Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Iin ylä­kou­luun tulos­sa lii­kun­ta­luok­ka

Iin Val­ta­rin kou­lul­le on tulos­sa lii­kun­ta­luok­ka, johon kai­kil­la kun­nan kuu­des­luok­ka­lai­sil­la on mah­dol­lis­ta hakea. Ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta myön­si Val­ta­rin kou­lul­le mah­dol­li­suu­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Toi­mit­ta­jal­ta: Mark­ki­naos­ta­mi­sen vai­keus

Vii­kon­lop­puu­ni mah­tui­vat Sii­ka­mark­ki­nat Hai­luo­dos­sa ja käsi­työ- ja hyvin­voin­ti­mes­sut Oulus­sa. Molem­mat ovat vuo­sit­tain tois­tu­via muka­via tapah­tu­mia, joi­hin läh­te­mis­tä jah­kaa kui­ten­kin lähes joka ker­taa. Jak­saa­ko vai eikö jak­sa -pun­ta­roin­nin lisäk­si vaa­ka­kup­piin pus­ke­vat eko­lo­gi­set ja mark­ki­na­ta­lou­del­li­set näkö­kul­mat.


Jak­ku­ky­län sil­ta toteu­tuu

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan lisä­ra­hoi­tuk­sen. Sil­lan raken­ta­mi­nen mak­saa noin 800 000 euroa, mikä on 300 000 euroa alku­pe­räis­tä kus­tan­nusar­vio­ta…
Vuo­den iiläi­nen on Riit­ta Räi­nä

Vuo­den iiläi­nen 2019 on Iin kun­nan hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nä. Vuo­den iiläi­nen jul­kis­tet­tiin Iin koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­las­sa tänään. Valin­nan teki kun­nan­hal­li­tus kun­ta­lais­ten…