan­siir­to­työt sata­mas­sa alkoi­vat vii­me viikolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä hiih­to­kou­lu toteu­te­taan omatoimisesti

Koro­na­ra­joi­tus­ten takia peruun­tu­nut Iin Hiih­to­seu­ran hiih­to­kou­lu toteu­te­taan niin sano­tus­ti etä­hiih­to­kou­lu­na. Hiih­to­kou­lua var­ten on Illin­saa­ren 1 kilo­met­rin rei­til­le ja sta­dio­nil­le teh­ty rata, jota voi käy­dä kier­tä­mäs­sä yksin tai per­heen kans­sa. Tai­to­ra­ta on kaik­kien hiih­tä­jien vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä maa­nan­tai­sin kel­lo 17–20. Pak­kas­ra­ja on ‑15 astetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTilaon­gel­mis­ta huo­li­mat­ta Oulun polii­si­lai­tok­sel­la menee hyvin, sanoo uusi polii­si­pääl­lik­kö Mika Hei­ni­lä – Lisä­vah­vis­tus­ta har­vaan asu­tul­le alu­eel­le, lähi­po­lii­si­toi­min­taa ja polkupyöräpoliiseja

Oulun ja Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­mien sisäil­maon­gel­mis­ta joh­tu­vat toi­mi­ti­laon­gel­mat oli­vat Mika Hei­ni­läl­lä hyvin tie­dos­sa, kun hän aloit­ti Oulun polii­si­lai­tok­sen polii­si­pääl­lik­kö­nä elo­kuus­sa. Hän oli viras­sa ensin kol­men kuu­kau­den sijai­suu­den, jon­ka jäl­keen hänet valit­tiin mar­ras­kuun alus­ta vii­den vuo­den mää­rä­ai­kai­seen virkaan. 


Näh­dään roko­tus­ten jälkeen

Roko­tus on päi­vän sana. Olen saa­nut toi­veen pikai­ses­ta roko­tuk­ses­ta lii­tet­ty­nä jou­lu­ter­veh­dyk­seen, uuden vuo­den toi­vo­tuk­seen ja syn­ty­mä­päi­vä­on­nit­te­luun. Toi­ve on lii­tet­ty tuleviin…


Kak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa junan alle Iis­sä – Toi­nen kuo­li lin­tua pelas­ta­neen vetu­rin­kul­jet­ta­jan autoon

Kak­si meri­kot­kaa jäi vuo­den­vaih­tees­sa kah­den eri junan alle Iis­sä. Meri­kot­kat oli­vat syö­mäs­sä radan vie­rel­lä ollei­ta junaan aiem­min tör­män­nei­tä poroja.

Ensim­mäi­nen meri­kot­kis­ta jäi tava­ra­ju­nan alle maa­nan­tai­na 28.12.

– Radan var­res­sa Iin ja Olha­van puo­li­vä­lis­sä oli junan alle jää­nei­tä poro­ja, joi­den kim­pus­sa muut­kin vetu­rin­kul­jet­ta­jat oli­vat jo näh­neet kot­kia ja korp­pe­ja. Näin kot­kan läh­te­vän len­toon radal­ta ja se len­si suo­raan vetu­rin tuu­li­la­siin, ker­too iiläi­nen vetu­rin­kul­jet­ta­ja, joka halu­aa pysyä nimettömänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Leu­van­joen Öty­sii­nil­tä juhlalevy

Öty­sii­ni-yhtye Yli-Iin Leu­val­ta on jul­kais­sut 25-vuo­tis­juh­la­ää­nit­teen. Kokoel­ma­le­vyl­le on tal­len­net­tu kol­me­tois­ta kap­pa­let­ta, yhteen­sä lähes tun­ti öty­sii­ni­mäis­ta heumpno-musiikkia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus