Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Pelaa­mi­nen ei kan­na­ta pelaajalle

Kuka­pa nyt ei oli­si jos­kus koet­ta­nut onne­aan Lotos­sa tai esi­mer­kik­si Euro­jack­po­tis­sa. Moni meis­tä on työn­tä­nyt koli­koi­ta peli­au­to­maat­tiin. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen mukaan noin joka kol­mas suo­ma­lai­nen pelaa raha­pe­le­jä viikoittain.


Raja­ton­ta valtaa

Tääl­tä län­si­mai­ses­ta demo­kra­tias­ta käsin ei ole help­po hah­mot­taa, että mei­dän yhteis­kun­ta­mal­lim­me ei ole­kaan niin val­lit­se­va maa­il­mas­sa kuin luu­li­si. Tie­to­kir­jai­li­ja Leif Sund­ström kir­joit­taa­kin teok­ses­saan Raja­ton val­ta – Moder­nin ajan dik­taat­to­rit Hit­le­ris­tä Kim Jong-Uniin, että dik­ta­tuu­rit voi­vat täl­lä het­kel­lä mel­ko hyvin. Noin 40 pro­sent­tia maa­il­man ihmi­sis­tä elää jon­kin­lai­ses­sa dik­ta­tuu­ris­sa, ja val­tiois­ta noin joka kol­mas voi­daan kat­soa dik­ta­tuu­rik­si. Ne voi­vat olla yksin­val­tiai­den tai puo­luei­den tai mui­den ryh­mit­ty­mien diktatuureja.Lähio­pe­tus­ta, kiitos

Mones­sa kou­lu­lais­per­hees­sä oltiin vii­me luku­kau­del­la jo aivan uupu­nei­ta jat­ku­vas­ti muut­tu­viin ope­tus­jär­jes­te­lyi­hin. Maal­li­kon ymmär­ryk­sen mukaan etä­ope­tus ei voi miten­kään vas­ta­ta lähio­pe­tus­ta eten­kään, jos puhu­taan ala- ja ylä­kou­lui­käi­sis­tä lapsista.


Nyt näyt­tää jo paremmalta

Kuul­kaa­pa, kun Tilas­to­kes­kuk­sel­la on meil­le hyviä uuti­sia. Kaik­kia maa­il­man vai­keuk­sia ei ole voi­tet­tu, mut­ta moni mit­ta­ri näyt­tää, että Suo­men ja sitä myö­ten monen kan­sa­lai­sen­kin talous on toi­pu­mas­sa hyvää vauh­tia koro­nan aiheut­ta­mas­ta kurimuksesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koh­ti aluevaaleja

Vaa­lit ovat aina kisa ja kisois­sa halu­taan esiin­ty­mään par­haat voi­mat. Näin tulee käy­mään myös ensi tam­mi­kuus­sa pidet­tä­vis­sä alue­vaa­leis­sa, joi­den kam­pan­join­tiai­ka alkaa viral­li­ses­ti huo­men­na. Puo­luei­den ehdok­kai­na tulee var­mas­ti esiin­ty­mään näky­viä val­ta­kun­nan- ja kun­nal­lis­po­lii­tik­ko­ja. Kun yksi puo­lue tekee niin, ei sitä toi­nen­kaan voi olla teke­mät­tä. Näky­vä ja tun­net­tu ehdo­kas kerää ääniä koko ryhmälleen.Jo riit­täi­si kuumuus

Ei läm­pö lui­ta riko, sano­taan, mut­ta aika monel­la saat­taa kiris­tää jo pin­naa loput­to­mal­ta tun­tu­va hel­le­jak­so. Päi­väl­lä hikoi­lut­taa, kyl­lä, se kuu­luu kesään, mut­ta kun hikoi­lut­taa jo yöl­lä­kin, eikä uni tule. Sel­lai­nen voi hai­ta­ta jopa loma­lai­sen elä­mää. Ei kul­je töis­sä ole­val­la oikein aja­tus, jos läm­pö ei anna lepoa yölläkään.


Ter­vei­siä lomarintamalle

Monil­la on näi­nä päi­vi­nä ollut edes­sään läh­tö sin­ne jon­ne­kin loma­rin­ta­mal­le. Tai läh­tö on mah­dol­li­ses­ti nur­kan taka­na. Kuu­lem­ma innok­kaim­pia on pitä­nyt sitoa Poh­jan­maal­la työ­pöy­tään­sä tai ‑konee­seen­sa kiin­ni, jot­ta nämä eivät ryn­nis­täi­si lomal­le ennen aikojaan.