Pos­tin käyt­tä­mi­nen on sen säi­ly­mi­sen edel­ly­tys – Ran­ta­poh­jan alu­een Pos­tit ovat Iis­sä ja Jäälissä

Kaisa Korkala otti Metkatuote-yritykseensä hoitaakseen Iin Postin toiminnot viime maaliskuussa. Nyt se toimii myös Haukiputaan ja Yli-Iin Postina.Kaisa Korkala otti Metkatuote-yritykseensä hoitaakseen Iin Postin toiminnot viime maaliskuussa. Nyt se toimii myös Haukiputaan ja Yli-Iin Postina.

Täy­den pal­ve­lun pos­ti­toi­mi­pai­kat on lope­tet­tu Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta niin, että nii­tä on enää Iin Met­ka­tuot­tees­sa ja K‑Supermarket Jää­lis­sä. Taval­lis­ten pos­ti­lä­he­tys­ten lisäk­si näis­sä toi­mi­pis­teis­sä onnis­tuu esi­mer­kik­si arvo­pos­tin, ulko­maan­lä­he­tys­ten ja saan­ti­to­dis­tus­kir­jei­den lähet­tä­mi­nen ja vas­taa­not­ta­mi­nen. Pos­tin toi­mi­paik­ko­jen kar­sin­ta liit­tyy Pos­tin uudis­tu­vaan pal­ve­lu­ver­kos­toon ja Osuus­kaup­pa Ari­nan pää­tök­seen lopet­taa hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua tar­joa­vien Pos­tin pis­tei­den yllä­pi­tä­mi­sen. Met­ka­tuot­teen yrit­tä­jä Kai­sa Kor­ka­la otti Iin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus