Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Kilt­teys itseä ja toi­sia koh­taan tuo hyvinvointia

Mie­len hyvin­voin­ti oli vah­vas­ti esil­lä Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tys­sä Poh­jois-Euroo­pan suu­rim­mas­sa hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­mas­sa I love me ‑mes­suil­la. Mes­sut kerä­si­vät vii­kon­lop­pu­na Mes­su­kes­kuk­seen 56 200 kävijää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kan­sal­lis­pu­ku elää aikan­sa mukaisesti

Lee­na Eli­na Val­kea­pää: Kan­sal­lis­pu­vun kult­tuu­ri­his­to­ria, Vas­ta­pai­no 2023. Kan­sal­lis­pu­kui­him­me liit­tyy suu­ria tun­tei­ta. Toi­set rakas­ta­vat puku­ja, toi­set pitä­vät kau­kais­ten aiko­jen kam­mot­ta­vi­na jään­tei­nä. Sama…


OSAOn talon­ra­ken­ta­ja­kou­lu­tus siir­tyy pois Haukiputaalta

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO kes­kit­tää talon­ra­ken­ta­ja­kou­lu­tuk­sen yhdek­si koko­nai­suu­dek­si ja se siir­tyy pois Hau­ki­pu­taan yksi­kös­tä. Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­vat jo aloi­te­tut koh­teet raken­ne­taan val­miik­si, sen jäl­keen kou­lu­tus ja raken­nus­koh­teet ovat vuo­teen 2040 saak­ka pää­osin Kem­pe­leen Piri­läs­sä. Sin­ne siir­tyy myös OSAOn Kau­ko­vai­nion yksi­kön talonrakentajakoulutus.


Säh­kö­moot­to­ri­pyö­rät tule­vat pikkuhiljaa

Säh­köis­ty­mi­nen näkyi hel­mi­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na jär­jes­te­tyil­lä MP 23 moot­to­ri­pyö­rä­mes­suil­la monin tavoin, vaik­ka var­si­nais­ta säh­kö­moot­to­ri­pyö­rien buu­mia odo­tel­laan vielä. 


Pau­la Mal­leus tar­tut­taa upcyclingiä

Kaik­ki kuu­li­jat nos­ta­vat käten­sä, kun uusio­tuo­tan­non edel­lä­kä­vi­jä, ompe­li­ja ja mal­li­mes­ta­ri Pau­la Mal­leus kysyy luen­nol­laan, kenel­le kier­to­ta­lous on tuttu.Ran­ta­poh­jan vuo­si 2022 – Ii ja Kuivaniemi

On aika muis­tel­la vuot­ta 2022. Ran­ta­poh­jan vuo­si­kat­sauk­sen kol­man­nes­sa osas­sa ker­ro­taan vuo­den kulus­ta Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä. Kii­min­gin, Jää­lin, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Sääs­ken­har­juun lupa kiertotalouskokeiluun

GRK Suo­mi Oy on saa­nut luvan val­mis­taa koe­luon­toi­ses­ti maan­pa­ran­nusai­nei­ta ja kas­vua­lus­to­ja met­sä­teol­li­suu­den jät­tees­tä Iin Sääs­ken­har­jus­sa. Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on myön­tä­nyt luvan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus