Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Tuk­ki­lais­ki­soi­hin ehtii vie­lä

Tuk­ki­lais­ki­sat Iis­sä Raa­sak­ka­kos­kel­la ovat hyväs­sä vauh­dis­sa ja sää­kin suo­sii. Ylei­sö kerään­tyi kat­so­maan tuk­ki­lais­ten sau­von­taa. Var­si­nai­nen kos­ken­las­ku on klo 16.15. Myös…


Tuk­ki­lais­ki­sat alka­vat pian

Iin Kunin­gas­jät­kä tuk­ki­lais­ki­so­jen jär­jes­te­ly­jen lop­pusi­laus on menos­sa Raa­sak­ka­kos­kel­la. Eilen pai­kal­la oli kos­ken­las­ku­har­joi­tus ja veden­juok­su­tus Iijoen van­has­sa uomas­sa. Sää pai­kal­la on…Toi­mit­ta­jal­ta: Syy­tä hymyyn

Leh­det, inter­net-sivut sekä eri­lai­set sosi­aa­li­sen median pal­ve­lut täyt­ty­vät näi­nä päi­vi­nä iloi­sis­ta kuvis­ta. Niis­sä esiin­tyy perus­kou­lus­ta, lukios­ta ja ammat­ti- tai muis­ta oppi­lai­tok­sis­ta val­mis­tu­nei­ta nuo­ria, joil­la on elä­mä edes­sään.


Toi­mit­ta­jal­ta: Iiläis­ten asioi­ta kes­kus­te­lus­sa

Iin ja iiläis­ten asioi­ta on käsi­tel­ty vii­me aikoi­na jopa kipak­kaan sävyyn Ran­ta­poh­jan sivuil­la eri­tyi­ses­ti mie­li­pi­deo­sas­tol­la. Esil­lä ovat olleet kun­nan talous, kou­lu­asiat ja mui­den muas­sa tuu­li­voi­man raken­ta­mi­seen liit­ty­vät sei­kat. Päät­tä­jiä ja vir­ka­mie­hiä on moi­tit­tu eikä kysees­sä ole ollut vain huo­nok­si koet­tu tien­pi­to, jos­ta nousee porua joka tal­vi ympä­ri Suo­men. Ja kun ryh­dy­tään oikein kriit­ti­sik­si, unoh­tu­vat Iis­sä­kin hyvät aikaa­saan­nok­set lii­an hel­pos­ti.Toi­mit­ta­jal­ta: Sote yhä rat­kai­se­mat­ta

Muu­ta­mat asian­tun­ti­jat neu­voi­vat hal­li­tus­ta vii­mei­sim­män sote-ehdo­tuk­sen kaa­dut­tua. Jäl­ki­vii­sas­ta oli sanoa, että soten uudis­ta­mi­nen oli­si pitä­nyt jakaa useam­mal­le hal­li­tus­kau­del­le eikä yrit­tää rat­kais­ta asi­aa ker­ta­ry­säyk­sel­lä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Onnea meil­le kai­kil­le!

Onnek­si olkoon sinul­le uusi tai uudel­leen­va­lit­tu kan­san­edus­ta­ja Oulun vaa­li­pii­ris­tä. Olet var­mas­ti nyt kyen­nyt toteut­ta­maan unel­ma­si ja muis­tat var­maan­kin, että olet ehkä luvan­nut toteut­taa myös äänes­tä­jie­si haa­vei­ta. Olet nyt pääs­syt vah­vas­ti vai­kut­ta­maan pait­si koko maan, mut­ta myös vaa­li­pii­ri­si asioi­hin.


Toi­mit­ta­jal­ta: Äänes­tä, hyvä ihmi­nen

Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kaat kiih­dyt­tä­vät vaa­li­kier­rok­sia koh­ti var­si­nais­ta vaa­li­päi­vää. Moni on huo­man­nut, että myös puo­lueit­ten puheen­joh­ta­jia on ollut käy­mäs­sä Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la. Tääl­lä kan­nat­taa­kin käy­dä, sil­lä alu­eel­la asuu lähes 37 000 äänes­tä­jää. Nyt onkin hyvä het­ki saa­da vies­tin­sä peril­le ehdok­kail­le ja puo­luei­den joh­ta­jil­le. He kuun­te­le­vat näi­nä päi­vi­nä äänes­tä­jiä her­käl­lä kor­val­la alu­een turuil­la ja toreil­la.