Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Koro­na­ke­vään runo­ku­va­kir­ja

Koro­na­ke­vät on saa­nut val­loil­leen monen­lais­ta luo­vuut­ta. Iiläis­läh­töi­sen Esko Van­ha­lan koro­na­ke­vääs­tä syn­tyi runo­ku­va­kir­ja #sanois­ta­viis. – Kun koro­na­ra­joi­tuk­sia alet­tiin sää­tää, kyse­lin ensim­mäi­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Hen­ki­lös­tö etsii sääs­tö­koh­tei­ta Iis­sä – Yt-menet­te­ly kos­kee koko hen­ki­lös­töä

Iin kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt koko hen­ki­lös­töä kos­ke­van yt-menet­­te­­lyn aloit­ta­mi­ses­ta. Pää­mää­rä­nä on löy­tää kei­not talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si tänä ja ensi vuon­na. Tuo­tan­nol­li­sin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Riip­pusil­lan raken­ta­mi­nen on kes­key­tet­ty

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­nen on kes­key­tet­ty sil­ta­suun­ni­tel­mien tar­kis­ta­mi­sen takia. – Jokin aika sit­ten esi­tet­tiin epäi­lys, että sil­lan raken­teet oli­si suun­ni­tel­tu lii­an.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaa­sa­kan kala­tei­den raken­ta­mis­ta vas­tus­te­taan muis­tu­tuk­sis­sa

Raa­sa­kan kala­tei­den val­mis­te­lu­lu­vas­ta jätet­tiin Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon muis­tu­tuk­sia, jois­sa vas­tus­te­taan luvan myön­tä­mis­tä. Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­don ja Raa­sa­kan sään­nös­te­ly­pa­don kala­tei­den raken­ta­mi­nen ja val­mis­te­lu­lu­pa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRajoi­tuk­sia pure­taan, mut­ta koro­naa ei ole selä­tet­ty – Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sia teh­ty aiem­paa vähem­män

Koro­na­vi­ruk­sen takia ase­tet­tu­ja rajoi­tuk­sia pure­taan osit­tain, mut­ta voi­mas­sa ole­via rajoi­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va. Oulun­kaa­ren joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen muis­tut­taa, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan talous tule­van vaa­li­kau­den suu­rin haas­te

Puo­lu­eet ovat aloit­ta­neet ehdo­kas­han­kin­tan­sa vajaan vuo­den kulut­tua käy­tä­viin kun­ta­vaa­lei­hin. Koro­nan takia monen puo­lu­een vaa­li­val­mis­te­lut ovat jäis­sä, mut­ta tule­van kau­den tavoit­tei­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus