Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Syys­ka­laa­sit juh­lis­ta­vat kalasesonkia

Kala­kau­pas­sa ele­tään vuo­den paras­ta aikaa, kun tar­jol­la on niin nah­ki­sia, mätiä, mai­vo­ja kuin sii­ko­ja­kin. Monet kalo­jen ystä­vät käyt­tä­vät seson­gin hyväk­seen ja säi­lö­vät kalo­ja myös tal­ven varal­le. Kala­lii­ke H. Kuhal­la asia on huo­mioi­tu jär­jes­tä­mäl­lä nyt tois­ta ker­taa Iin Maja­kan syyskalaasit. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesä­päi­vä Nät­te­po­rin pyykkinarulla

Kuvit­ta­ja Mee­ri Hen­ti­län näyt­te­ly Kesä­päi­vä pyyk­ki­na­rul­la on nimen­sä mukai­ses­ti ripus­tet­tu narul­le Iin Nät­te­po­rin näyttelytilaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den ympä­ris­tö­pal­kin­non saa­nut Juha­ni Malo jat­kaa koh­ti maa­läm­mön uusia mahdollisuuksia

Maa­läm­pöy­rit­tä­jä Juha­ni Malo vas­taa­not­ti elo­kuus­sa Iin kun­nan myön­tä­män vuo­den 2021 ympä­ris­tö­pal­kin­non. Pal­kin­non perus­tee­na oli lähie­ner­gian käy­tön edistäminen. 

– Yllä­tyin, että pal­kin­to myön­net­tiin yrit­tä­jäl­le, mut­ta toki­han on tul­lut teh­tyä pal­jon työ­tä maa­läm­mön paris­sa, Malo sanoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hups, Oulun seu­tu unohtui

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta on läh­te­nyt kriit­tis­tä pos­tia lii­­ken­­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riöl­le ja Väy­lä­vi­ras­tol­le. Oulun kau­pun­ki­seu­dun kun­tien yhtei­ses­sä lausun­nos­sa ihme­tel­lään, mik­si val­tion väyläverkon…Kyös­ti Hök­kä menee met­sään joka päi­vä – Kukin met­sä vaa­tii oman­lai­sen­sa metsänhoitotoimet

Met­sä­no­mis­ta­ja Kyös­ti Hök­kä levit­tää pöy­däl­le Vil­ho-isän­sä vuon­na 1967 teet­tä­män met­sä­suun­ni­tel­man. Käsin piir­re­tys­sä ja väri­te­tys­sä suun­ni­tel­mas­sa Puusaa­res­sa sijait­se­vat 330 heh­taa­ria met­sää on pää­asias­sa tai­mik­koa tai kitu­kas­vuis­ta rämettä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mui­nais­tu­lien yö tar­jo­si kivi­kau­ti­sen elämyksen

Kie­ri­kin kivi­kau­ti­ses­sa kyläs­sä yöpyi vii­me lau­an­tain ja sun­nun­tain väli­se­nä yönä pari­kym­men­tä vie­ras­ta. Yövyt­tä­jä­opas Jen­na Jär­vi­ki­vi arve­lee, että illak­si ennus­tet­tu vesi­sa­de kar­si mui­nais­tu­lien yön osallistujia. 

– Vesi­sa­de tuli kui­ten­kin vas­ta kol­men nel­jän aikaan yöl­lä, eikä hai­tan­nut yöpyjiä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iijoen van­haan uomaan raken­net­tiin meri­lo­hel­le kutusoraikkoja

Iijoen van­haa uomaa on kun­nos­tet­tu vii­me ja täl­lä vii­kol­la raken­ta­mal­la Raa­sak­ka­kos­keen ja Raa­sak­ka­lam­peen kutuso­raik­ko­ja meri­lo­hel­le. Kun­nos­tuk­sen tavoit­tee­na on elvyt­tää alu­eel­la lohen luon­tais­ta elin­kier­toa ja nos­taa van­han uoman kala­ta­lou­del­lis­ta arvoa.