Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Iijoen van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mis­ta voi antaa palau­tet­ta – Asuk­kai­den toi­vees­ta nyt sel­vi­te­tään viettoviemäröntiä

Suun­ni­tel­ma­kart­to­ja tut­kit­tiin tar­kas­ti vii­me tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na, kun Iijoen van­han uoman ran­to­jen viet­to­vie­mä­röin­nin suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­tiin asuk­kail­le ja maanomistajille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kon­sult­tien rapor­tis­sa sopeu­tus­toi­mia 5,7 mil­joo­nal­la eurol­la – Iin uusi val­tuus­to päät­tää, mitä niis­tä toteutetaan

Kon­sult­tien laa­ti­mas­sa rapor­tis­sa Iin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si on lis­tat­tu ehdo­tuk­sia yhteen­sä 5,7 mil­joo­nan euron edes­tä. Koko suun­ni­tel­ma­kau­del­la 2022–24 sum­ma koos­tuu 2,8 mil­joo­nan euron lisäyk­ses­tä kiin­teis­tö­ve­ro­tu­loi­hin, 422 000 euron lisäyk­ses­tä mui­hin tuloi­hin sekä 2,5 mil­joo­nan euron meno­jen vähennyksestä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPoh­ja­ve­sia­lu­een lähei­syys mie­ti­tyt­tää asuk­kai­ta Kova­sin­kan­kaan tuulivoimapuistossa

Iin Kova­sin­kan­kaan alu­eel­le suun­ni­tel­lus­sa kuu­den voi­ma­lan tuu­li­puis­tos­sa on herät­tä­nyt kes­kus­te­lua alu­een sijain­ti osit­tain poh­ja­ve­sia­lu­eel­la. Kaa­vaeh­do­tus­ta vii­me kes­ki­vii­kon ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa esi­tel­lyt kaa­van­laa­ti­ja Jan­ne Tolp­pi­nen FCG:stä ker­toi, että jo aiem­min saa­dun palaut­teen perus­teel­la aluet­ta on muu­tet­tu niin, että poh­ja­ve­sia­lu­ee­seen saa­tiin enem­män etäisyyttä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nelos­tien kehit­tä­mis­hank­keet jat­ku­vat Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­lä – Iin ohi­kul­ku­tien suun­nit­te­lu tavoit­tee­na käyn­nis­tää ensi vuonna

Nelos­tien raken­nus­hank­keet saa­daan tänä vuon­na val­miik­si Iin poh­jois­puo­lel­la ohi­tus­kais­to­jen val­mis­tut­tua. Val­ta­tien jat­ko­ke­hit­tä­mis­tä suun­ni­tel­laan kui­ten­kin koko ajan. Iin ohi­kul­ku­tien lisäk­si suun­nit­te­luun on tulos­sa tien tule­vat lin­jauk­set Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­lä. Kehit­tä­mi­sen tar­ve liit­tyy sii­hen, että val­ta­tie 4 on osa tava­roi­den ja ihmis­ten sau­ma­ton­ta liik­ku­mis­ta edis­tä­vää Euroo­pan laa­juis­ta TENT-T-verkkoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vara­suun­ni­tel­mia on aina syy­tä olla taskussa

Tänään 60 vuot­ta täyt­tä­vä Ismo Piri läh­ti jo nuo­re­na Pudas­jär­vel­tä “maa­il­mal­le kokei­le­maan omia kyn­si­ään”. Tuol­la mat­kal­la on ehti­nyt tart­tua mukaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oona ja Lii­nu pyö­rit­tä­vät kah­vi­laa jo kol­mat­ta kesää

Nuo­ret yrit­tä­jät Oona Mäke­lä ja Lii­nu Leh­to­la ovat jo koke­nei­ta kesä­kah­vi­lan pyö­rit­tä­jiä. Ensim­mäi­sen ker­ran he ava­si­vat Kesä­kah­vi­la Maja­kan tois­sa kesä­nä olles­saan 15- ja 14-vuotiaita.

– Äitim­me heit­ti­vät sil­loin idean kesä­kah­vi­lan pitä­mi­ses­tä ja me jalos­tim­me sitä, Oona kertoo.Kir­jas­to laa­je­ni kesäolohuoneeksi

Nät­te­po­rin näyt­te­ly­ti­la on muut­tu­nut kir­jas­ton kesä­olo­huo­neek­si. Lat­tial­le on levi­tet­ty räsy­mat­to­ja ja sei­nil­le ripus­tet­tu valo­ku­via. Olo­huo­nees­sa voi istah­taa noja­tuo­liin, pöy­dän ääreen tai vaik­ka tyy­nyl­le lat­tial­le. Viih­dyk­keek­si on tar­jol­la leh­tiä, kir­jo­ja ja nuo­ruus­muis­to­ja. Mukaan­sa voi napa­ta Iin esitteitä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi museon­hoi­ta­ja lumou­tui Iin museoalueesta

Ennen valin­taan­sa Iin museon­hoi­ta­jak­si Tui­ja Visu­ri toki tie­si Iin Hami­nan, mut­ta sil­ti museoa­lu­een kau­neus ja moni­puo­li­suus yllät­ti hänet.  – Tämä on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus