Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Mui­nais­tu­lien yö tar­jo­si kivi­kau­ti­sen elämyksen

Kie­ri­kin kivi­kau­ti­ses­sa kyläs­sä yöpyi vii­me lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­se­nä yönä pari­kym­men­tä vie­ras­ta. Yövyt­tä­jä­opas Jen­na Jär­vi­ki­vi arve­lee, että illak­si ennus­tet­tu vesi­sa­de kar­si mui­nais­tu­lien yön osallistujia. 

– Vesi­sa­de tuli kui­ten­kin vas­ta kol­men nel­jän aikaan yöl­lä, eikä hai­tan­nut yöpyjiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kyös­ti Hök­kä menee met­sään joka päi­vä – Kukin met­sä vaa­tii oman­lai­sen­sa metsänhoitotoimet

Met­sä­no­mis­ta­ja Kyös­ti Hök­kä levit­tää pöy­däl­le Vil­ho-isän­sä vuon­na 1967 teet­tä­män met­sä­suun­ni­tel­man. Käsin piir­re­tys­sä ja väri­te­tys­sä suun­ni­tel­mas­sa Puusaa­res­sa sijait­se­vat 330 heh­taa­ria met­sää on pää­asias­sa tai­mik­koa tai kitu­kas­vuis­ta rämettä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Väri­sil­mä Hau­ki­pu­das täyt­tää 40 vuotta

Väri­sil­mä Hau­ki­pu­das sai alkun­sa tasan 40 vuot­ta sit­ten. Tuol­loin Leo Jäm­sä ava­si Hau­ki­pu­taan Värin vii­si­kym­men­tä­ne­liöi­seen tilaan niin sanot­tuun Mar­kuk­sen taloon. Aiem­min Tek­nok­sen maa­lie­dus­ta­ja­na ja Ren­lun­din Oulun rau­ta­kaup­pa­vas­taa­va­na toi­mi­nut Jäm­sä huo­ma­si samas­sa tilas­sa het­ken aikaa toi­mi­neen edel­li­sen maa­li­kau­pan lopet­ta­van ja käyt­ti hyväk­seen mah­dol­li­suu­den myy­dä maa­le­ja haukiputaalaisille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iijoen van­haan uomaan raken­net­tiin meri­lo­hel­le kutusoraikkoja

Iijoen van­haa uomaa on kun­nos­tet­tu vii­me ja täl­lä vii­kol­la raken­ta­mal­la Raa­sak­ka­kos­keen ja Raa­sak­ka­lam­peen kutuso­raik­ko­ja meri­lo­hel­le. Kun­nos­tuk­sen tavoit­tee­na on elvyt­tää alu­eel­la lohen luon­tais­ta elin­kier­toa ja nos­taa van­han uoman kala­ta­lou­del­lis­ta arvoa.


Sau­na­hö­pe­rö myyn­ti­mies tart­tuu mie­lel­lään yhteis­ten asioi­den hoitamiseen

Monet tun­te­vat Lau­ri Kaup­pi­lan tie­to­tek­niik­ka-alan myyn­ti­mie­he­nä ja yhteis­ten asioi­den hoi­ta­ja­na kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa tai yhdis­tyk­sis­sä. Jot­kut tun­te­vat myös hänen vieh­ty­myk­sen­sä sau­noi­hin. Kaup­pi­la sanoo­kin ole­van­sa sau­na­hö­pe­rö, jol­la on yhtä vail­le koh­tuul­li­nen mää­rä saunoja.

– Arto Paa­si­lin­na on sano­nut, että seit­se­män sau­naa on koh­tuul­li­nen mää­rä. Minul­la ei ole vie­lä seit­se­mää, mut­ta yhdel­le oli­si vie­lä tarve. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hui­lin­ki on nyt Kah­vi­la Iin Wan­ha Hamina

Hui­lin­gin kah­vi­la Iin van­has­sa Hami­nas­sa on jäl­leen avau­tu­nut, mut­ta nyt nimel­lä Kah­vi­la Iin Wan­ha Hami­na. Kah­vi­lan uute­na yrit­tä­jä­nä on aloit­ta­nut Go Arc­tic Oy. Yhtiön lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Sipe Åqvist ker­too, että he tutus­tui­vat Iihin Ilmas­toA­ree­nan tuo­tan­to­teh­tä­vien kautta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tari­nat ja perin­ne­tie­don keruu tem­pai­si­vat mukaansa

Kou­luai­koi­naan Jar­mo Ala­siu­rua inho­si esi­tel­mien pitä­mis­tä ja ainei­den kir­joit­ta­mis­ta. Mis­tä lie joh­tu­nut, mut­ta nyt hän kir­joit­taa kir­jo­ja ja ker­too perin­neil­lois­sa Iijo­ki­var­ren his­to­rias­ta ja naut­tii sitä enem­män, mitä suu­rem­pi on kuulijakunta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus