Jää­liin tulos­sa kehi­tys­vam­mais­ten palvelutalo

Suo­men Hoi­va ja Asun­to Oy:lle vara­taan vuo­krat­ta­vak­si asuin­ker­ros­ta­lo­tont­ti Jää­lis­tä kehi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lon raken­ta­mis­ta var­ten. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi varaus­ha­ke­muk­sen ton­tis­ta, joka sijait­see Hie­ta­ku­ja 6:ssa.

Haki­jal­la on tar­koi­tus poik­kea­mis­lu­pa­me­net­te­lyn kaut­ta raken­taa ton­til­le 15-asu­kas­paik­kai­nen kehi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo, jon­ka ker­ro­sa­la on noin 1000–1200 ker­ros-m2. Atten­do Oy vuo­krai­si pal­ve­lu­ta­lon pit­käl­lä vuo­kra­so­pi­muk­sel­la ja tuot­tai­si tilois­sa tehos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sel­la hoi­val­la kehi­tys­vam­mai­sil­le. Hank­keel­le on kau­pun­gin Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den puolto.

Kehi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo­hank­keel­la on tar­koi­tus taa­ta mah­dol­li­sim­man laa­du­kas ja itse­näi­nen elä­mä talon asuk­kail­le, joil­le tar­jo­taan ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta hoi­vaa, huo­len­pi­toa ja tuki­pal­ve­lui­ta. Val­tao­sa asuk­kais­ta tuli­si Atten­don nykyi­ses­tä pal­ve­lu­ta­los­ta Simosta.

Kysy­myk­ses­sä on kor­vaa­va koh­de Simon yksi­köl­le, jon­ka tilat ovat huo­nos­sa kun­nos­sa. Uusil­la tiloil­la taat­tai­siin mah­dol­li­sim­man hyvät asui­no­lot pit­käl­le tule­vai­suu­teen. Työ­paik­ko­ja Jää­lin yksik­köön tuli­si kaik­ki­aan 15–20.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta ei anta­nut vie­lä vas­ti­net­ta val­tuus­toa­loit­tee­seen, jos­sa kes­kus­tan ja kokoo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mät esit­tä­vät Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen ja Kivi­kou­lun alu­een kaa­voi­tuk­sen jat­ka­mis­ta. Lau­ta­kun­ta jät­ti asian kah­dek­si vii­kok­si pöydälle.

Val­tuus­toa­loit­tees­sa edel­ly­te­tään, että Tor­pan­mäen kaa­voit­ta­mis­ta moni­puo­li­sek­si lii­kun­ta- ja urhei­lua­lu­eek­si jat­ke­taan aiem­pien suun­ni­tel­mien ja visioi­den mukai­ses­ti. Tor­pan­mäen kehit­tä­mi­sen myö­tä nykyi­sen urhei­lu­ken­tän ja ns. van­han Kivi­kou­lun alue Kii­min­ki­jo­ki­var­res­sa oli tar­koi­tus ottaa koko­nai­suu­des­saan muu­hun käyttöön.

Kah­dek­si vii­kok­si pöy­däl­le jätet­tiin myös oikai­su­vaa­ti­mus, joka kos­kee kiel­teis­tä poik­kea­mis­lu­pa­pää­tös­tä. Haki­ja oli hake­nut poik­kea­mis­lu­paa 35 neliön kokoi­sen saunan/saunamökin raken­ta­mi­seen Yli-Iin Pottutörmäntiellä.