Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Ako­lan kar­ta­no remon­toi­tu­na val­mii­na uuteen aikaan

Ako­lan kar­ta­non pää­ra­ken­nuk­sen remont­ti aloi­tet­tiin noin kym­me­nen vuot­ta Museo­vi­ras­ton tuke­mal­la ulkoik­ku­noi­den kun­nos­ta­mi­sel­la. Kun talo tuli rei­lut kol­me vuot­ta sit­ten Tee­mu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perus­suo­ma­lai­set toi­voo roh­keut­ta läh­teä poli­tiik­kaan

Syys­my­räk­kä ei hidas­ta­nut perus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­kam­pan­ja­kier­ros­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la maa­nan­tai­na. Puo­lu­een toi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja Arja Juvo­nen pai­noi pipon pää­hän­sä ja jutut­ti ihmi­siä Kui­va­nie­mel­lä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Uusia pal­ve­lu­ja: Uusi kat­sas­tus­a­se­ma Iihin

Uusi katas­tus­a­se­ma K1 Kat­sas­tus on avau­tu­nut Iin Pen­tin­tiel­lä. Kat­sas­tus­a­se­ma toi­mii samas­sa kiin­teis­tös­sä Iin Auto­maa­laa­mon kans­sa. K1 Kat­sas­tuk­sen alue­joh­ta­ja Riik­ka Val­ta­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


PVO-Vesi­voi­man uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Jani Pul­li: Vesi­voi­man roo­li säh­kön­tuo­tan­non sää­te­li­jä­nä kor­vaa­ma­ton

PVO-Vesi­­voi­­ma Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja­na syys­kuun alus­ta aloit­ta­nut Jani Pul­li koros­taa vesi­voi­man suur­ta roo­lia Suo­men säh­kö­jär­jes­tel­mäs­sä. – Vesi­voi­ma on koti­mai­nen, mer­kit­tä­vä uusiu­tu­van ener­gian.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­lai­sil­le oma kios­ki sil­lan kupee­seen

Maa­li­pens­se­lit viu­hui­vat riva­kas­ti, kun Jakun kou­lun yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ryh­mä pää­si maa­lias­tian äärel­le maa­nan­tai­na. Puun­vä­ri­se­nä netin osto- ja myyn­ti­pai­kas­ta ostet­tu kios­ki­ra­ken­nus sai het­kes­sä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIis­sä kar­toi­te­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta – Kou­lu­mat­ko­jen vaa­ran pai­kois­ta jär­jes­te­tään kyse­ly

Iin kun­nas­sa sel­vi­te­tään tämän vuo­den aika­na lii­ken­teen ja ties­tön ongel­ma­koh­tia useal­la eri taval­la. Tavoit­tee­na on paran­taa muun muas­sa kou­lu­lais­ten lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus