Kau­pun­ki nos­taa mer­kit­tä­väs­ti yksi­tyis­ten lii­kun­ta­hal­lien maan­vuo­kria van­ho­jen sopi­mus­ten umpeutuessa

Oulun kaupunki korottaa urheiluhallien maanvuokria merkittävästi vanhojen sopimusten umpeutuessa. Aihe on noussut esiin jo monen hallin, kuten Haukiputaan Ahmojen jäähallin osalta Rantapohjan alueella. (Arkistokuva: Niko Laurila)Oulun kaupunki korottaa urheiluhallien maanvuokria merkittävästi vanhojen sopimusten umpeutuessa. Aihe on noussut esiin jo monen hallin, kuten Haukiputaan Ahmojen jäähallin osalta Rantapohjan alueella. (Arkistokuva: Niko Laurila)

Hau­ki­pu­taan Ahmo­jen jää­hal­lin maan­vuo­kra­so­pi­mus on alku­jaan sol­mit­tu Hau­ki­pu­taan kun­nan kans­sa vuon­na 1992. Voi­mas­sa oli aivan vii­me aikoi­hin saak­ka alku­pe­räi­nen vuo­kra­so­pi­mus, joka nyt uusittiin.

Kun uudes­ta sopi­muk­ses­ta alet­tiin Ahmo­jen ja Oulun kau­pun­gin kans­sa neu­vo­tel­la, seu­ra sai tie­don, että maan­vuo­kra­so­pi­muk­sen hin­ta noin kym­men­ker­tais­tuu. Se oli­si tar­koit­ta­nut vuo­kran nousua jopa noin 12 000 euroon vuo­des­sa. Vuo­krien kym­men­ker­tais­tu­mi­nen osoit­tau­tui kui­ten­kin kau­pun­gin anta­mak­si vir­heel­li­sek­si tie­dok­si, joka poh­jau­tui uusien lii­kun­ta­paik­ko­jen maan­vuo­kriin. Vir­he sel­vi­si vas­ta, kun Ran­ta­poh­ja alkoi sel­vit­tää asi­aa Oulun kaupungilta.

Ahmo­jen hal­lin osal­ta vuo­kra on todel­li­suu­des­sa nelin­ker­tais­tu­mas­sa. Tämä tar­koit­taa, että nykyi­sen noin 1 200 euron sijaan hal­lin maan­vuo­kra oli­si ollut noin 5 000 euroa vuodessa.

Ahmo­jen kamp­pail­les­sa nous­sei­den säh­kö­las­ku­jen kans­sa, kau­pun­ki kui­ten­kin suos­tui pitä­mään nykyi­sen vuo­kra­so­pi­muk­sen voi­mas­sa vie­lä seu­raa­vat vii­si vuotta.

– Tämä on se aika, jona Ahmo­jen on sopeu­tet­ta­va talou­ten­sa niin, että se pys­tyy hoi­ta­maan uuden maan­vuo­kra­las­kun­sa mui­den urhei­lu­paik­ko­jen tapaan, ker­too kau­pun­gin­geo­deet­ti Kai­ja Puhak­ka.

Nykyi­nen vuo­kra­ta­so on Puha­kan mukaan Ahmoil­la niin alhai­nen, että niin alhai­sel­la hin­nal­la ei kau­pun­ki nykyi­sin edes saa ostet­tua raakamaata.

– Nykyi­sel­le vuo­kral­le ei ole perus­tei­ta, hän sanoo.

Yksi­tyis­ten urhei­lu­paik­ko­jen maan­vuo­kra­so­pi­muk­set tar­kis­te­taan Oulus­sa sitä mukaa, kun van­hat sopi­muk­set uusiu­tu­vat. Vas­taa­via paik­ko­ja ei kui­ten­kaan ole mon­taa Oulun alu­eel­la, eikä Puha­kan mukaan kyse ole laa­jas­ta ilmiös­tä. Esi­mer­kik­si Jää­li­hal­lin maan­vuo­kra nousi mer­kit­tä­väs­ti aiem­mas­ta nimel­li­ses­tä vuo­kras­ta, kun sen vuo­kra­so­pi­mus uusit­tiin vuon­na 2021.

Hau­ki­pu­taan Pal­lon Hau­Pa-hal­lin osal­ta alku­pe­räi­nen vuo­kra­so­pi­mus on puo­les­taan tulos­sa uusit­ta­vak­si lähi­vuo­sien aika­na. Puheen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen ker­too, että seu­ran joh­to­kun­ta on tie­dos­ta­nut, että koro­tus­ta on var­mas­ti luvas­sa, mut­ta sen mää­rää ei ole osat­tu enna­koi­da. Täl­lä het­kel­lä Hau­Pa-hal­lin maan­vuo­kra on noin 750 euroa, jon­ka lisäk­si mak­set­ta­vak­si tule­vat hule­ve­det ynnä muut.

– Onhan täl­lä koro­tuk­sel­la seu­ral­le mer­kit­tä­vä vai­ku­tus. Tar­joam­me lap­sil­le ja nuo­ril­le mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia pää­asias­sa vapaa­eh­tois­voi­min. Toi­min­nan laa­tu huo­mioi­den voi kysyä, onko koro­tus koh­tuul­li­nen, Koho­nen sanoo.

Hän nos­taa esiin urhei­luseu­ro­jen teke­män yhteis­kun­nal­li­sen työn, jol­la on huo­mat­ta­vaa mer­ki­tys­tä talou­del­li­sil­la, sosi­aa­li­sil­la ja ter­vey­del­li­sil­lä mit­ta­reil­la mitattuna.

Asuin- ja yri­tys­tont­tien vuo­krat on jo aiem­min nos­tet­tu vuo­den 2014 teh­ty­jen maa­po­liit­tis­ten lin­jaus­ten tasolle.

– Urhei­lu­paik­ka­ra­ken­ta­mi­sen osal­ta maan­vuo­kra­pää­tök­set ovat tapaus­koh­tai­sia, mut­ta ne perus­tu­vat taus­ta-arvioi­hin ja maa­po­liit­ti­siin lin­jauk­siin. Emme voi tukea urhei­lua maan­vuo­krien kaut­ta, mut­ta kau­pun­ki tukee sitä muun muas­sa sivis­tys- ja kult­tuu­ri­puo­len avus­tus­ten kaut­ta, Puhak­ka toteaa.

Hän koros­taa, että Oulun kau­pun­ki arvos­taa yksi­tyis­tä lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mis­ta ja jo ole­mas­sa ole­via koh­tei­ta ja toi­voo, että nykyi­sen kal­tai­nen epä­var­muus ei jat­kui­si pitkään.