Iis­sä iloi­taan hyväs­tä työllisyyskehityksestä

Omavalmentajat Maija Takkinen (vasemmalta), Milla Lakso, Tommi Hepo-oja ja Satu Saarela ja työllistämispäällikkö Lea Aalto ovat hyvillään Iin kunnan hyvästä työllisyystilanteesta.Omavalmentajat Maija Takkinen (vasemmalta), Milla Lakso, Tommi Hepo-oja ja Satu Saarela ja työllistämispäällikkö Lea Aalto ovat hyvillään Iin kunnan hyvästä työllisyystilanteesta.

Iin kun­nas­sa on pau­ku­tel­tu henk­se­lei­tä his­to­rial­li­sen alhai­sen, pahim­mis­ta vuo­sis­ta alle puo­leen tipah­ta­neen työt­tö­myys­pro­sen­tin takia. Iin työt­tö­myys­lu­vuis­sa näkyy työl­li­syys­ti­lan­teen ylei­sen ja alu­eel­li­sen paran­tu­mi­sen lisäk­si kun­nan pit­kä­jän­tei­nen kehit­tä­mis­työ sekä työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun vai­ku­tuk­set ja mah­dol­li­suu­det työl­li­syy­den kehittämisessä.

– Kun­nan tavoit­tee­na on ollut alle 10 pro­sen­tin työt­tö­myy­sas­te. Se saa­vu­tet­tiin­kin ennen koro­naa. Välil­lä työt­tö­myy­sas­te oli hie­man kor­keam­pi, mut­ta syys­kuus­sa se las­ki jopa 8,7 pro­sent­tiin, ker­too työl­lis­tä­mis­pääl­lik­kö Lea Aal­to.

Vii­me vuo­den maa­lis­kuus­sa alka­neen kun­ta­ko­kei­lun tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää, voi­daan­ko työn­ha­ki­joi­den pal­ve­lu­ja paran­taa jär­jes­tä­mäl­lä pal­ve­lut kun­tien kaut­ta. Pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sel­lä tavoi­tel­laan entis­tä nopeam­paa työl­lis­ty­mis­tä. Kokei­lus­sa on muka­na 118 kun­taa mukaan lukien Ii ja Oulu. Niis­sä TE-toi­mis­to­jen alle 30-vuo­ti­aat, Kelan työ­mark­ki­na­tu­kea ja perus­päi­vä­ra­haa saa­vat hen­ki­löt sekä vie­ras­kie­li­set tai maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­set siir­tyi­vät kun­nan työl­lis­tä­mis­pal­ve­lui­den asiakkaiksi.

– Oma­val­men­ta­jam­me koh­taa­vat työn­ha­ki­jat heti työt­tö­myys­jak­son alus­sa. Eri­tyi­sen iloi­sia olem­me, että nuo­ria on ohjau­tu­nut oma­val­men­ta­jien ja työ­pa­jo­jen val­men­nus­ten kaut­ta aiem­paa nopeam­min ja enem­män avoi­mil­le työ­mark­ki­noil­le ja kou­lu­tuk­seen, Aal­to kertoo.

Lain mukaan oma­val­men­ta­jan on olta­va yhtey­des­sä työn­ha­ki­jaan vii­den päi­vän sisäl­lä. Iis­sä yhteyt­tä on voi­tu ottaa jo seu­raa­va­na päi­vä­nä asiak­kaak­si tulon jälkeen.

Oma­val­men­ta­jat tuke­vat työn­haus­sa ja neu­vo­vat työt­tö­myy­teen liit­ty­vis­sä viran­omai­s­asiois­sa. Iin kokoi­ses­sa kun­nas­sa on etu­na, että oma­val­men­ta­jat pysy­vät aina sama­na ja oppi­vat tun­te­maan asiak­kaan­sa ja hei­dän osaamisensa.

– Voim­me tar­jo­ta aina yksi­löl­lis­tä pal­ve­lua kun­kin asiak­kaan tar­peen mukaan. Olem­me hel­pos­ti tavoi­tet­ta­vis­sa ja tun­nem­me Iin ja alu­een pal­ve­lut niin, että pys­tym­me ohjaa­maan oikei­den pal­ve­lui­den pariin, ker­too oma­val­men­ta­ja Satu Saa­re­la.

Oma­val­men­ta­jat ovat saa­neet hyvää palau­tet­ta myös työn­ha­ki­joil­ta. Tutuk­si tul­leel­ta työn­te­ki­jäl­tä on hel­pom­paa kysyä asiois­ta. Nopeam­paan työl­lis­ty­mi­seen on joh­ta­nut myös val­men­ta­jal­ta saa­tu tie­to eri­lai­sis­ta vaihtoehdoista.

– On huo­mat­tu, että myös esi­mer­kik­si osa-aika­työ ja työt­tö­myys­tur­va ovat yhteen­so­vi­tet­ta­vis­sa. Osa-aika­työ voi olla yksi reit­ti työ­elä­mään, oma­val­men­ta­ja Mai­ja Tak­ki­nen kertoo.

Yhteis­työs­sä oma­val­men­ta­jan kans­sa työn­ha­ki­ja voi löy­tää itsel­leen myös esi­mer­kik­si kou­lu­tus- tai oppisopimuspaikan.

– Jon­kin ver­ran asiak­kaam­me ovat hakeu­tu­neet kou­lu­tuk­seen aloil­le, jois­sa Iis­sä on huo­mat­tu ole­van työ­voi­ma­pu­laa, esi­mer­kik­si puh­taa­na­pi­to- ja var­hais­kas­va­tus­puo­lel­le, Lea Aal­to kertoo.

Oma­val­men­ta­jat ovat huo­man­neet, että moni aras­te­lee opis­ke­lua van­ho­jen ennak­ko­luu­lo­jen takia.

– Aja­tel­laan, että ei osaa enää opis­kel­la tai ei halu­ta istua kou­lun­penk­kiin. Voim­me ker­toa heil­le, että moni opis­ke­lu on nykyi­sin hyvin työ­val­tais­ta, se tulee monel­le yllätyksenä.

Oma­val­men­ta­ja Tom­mi Hepo-oja ker­too, että tut­tuus ja lähel­tä löy­ty­vä apu pal­ve­lee hyvin myös haas­ta­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­via asiakkaita.

– Voim­me ohja­ta hei­tä heil­le sopi­vien pal­ve­lu­jen pariin. Tavoit­tee­na on, että hei­dän työ­ky­kyn­sä saa­daan käyttöön.

Työ­nan­ta­jien luot­ta­mus­ta työl­li­syys­pal­ve­lui­hin pyri­tään vah­vis­ta­maan kun­ta­ko­kei­lun myö­tä. Sik­si onkin tär­ke­ää lisä­tä työ­nan­ta­jien tie­toi­suut­ta kun­nan työl­li­syys­pal­ve­luis­ta ja jal­kau­tua yrityksiin.

– Jos työ­nan­ta­jal­la on tar­ve työn­te­ki­jöis­tä, pys­tym­me esit­te­le­mään työ­nan­ta­jal­le sopi­via työn­te­ki­jöi­tä myös hil­jai­ses­ti. Kun vas­ti­kään työ­nan­ta­ja soit­ti työn­te­ki­jä­tar­pees­ta, oli meil­lä vuo­ro­kau­des­sa tar­jo­ta kuusi sopi­vaa työn­ha­ki­jaa, ker­too oma­val­men­ta­ja Mil­la Lak­so.

Yhteis­työ­tä yrit­tä­jien kans­sa lisä­tään koko ajan. Mar­ras­kuun alus­sa jär­jes­te­tys­sä Työ­tä Iisis­ti ‑tapah­tu­mas­sa kes­kus­tel­tiin työ­paik­ko­jen ja työn­te­ki­jöi­den koh­taa­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Lisää vas­taa­via on tulossa.

Iin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen on hyvil­lään työt­tö­myy­sas­teen ale­ne­mi­ses­ta ja tulok­sek­kaas­ta Iin-mallista.

– Mal­li on moni­puo­li­nen ja vas­taa pai­kal­li­seen tar­pee­seen. Teh­dyt avauk­set kou­lu­tuk­seen, oppi­so­pi­muk­seen ja yri­ty­syh­teis­työ­hön ovat tosi hyviä ja tuo­vat var­mas­ti pit­käl­lä aika välil­lä hyvää tulos­ta, Man­ni­nen toteaa.

Pahim­man työt­tö­myy­den vuo­si­na 2015–2017 Iis­sä oli yli 800 työ­tön­tä. Nyt hei­tä on rei­lus­ti alle 400. Puo­lit­tu­mi­nen näkyy kai­kis­sa ikä­luo­kis­sa ja myös pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien mää­räs­sä. Lea Aal­to ker­too, että perin­tei­ses­ti työt­tö­mien mää­rä hie­man lisään­tyy tal­vea koh­ti mentäessä.

– Toki tavoit­te­lem­me vie­lä­kin alem­paa työt­tö­myys­pro­sent­tia. Mah­dol­li­suuk­sia sii­hen on, kun yhteis­työ yrit­tä­jien ja Mic­ro­po­lik­sen kans­sa tiivistyy.

Oma­val­men­ta­jat otta­vat asiak­kai­ta vas­taan Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa sekä Kui­va­nie­mi­ta­lol­la. Omat ongel­man­sa tekee se, että Ii on laa­ja kun­ta, jon­ka kai­kil­ta alueil­ta ei ole mah­dol­li­suut­ta kul­kea töis­sä jul­ki­sel­la liikenteellä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.