Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Oona ja Lii­nu pyö­rit­tä­vät kah­vi­laa jo kol­mat­ta kesää

Nuo­ret yrit­tä­jät Oona Mäke­lä ja Lii­nu Leh­to­la ovat jo koke­nei­ta kesä­kah­vi­lan pyö­rit­tä­jiä. Ensim­mäi­sen ker­ran he ava­si­vat Kesä­kah­vi­la Maja­kan tois­sa kesä­nä olles­saan 15- ja 14-vuotiaita.

– Äitim­me heit­ti­vät sil­loin idean kesä­kah­vi­lan pitä­mi­ses­tä ja me jalos­tim­me sitä, Oona kertoo.

Lue lisää

Uusi museon­hoi­ta­ja lumou­tui Iin museoalueesta

Ennen valin­taan­sa Iin museon­hoi­ta­jak­si Tui­ja Visu­ri toki tie­si Iin Hami­nan, mut­ta sil­ti museoa­lu­een kau­neus ja moni­puo­li­suus yllät­ti hänet.  – Tämä on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nos­ta­mo laa­jen­si ja monipuolistui

Tree­nis­tu­dio Kun­nos­ta­mo on saa­nut uudet tilat Iin Ala­ran­nal­le. Yrit­tä­jä Anu Suo­tu­la-Tep­po on myös laa­jen­ta­nut palveluitaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Tie­toa ja viih­det­tä enti­sil­le nuorille

Yhdes­sä ja etä­nä ‑tee­mal­la jär­jes­tet­tiin Iis­sä maa­nan­tai­na yli 65-vuo­tiail­le tar­koi­tet­tu pari­tun­ti­nen tie­toa ja viih­det­tä sisäl­tä­nyt tuo­kio. Koro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­net­tyä tapah­tu­maan oli lupa ottaa 50 hen­keä sekä Hui­lin­gin kat­so­moon että Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­le. Lisäk­si ohjel­maa pys­tyi seu­raa­maan netin kautta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jen­ni Räi­nän tuo­re kir­ja vie retkeilemään

Vuo­den iiläi­sek­si vii­me vuon­na vali­tun tie­to­kir­jai­li­ja ja toi­mit­ta­ja Jen­ni Räi­nän uusi kir­ja vie luki­jan­sa luon­toon. Kul­ki­jat – Nai­sia met­sis­sä, soil­la ja tun­tu­reil­la ker­too yhdek­sän nai­sen luon­to­har­ras­tuk­ses­ta tai työs­tä luon­nos­sa. Räi­nä läh­tee näi­den nais­ten mukaan kul­ke­maan hei­dän mie­li­met­sis­sään ja ‑tun­tu­reil­laan ja kuun­te­le­maan hei­dän erä­ta­ri­noi­taan. Erä­ta­ri­noi­ta täy­den­tää kel­lo­lai­sen Tei­ja Soi­nin otta­mat valokuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii val­mis­tau­tuu oppi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­seen palk­kaa­mal­la opettajia

Iin kun­ta palk­kaa oppi­laa­noh­jauk­sen leh­to­rin ja kehit­tä­jä­opet­ta­jan ensi syk­sy­nä laa­je­ne­vaa oppi­vel­vol­li­suut­ta var­ten. Uuden oppi­vel­vol­li­suus­lain myö­tä oppi­vel­vol­li­suus jat­kuu 18-vuo­ti­aak­si asti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus