Säh­kö puhuttaa

Meis­tä on tul­lut aivan val­ta­van riip­pu­vai­sia säh­kös­tä, ja säh­kön käyt­tö onkin aivan olen­nai­nen osa hyvin­voin­tiam­me. Säh­kös­tä ovat riip­pu­vai­sia niin teol­li­suus kuin koti­ta­lou­det­kin. Säh­kön kulu­tus on nous­sut Suo­mes­sa muu­ta­mien kym­me­nien vuo­sien aika­na todel­la merkittävästi.

Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan Suo­mes­sa käy­tet­tiin vuon­na 1972 säh­köä 216 000 gigawat­ti­tun­tia. Vii­me vuon­na kulu­tus oli ennak­ko­tie­to­jen mukaan 376 615 gigawat­ti­tun­tia. Ero­tus on 160 615 gigawat­ti­tun­tia. Ehkä kehi­tys­tä havain­nol­lis­taa taval­li­sen kulut­ta­jan kan­nal­ta se, että yksi gigawat­ti­tun­ti on mil­joo­na kilowattituntia.

Suo­mi on ollut var­sin riip­pu­vai­nen tuon­ti­säh­kös­tä jo ennen Venä­jän hyök­käys­so­taa Ukrai­nas­sa. Nyt kun koko Euroo­pan säh­kö­mark­ki­na on sekai­sin, riip­pu­vuus vain koros­tuu. Polii­ti­kot puhu­vat nyt mie­lel­lään huol­to­var­muu­des­ta, mut­ta ehkä sii­hen oli­si ollut syy­tä kiin­nit­tää huo­mio­ta vaka­vis­saan jo aiko­ja sit­ten. Myös koko säh­kön hin­nan muo­dos­tu­mis­jär­jes­tel­mä tun­tuu ole­van rik­ki. Mik­si sitä ei voi lait­taa poik­keus­ai­ka­na jää­hyl­le, voi vain ihmetellä.

Eten­kin moni haja-alu­een asu­kas muis­taa myös sen, kuin­ka polii­ti­kot oli­vat val­mii­ta kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten myy­mään val­tio­nyh­tiö For­tu­min siir­to­ver­kon kan­sain­vä­li­sil­le sijoit­ta­jil­le. Lopul­li­si­na mak­sa­ji­na ovat pakos­ta ver­kon pii­ris­sä ole­vat asiak­kaat. Ja juu­ri heil­le on tulos­sa siir­to­hin­toi­hin koro­tus lähiaikoina.

Koko syk­syn ajan mei­tä suo­ma­lai­sia on varoi­tel­tu säh­kö­kat­kois­ta, joi­ta voi syn­tyä säh­kö­pu­lan takia. Voi olla että nii­tä tulee tai sit­ten ei. Se riip­puu kovin mones­ta asias­ta. Joka tapauk­ses­sa tilan­tee­seen kan­nat­taa varau­tua. Muis­tan kuin­ka vie­lä 1980-luvul­la saat­toi maa­seu­dul­la aina sil­loin täl­löin tul­la tun­tien­kin säh­kö­kat­kok­sia varoit­ta­mat­ta esi­mer­kik­si lai­te­rik­ko­jen takia. Kyl­lä niis­tä selvittiin.