Kehi­tys­vam­mais­ten vii­kol­la tem­pais­tiin Iissä

Iin työhönvalmennuksen porukka jalkautui kehitysvammaisten viikolla Iin kauppakeskukseen tuomaan viikkoa tunnetuksi.Iin työhönvalmennuksen porukka jalkautui kehitysvammaisten viikolla Iin kauppakeskukseen tuomaan viikkoa tunnetuksi.

Kehi­tys­vam­mais­ten viik­koa vie­tet­tiin tänä vuon­na 1.–7.12. tee­mal­la Sun asen­ne – mun elä­mä. Vii­kon aja­tuk­se­na oli, että kaik­ki läh­tee asen­teis­ta ja sii­tä, miten koh­taam­me toi­nen toi­sem­me ihmi­si­nä ilman ennakkoluuloja.

Iin työ­hön­val­men­nuk­sen poruk­ka jal­kau­tui tee­ma­vii­kon ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä Iin kaup­pa­kes­kus Kärk­käi­sel­le vie­mään tär­ke­ää vies­tiä eteen­päin. Työ­hön­val­men­nuk­sen väki jakoi kaup­pa­kes­kuk­ses­sa itse teke­mi­ään kort­te­ja ja kes­kus­te­li vii­kon tee­man aiheis­ta ohi­kul­ki­joi­den kanssa.

Iin työ- ja päi­vä­toi­min­nan ohjaa­jat Tar­ja Pert­tu­nen ja Eija Paak­ko­la ker­to­vat päi­vän onnis­tu­neen yli odotusten

– Ihmi­set oli­vat todel­la kiin­nos­tu­nei­ta asiasta.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.