Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Sau­na­hö­pe­rö myyn­ti­mies tart­tuu mie­lel­lään yhteis­ten asioi­den hoitamiseen

Monet tun­te­vat Lau­ri Kaup­pi­lan tie­to­tek­niik­ka-alan myyn­ti­mie­he­nä ja yhteis­ten asioi­den hoi­ta­ja­na kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa tai yhdis­tyk­sis­sä. Jot­kut tun­te­vat myös hänen vieh­ty­myk­sen­sä sau­noi­hin. Kaup­pi­la sanoo­kin ole­van­sa sau­na­hö­pe­rö, jol­la on yhtä vail­le koh­tuul­li­nen mää­rä saunoja.

– Arto Paa­si­lin­na on sano­nut, että seit­se­män sau­naa on koh­tuul­li­nen mää­rä. Minul­la ei ole vie­lä seit­se­mää, mut­ta yhdel­le oli­si vie­lä tarve. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hui­lin­ki on nyt Kah­vi­la Iin Wan­ha Hamina

Hui­lin­gin kah­vi­la Iin van­has­sa Hami­nas­sa on jäl­leen avau­tu­nut, mut­ta nyt nimel­lä Kah­vi­la Iin Wan­ha Hami­na. Kah­vi­lan uute­na yrit­tä­jä­nä on aloit­ta­nut Go Arc­tic Oy. Yhtiön lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Sipe Åqvist ker­too, että he tutus­tui­vat Iihin Ilmas­toA­ree­nan tuo­tan­to­teh­tä­vien kautta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIijoen van­han uoman ran­to­jen vie­mä­röin­ti­suun­ni­tel­mis­ta voi antaa palau­tet­ta – Asuk­kai­den toi­vees­ta nyt sel­vi­te­tään viettoviemäröntiä

Suun­ni­tel­ma­kart­to­ja tut­kit­tiin tar­kas­ti vii­me tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na, kun Iijoen van­han uoman ran­to­jen viet­to­vie­mä­röin­nin suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­tiin asuk­kail­le ja maanomistajille. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kon­sult­tien rapor­tis­sa sopeu­tus­toi­mia 5,7 mil­joo­nal­la eurol­la – Iin uusi val­tuus­to päät­tää, mitä niis­tä toteutetaan

Kon­sult­tien laa­ti­mas­sa rapor­tis­sa Iin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sek­si on lis­tat­tu ehdo­tuk­sia yhteen­sä 5,7 mil­joo­nan euron edes­tä. Koko suun­ni­tel­ma­kau­del­la 2022–24 sum­ma koos­tuu 2,8 mil­joo­nan euron lisäyk­ses­tä kiin­teis­tö­ve­ro­tu­loi­hin, 422 000 euron lisäyk­ses­tä mui­hin tuloi­hin sekä 2,5 mil­joo­nan euron meno­jen vähennyksestä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPoh­ja­ve­sia­lu­een lähei­syys mie­ti­tyt­tää asuk­kai­ta Kova­sin­kan­kaan tuulivoimapuistossa

Iin Kova­sin­kan­kaan alu­eel­le suun­ni­tel­lus­sa kuu­den voi­ma­lan tuu­li­puis­tos­sa on herät­tä­nyt kes­kus­te­lua alu­een sijain­ti osit­tain poh­ja­ve­sia­lu­eel­la. Kaa­vaeh­do­tus­ta vii­me kes­ki­vii­kon ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa esi­tel­lyt kaa­van­laa­ti­ja Jan­ne Tolp­pi­nen FCG:stä ker­toi, että jo aiem­min saa­dun palaut­teen perus­teel­la aluet­ta on muu­tet­tu niin, että poh­ja­ve­sia­lu­ee­seen saa­tiin enem­män etäisyyttä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vara­suun­ni­tel­mia on aina syy­tä olla taskussa

Tänään 60 vuot­ta täyt­tä­vä Ismo Piri läh­ti jo nuo­re­na Pudas­jär­vel­tä “maa­il­mal­le kokei­le­maan omia kyn­si­ään”. Tuol­la mat­kal­la on ehti­nyt tart­tua mukaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nelos­tien kehit­tä­mis­hank­keet jat­ku­vat Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­lä – Iin ohi­kul­ku­tien suun­nit­te­lu tavoit­tee­na käyn­nis­tää ensi vuonna

Nelos­tien raken­nus­hank­keet saa­daan tänä vuon­na val­miik­si Iin poh­jois­puo­lel­la ohi­tus­kais­to­jen val­mis­tut­tua. Val­ta­tien jat­ko­ke­hit­tä­mis­tä suun­ni­tel­laan kui­ten­kin koko ajan. Iin ohi­kul­ku­tien lisäk­si suun­nit­te­luun on tulos­sa tien tule­vat lin­jauk­set Olha­van ja Kui­va­nie­men välil­lä. Kehit­tä­mi­sen tar­ve liit­tyy sii­hen, että val­ta­tie 4 on osa tava­roi­den ja ihmis­ten sau­ma­ton­ta liik­ku­mis­ta edis­tä­vää Euroo­pan laa­juis­ta TENT-T-verkkoa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jas­to laa­je­ni kesäolohuoneeksi

Nät­te­po­rin näyt­te­ly­ti­la on muut­tu­nut kir­jas­ton kesä­olo­huo­neek­si. Lat­tial­le on levi­tet­ty räsy­mat­to­ja ja sei­nil­le ripus­tet­tu valo­ku­via. Olo­huo­nees­sa voi istah­taa noja­tuo­liin, pöy­dän ääreen tai vaik­ka tyy­nyl­le lat­tial­le. Viih­dyk­keek­si on tar­jol­la leh­tiä, kir­jo­ja ja nuo­ruus­muis­to­ja. Mukaan­sa voi napa­ta Iin esitteitä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus