Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi


Se ei ole ohi

Olet­te­ko huo­man­neet itses­tän­ne saman kuin minä omal­ta osal­ta­ni. Vaka­van sai­rau­den, koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din uhka on ajoit­tain väis­ty­nyt mie­les­tä­ni tyys­tin. Käsien…Me EU-velal­li­set

”Aina­han on mak­set­ta­va, eikös juu, mitä täs­sä maa­il­mas­sa vel­kaan­tuu”, tode­taan van­has­sa Georg Malmsté­nin lau­lus­sa. Jos joku muu­ta väit­tää, niin älkää…Kais­taa kai­kil­le

Hyviä uuti­sia Oulun kau­pun­gin alu­eel­la asu­vil­le. Kun­nol­lis­ten laa­ja­kais­tayh­teyk­sien saa­mi­nen kaik­kien kau­pun­gin asuk­kai­den ulot­tu­vil­le edis­tyy, mikä­li se on kiin­ni Oulun val­tuus­to­ryh­mis­tä.…


Laki uudis­taa lii­ken­net­tä

Tie­lii­ken­ne­la­ki muut­tuu kesä­kuun alus­sa rymi­näl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti rymi­nä ei siir­ry itse lii­ken­tee­seen. Ran­ta­poh­jan kesä­leh­des­sä on tänään laa­ja kat­saus uudis­tu­viin lii­ken­teen sään­töi­hin.…