Syk­syn yli­op­pi­laat juhlivat

Eetu Kela, Mikael Alaraasakka, Eric Juntti, Veera Ylipahkala, Katri Suomela, Kaisa Mustakangas ja Vilma Kelahaara Iin lukiosta.Eetu Kela, Mikael Alaraasakka, Eric Juntti, Veera Ylipahkala, Katri Suomela, Kaisa Mustakangas ja Vilma Kelahaara Iin lukiosta.

Syk­syn yli­op­pi­lai­ta juh­lit­tiin vii­kon­vaih­tees­sa. Iin lukion reh­to­ri Tuo­mas Kul­ha tote­si kou­lun­sa yli­op­pi­las­juh­lis­sa, että samal­la kun juh­lim­me Suo­men itse­näi­syyt­tä, voim­me juh­lia tuo­rei­den yli­op­pi­lai­den itsenäisyyttä.

– Te itse­näis­tyt­te ja monet, tai kaik­ki, ovet ovat teil­le avoimina.

Kul­ha tote­si, että nuo­ret ovat vart­tu­neet kol­men ja puo­len lukio­vuo­den aika­na aikuisiksi.

– Uskon tei­dän oppi­neen jotain tär­ke­ää. Olet­te oppi­neet huo­leh­ti­maan omis­ta asiois­tan­ne. Olet­te löy­tä­neet omia vah­vuuk­sian­ne ja sil­lä taval­la ter­ve luot­ta­mus omiin kykyi­hin­ne on kas­va­nut. Samal­la kun arvos­taa itse­ään ter­vees­ti, osaa myös antaa arvon toisille.

Reh­to­ri toi­voo, että kai­ken kii­reen ja tohi­nan kes­kel­lä yli­op­pi­laat muis­ta­vat käyt­tää aikaan­sa oikeas­sa järjestyksessä.

– Muis­ta­kaa huo­ma­ta arjen tär­keät onnen het­ket ja ystä­vien ja per­heen merkitys.

Kul­ha muis­tut­ti, että elä­mään­sä taak­se päin katsovista

moni­kaan ei ker­ro, että oli­si halun­nut olla enem­män töis­sä, osal­lis­tua useam­piin pala­ve­rei­hin tai vas­ta­ta enem­män sähköposteihin.

Kul­ha tote­si, että tuo­reen yli­op­pi­laan mie­les­sä on pal­jon kysy­myk­siä ja epä­var­muut­ta­kin. Epä­var­muus saat­taa kal­vaa myös vanhempia.

– Olen kui­ten­kin var­ma, että te pär­jäät­te. Tänään ei kan­ne­ta huol­ta huo­mi­ses­tä, eikä mie­ti­tä huo­mi­sen pro­jek­te­ja. Muis­te­taan Mil­joo­na­sa­de-yhtyeen sanoit­ta­ja Heik­ki Salon sanoin: Huo­men­na on päi­vä uus, mut­ta tänään juhlitaan.

Iin lukion yli­op­pi­las­juh­laan osal­lis­tui tämän syk­syn yli­op­pi­lais­ta seit­se­män. He sai­vat lak­kin­sa ja todis­tuk­sen­sa kou­lun hen­ki­lö­kun­ta­huo­nees­sa jär­jes­te­tys­sä juh­las­sa, johon osal­lis­tui­vat yli­op­pi­laat ja hei­dän läheisensä.

Juu­ri yli­op­pi­laik­si julis­te­tut Mikael Ala­raa­sak­ka ja Eric Junt­ti ker­toi­vat lukio­ajan suju­neen hyvin, vaik­ka koro­na toi­kin sii­hen yli­mää­räi­set haasteensa.

– Koto­na opis­kel­les­sa ei hir­veäs­ti ollut moti­vaa­tio­ta. Net­ti pät­ki aina välil­lä, eikä aina tul­lut kuun­nel­tua ope­tus­ta, Ala­raa­sak­ka sanoo.

Myös Junt­ti ker­toi moti­vaa­tion olleen välil­lä hukas­sa kotio­pe­tuk­sen aikana.

Seu­raa­vak­si sekä Ala­raa­sak­ka että Junt­ti suun­taa­vat armei­jaan. Sen jäl­keen Ala­raa­sak­ka aikoo amma­ti­kor­kea­kou­luun, Junt­ti miet­tii vie­lä eri vaihtoehtoja.

Iin lukios­sa yli­op­pi­las­juh­lat oli­vat per­jan­tai­na, Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin lukiois­sa lauantaina.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.