Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Vapaa­eh­toi­set tar­joa­vat asioin­tia­pua Iis­sä – Ketään ei saa jät­tää heit­teil­le

Iis­sä on koro­nae­pi­de­mian myö­tä perus­tet­tu vapaa­eh­tois­ryh­mä, joka tar­jo­aa asioin­tia­pua sitä tar­vit­se­vil­le. Ryh­män perus­ti jo vuo­sia vapaa­eh­tois­teh­tä­vis­sä toi­mi­nut Anu Mäen­kos­ki. Face­boo­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pei­lin hei­jas­tus sai leh­ti­pi­non käryä­mään

Pöy­däl­lä olleen suu­ren­ta­van pei­lin hei­jas­tus sai leh­ti­pi­non savua­maan Jou­ko Tuo­me­lan koto­na Yli-Olha­­vas­­sa tois­sa vii­kol­la. – Päi­väl­lä tääl­lä oli alka­nut savu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rak­kau­des­ta neu­lo­mi­seen syn­tyi neu­lon­ta­pii­ri Luo­to­lai­set

Hai­luo­dos­sa kokoon­tu­van Tik­ku­röi­jy­pii­rin kii­min­ki­läi­nen “var­jo­ryh­mä” Luo­to­lai­set kokoon­tuu ker­ran kuu­kau­des­sa neu­lo­maan. Paris­ta­kym­me­nes­tä kii­­min­­ki­­läis- ja oulu­lais­nai­ses­ta koos­tu­va jouk­ko rat­koo yhdes­sä omia ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten aikais­ta­mi­nen ärsyt­tää osaa abi­tu­rien­teis­ta

Kevään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sen reaa­liai­nei­den koe­päi­viä aikais­tet­tiin koro­na­vi­ruse­pi­de­mian takia vii­kol­la niin, että ne ovat täl­lä vii­kol­la. Menet­te­lyl­lä pyrit­tiin tur­vaa­maan yli­op­pi­las­tut­kin­non jär­jes­tä­mi­nen, jot­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­joh­ta­jal­la suu­rin huo­li hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­des­tä epi­de­mia­vai­hees­sa

Iis­sä ei aina­kaan eili­seen men­nes­sä ollut yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Iin kun­nas­sa ja kun­nan ter­veys­pal­ve­lut tuot­ta­vas­sa Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä ollaan kui­ten­kin val­mis­tau­dut­tu hyvin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kou­lun korea­lais­vie­rais­ta nousi kohu

Iis­sä Mic­ro­po­lik­sen vie­raa­na vii­me vii­kol­la ollut ete­lä­ko­rea­lais­ryh­mä on aiheut­ta­nut häm­min­kiä ja huol­ta. Vie­rai­li­jat oli­vat Iis­sä kat­so­mas­sa kuvaus­paik­ko­ja myö­hem­min Iis­tä teh­tä­vää.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tan­ja Hii­va­la par­tu­ri­na unel­ma-amma­tis­saan

Tan­ja Hii­va­la on perus­ta­nut koti­kun­taan­sa Iihin Par­tu­ri Iijon. – Tämä oli unel­­ma-ammat­­ti­­ni jo kou­luai­koi­na. Ylä­as­teen jäl­keen yhteis­haus­sa oli­sin pääs­syt par­­tu­­ri-kam­­paa­­ja­­lin­­jal­­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvin­voin­ti­päi­vä koko­si ajan­koh­tai­sia asioi­ta senio­reil­le

Ajan­koh­tais­ta asi­aa senio­ri­tee­mal­la oli tar­jol­la Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tys­sä hyvin­voin­ti­päi­väs­sä. Hau­ki­pu­taan elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen vir­kis­tys­toi­mi­kun­nan jär­jes­tä­mään hyvin­voin­ti­päi­vään osal­lis­tui tois­ta­sa­taa senio­ria.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus