Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Minis­te­ri­vie­ras Iissä

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Lep­pä vie­rai­li Iis­sä maa­nan­tai­na. Minis­te­ri vie­rai­li Kes­kus­tan Iin kun­nal­lis­jär­jes­tön tel­tal­la S‑Market Tur­van edus­tal­la. Hän­tä oli vas­taa­not­ta­mas­sa muun muas­sa Iin kun­nan­joh­ta­ja, iiläi­siä polii­tik­ko­ja sekä pai­kal­la pii­pah­ta­nei­ta kuntalaisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kun­nan­hal­li­tus on Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lui­den siir­ron kannalla

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää yksi­mie­li­ses­ti kun­nan­val­tuus­tol­le, että Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä voi siir­tää Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lut Kui­va­nie­mi-talol­le. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että kun­nan kiin­teis­tö- ja ympä­ris­tö­tek­ni­set pal­ve­lut teke­vät toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sen edel­lyt­tä­vät muu­tos­työt nykyi­sen talous­ar­vion puit­teis­sa. Alus­ta­van arvion mukaan tar­vit­ta­vat muu­tos­kus­tan­nuk­set ovat noin 15 000 euroa. Huo­nei­siin on asen­net­ta­va muun muas­sa käsienpesualtaat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­hal­li­tus esit­tää Olha­van kou­lun lakkauttamista

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta 1.8.2022 läh­tien. Esi­tys syn­tyi kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa yksi­mie­li­ses­ti. Ennen pää­tös­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa esi­tet­tiin asian palaut­ta­mis­ta uudel­leen val­mis­te­luun. Esi­tys hävi­si äänes­tyk­sen, joten asian käsit­te­lyä jat­ket­tiin kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men Kie­va­ri astui uuteen aikaan

Haa­ve omas­ta ravin­to­las­ta toteu­tui San­na-Mari Sanak­se­na­hol­le hei­nä­kuus­sa, kun hän ryh­tyi jat­ka­maan Kui­va­nie­men Kie­va­rin toimintaa. 

– Tulin tän­ne töi­hin vii­me hel­mi­kuus­sa. Sit­ten Rai­li ehdot­ti, että alkai­sin tähän yrit­tä­jäk­si. Asi­aa mie­tit­tyä­ni huo­ma­sin, että täs­sä­hän on hyvä tilai­suus toteut­taa haavettani. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lui­ta ollaan siir­tä­mäs­sä Kuivaniemi-talolle

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma on ollut sul­jet­tu­na puo­li­tois­ta vuot­ta koro­na­pan­de­mi­aan liit­tyen. Nyt suun­ni­tel­laan, että ter­veys­pal­ve­lui­ta jär­jes­tet­täi­siin tam­mi­kuun alus­ta läh­tien Kuivaniemi-talolla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men uusi läm­pö­lai­tos val­mis­tu­mas­sa talveksi

Kui­va­nie­mel­lä on odo­tel­tu uuden läm­pö­voi­ma­lai­tok­sen käyt­töön­ot­toa. Läm­mön­tuo­tan­nos­ta vas­taa­van Bio­ter­mo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Hie­ta­la ker­too, että vie­lä ei voi­da mää­ri­tel­lä uuden lai­tok­sen tark­kaa käyttöönottoajankohtaa.

– Koko ajan val­mis­te­lem­me edel­ly­tyk­siä, että uuden läm­pö­lai­tok­sen koe­käyt­tö käyn­nis­tyy. Paras­ta aikaa on menos­sa muun muas­sa pump­paus­kes­kuk­sen rakentaminen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Illin­kos­ken mai­se­ma kohenee

Kai­vin­ko­ne on vii­me vii­kos­ta läh­tien liik­ku­nut Illin­saa­ren ran­nal­la Illin­kos­ken tun­tu­mas­sa. Kysees­sä on Iijoen van­han luon­no­nuo­man eli Raa­sa­kan van­han uoman kun­nos­ta­mi­seen liit­ty­vä hanke. 

– Alu­eel­ta on pois­tet­tu vesak­ko­ja ja risuk­ko­ja. Tän­ne on ajet­tu lou­hik­koa luis­kan ver­hoi­luun, seu­raa­vak­si ale­taan teh­dä veden­pin­taa nos­ta­vaa poh­ja­pa­toa. Lohi­ka­lo­jen kutu­paik­ko­jen kun­nos­tus aloi­tet­tiin jo vii­me vuon­na, luet­te­lee Raa­sa­kan van­han uoman neu­vot­te­lu­kun­nan jäsen ja nyt teh­tä­vän kun­nos­tuk­sen työn­joh­ta­ja Sep­po Paak­ko­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­hel­lu veti salin täy­teen Kuivaniemellä

Kran­ni­teat­te­rin musiik­ki­teat­te­rie­si­tys Kesä­hel­lu ja hitit veti Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran salin täy­teen ylei­söä lau­an­tai-ilta­na.  Pää­roo­lis­sa kesä­hel­lu­na esi­tyk­ses­sä ollut Kui­va­nie­mel­tä läh­töi­sin ole­va Tuomas.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nel­jä­tois­ta­vuo­tias Otso Kyl­lö­nen kaa­toi ensim­mäi­sen hirvensä

Nel­jä­tois­ta­vuo­tias Otso Kyl­lö­nen ampui ensim­mäi­sen hir­ven­sä loka­kuun ensim­mäi­se­nä sun­nun­tai­na. Hänen isän­sä Juk­ka läh­ti tuol­loin aamul­la hir­vi­jah­tiin per­heen kar­ja­lan­kar­hu­koi­ra Tikin kanssa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus