Kii­min­gin ABC:lle avau­tui säh­kö­au­to­jen latauspaikka

Kiimingin ABC:lle avautui viime viikolla sähköautojen latauspiste. (Kuva: Teea Tunturi)Kiimingin ABC:lle avautui viime viikolla sähköautojen latauspiste. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­gin ABC:lle avau­tui vii­me vii­kol­la kak­si ABC-lataus­pis­tet­tä, jois­sa on käy­tös­sä perus­la­taus, joka on tehol­taan 22 kW. Lataus­pai­kat sijait­se­vat pysä­köin­tia­lu­eel­la lähel­lä kier­rä­tys­pis­tei­tä, ja niis­sä lataa­mi­nen mak­saa täl­lä het­kel­lä 25 sent­tiä kilowattitunnilta.

– ABC-lataus on S‑ryhmän oma maan­laa­jui­nen säh­kö­au­to­jen lataus­ver­kos­to. ABC-lataus­ver­kos­toa raken­ne­taan sin­ne, mis­sä asiak­kaat liik­ku­vat ja viet­tä­vät aikaa eli kat­ta­vien pal­ve­lui­den äärel­le, ker­too ABC-latauk­ses­ta vas­taa­va Olli Ter­vo­nen.

Ver­kos­to raken­tuu Prisma‑, S‑market‑, Sale- ja Ale­pa-myy­mä­löi­den lisäk­si ABC-ase­mien ja Sokos Hotel­lien yhtey­teen. Täl­lä het­kel­lä näi­tä lataus­a­se­mia on yhteen­sä 159 kap­pa­let­ta, ja niis­sä on lataus­pis­tei­tä 1 033 autol­le. Perus­la­taus­pis­tei­tä, joi­den teho on mak­si­mis­saan 22 kW, on yhteen­sä 571, teho­la­taus­pis­tei­tä , joi­den teho on maksimissaan100 kW on kaik­ki­aan 227 ja 150 kW:n suur­te­ho­la­taus­pis­tei­tä on 235 kappaletta.