Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Muka­va olo luo­kas­sa hel­pot­taa oppi­mis­ta –Las­se Kuk­ko­nen vie­rai­li Iin Oja­ky­län koululla

Kak­si­kym­men­tä vuot­ta jää­kiek­koa amma­tik­seen pelan­nut, nykyi­sin Kärp­pien kehi­tys­joh­ta­ja­na toi­mi­va Las­se Kuk­ko­nen sanoo, että jää­kiek­koi­lus­sa ja kou­lun­käyn­nis­sä on pal­jon samaa. – Sekä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ukrai­nan krii­si tii­vis­ti yhteis­työ­tä varautumisessa

Koro­na­pan­de­mian aika­na lisään­ty­nyt alu­eel­li­nen yhteis­työ eri viran­omais­ten kes­ken on tii­vis­ty­nyt Ukrai­nan krii­sin aika­na. Poh­­jois-Suo­­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Tert­tu Savo­lai­nen ker­too, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­nan tilin­pää­tök­ses­sä hyvää ja huonoa

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi kun­nan vii­me vuo­den toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja tilin­pää­tök­sen perus­teel­li­sen hal­lin­to­kun­nit­tain käy­dyn esit­te­lyn jäl­keen. Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen tote­si, että viime…


Avoi­min mie­lin kesään

Maas­to­hiih­tä­jä Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen suh­tau­tuu avoi­min mie­lin niin kesään kuin pidem­mäl­le­kin tule­vai­suu­teen. 44-vuo­­ti­aan urhei­li­jan kalen­te­ri on har­vi­nai­sen tyh­jä, sil­lä hän on…Aloit­teet urhei­lu­ken­tän aidas­ta ja hiihtoladusta

Kak­si Kui­va­nie­men lii­kun­ta­paik­ko­ja kos­ke­vaa val­tuus­toa­loi­tet­ta jätet­tiin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Kes­kus­ta­lais­val­tuu­tet­tu­jen jät­tä­mis­sä aloit­teis­sa esi­te­tään Kui­va­nie­men ase­man urhei­lu­ken­tän aitaa­mis­ta sekä hiih­to­la­tu­ti­lan­teen kohen­ta­mis­ta. Sirpa…Omais­hoi­ta­jien tapaa­mi­ses­ta tie­toa ja vaihtelua

Seit­se­män omais­hoi­ta­jaa Kui­va­nie­men, Olha­van ja Oijär­ven alu­eel­ta kokoon­tui tou­ko­kui­sen per­jan­tain ilta­päi­vä­kah­vil­le Kui­va­nie­men Kun­to­tu­val­le. Omais­hoi­ta­jien lisäk­si pöy­dän ympä­ril­le kerään­tyi omais­hoi­ta­jien ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHatut pysyi­vät kui­vi­na Iijoen lauttureilla

Tuk­ki­lau­tal­ta harp­poi Jakun kou­lun ran­taan sun­nun­tai­na tauol­le tyy­ty­väi­siä mie­hiä. Jar­mo Ala­siu­rual­la, Riku Paka­sel­la, Pasi Päk­ki­läl­lä, Eero Päk­ki­läl­lä, Mat­ti Päk­ki­läl­lä, Mikko.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus