Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo


Iin Sääs­ken­har­juun lupa kiertotalouskokeiluun

GRK Suo­mi Oy on saa­nut luvan val­mis­taa koe­luon­toi­ses­ti maan­pa­ran­nusai­nei­ta ja kas­vua­lus­to­ja met­sä­teol­li­suu­den jät­tees­tä Iin Sääs­ken­har­jus­sa. Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­lau­ta­kun­ta on myön­tä­nyt luvan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan vuo­si 2022 – Ii ja Kuivaniemi

On aika muis­tel­la vuot­ta 2022. Ran­ta­poh­jan vuo­si­kat­sauk­sen kol­man­nes­sa osas­sa ker­ro­taan vuo­den kulus­ta Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä. Kii­min­gin, Jää­lin, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Ii valit­si kak­si johtajaa

Iin kun­nan­hal­li­tus valit­si Tuo­mo Luk­ka­rin kun­nan sivis­tys­joh­ta­jak­si ja Jan­ne Puo­li­tai­pa­leen hyvin­voin­ti­joh­ta­jak­si. Tuo­mo Luk­ka­ri on toi­mi­nut Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja­na syk­sys­tä 2018.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tai­de­kaap­pi on täyn­nä iha­nia yllätyksiä

Väri­käs mini­tai­de­kaap­pi on ilos­tut­ta­nut jou­lun alla Iin Nik­ka­rin päi­vä­ko­din lap­sia. Mini­tai­de­kaap­pi nimel­tä mini-LELU-ILO koos­tuu Iis­sä vart­tu­neen kuva­tai­tei­li­ja ja lavas­ta­ja Heidi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pipar­kak­ku­jen mar­mo­roin­ti kokeilussa

Lei­po­jien hit­ti­tuot­tei­ta tänä jou­lu­na ovat olleet mar­mo­roi­dut pipar­ka­kut. Ne näyt­ti­vät niin kau­niil­ta, että hou­kut­te­li­vat tes­taa­maan. Pipar­kak­ku­jen koris­te­le­mi­ses­ta minul­la oli aiempaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä tar­kas­tel­laan esio­pe­tuk­sen periaatteita

Iin kun­nan ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lut sel­vit­tää esio­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä ja esiop­pi­laak­si ottoa kos­ke­via peri­aat­tei­ta toi­min­ta­kau­del­le 2023–2024. Sel­vi­tyk­seen sisäl­ly­te­tään Kui­va­nie­men alu­een esiopetuksen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus