Mik­si laa­ja kie­li­tai­to on rikkaus?

Nyky­ajan työ­elä­mäs­sä kie­li­tai­to on eri­tyi­sen tär­ke­ää ja perus­ta täl­le tai­dol­le vale­taan perus­kou­lus­sa. Sik­si moni­puo­li­nen kiel­ten opis­ke­lu on tär­ke­ää var­sin­kin yläkoululaisille.

Kie­li­tai­to myös yhdis­tää ihmi­siä eri mais­ta ja edis­tää sosi­aa­li­sia tai­to­ja. Eten­kin englan­nin kie­li tuo työ­elä­mään pal­jon ymmär­rys­tä ihmis­ten välil­le, kos­ka sitä opis­kel­laan ympä­ri maa­il­man ja se tulee ole­maan mer­kit­tä­vä kie­li tule­vai­suu­des­sa­kin. Se myös laa­jen­taa mah­dol­li­suuk­sia kom­mu­ni­koi­da ulkomaillakin.

Hau­ki­pu­taan kou­lus­sa on mah­dol­lis­ta opis­kel­la monia kie­liä, esi­mer­kik­si rans­kaa, sak­saa ja syven­tä­vää ruot­sia. Ruot­sin kie­len syven­tä­vän valin­nai­sen opin­not alka­vat jo vii­den­nel­lä luo­kal­la. Ylä­luo­kil­la voi vali­ta rans­kan tai sak­san valin­nai­sek­si. Kiel­ten aloit­ta­mi­nen jo perus­kou­lus­sa antaa hyvän poh­jan esi­mer­kik­si lukion opin­noil­le tai mah­dol­li­sel­le vaihtovuodelle.

Laa­ja kie­li­tai­to avaa monia työ­mah­dol­li­suuk­sia ja uusia mah­dol­li­suuk­sia tutus­tua uuden­lai­siin ihmi­siin ympä­ri maa­il­man, kos­ka kie­li­muu­ri ei ole paha este.

Han­na Mali­la ja Iida Kar­ja­lai­nen, Haukipudas