Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Hyviä syi­tä äänestää

Sun­nun­tai­na valit­ta­vis­ta alue­val­tuus­tois­ta ja nii­den val­tuu­te­tuis­ta muo­dos­tuu ajan mit­taan erit­täin mer­kit­tä­viä val­lan­käyt­tä­jiä alueil­laan. Vaik­ka laki sää­te­lee­kin pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­tä, jää val­tuus­toil­le pal­jon sanan­val­taa sii­hen, miten pal­ve­lut jär­jes­te­tään ja mis­tä nii­tä saa. Uudet val­tuus­tot ovat koko Suo­men tasol­la ohjaa­mas­sa jopa 20 mil­jar­din euron vuo­sit­tais­ta käyt­töä. Niin ollen ei ole lain­kaan yhden­te­ke­vää, ket­kä ovat teke­mäs­sä pää­tök­siä täs­sä uudes­sa organisaatiossa.

Lue lisää

Iis­tä vero­pa­ra­tii­si uuden soten myötä?

Vuon­na 2023 alkuun pää­se­vä uusi sote tuo aivan uuden vai­heen suo­ma­lais­ten kun­tien elä­mään, kun ras­kaat sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan menot siir­ty­vät val­tion kon­tol­le. Samal­la kun­nat menet­tä­vät yli 20 mil­jar­dia eri­lai­sia val­tiol­ta saa­tu­ja tulo­ja. Kun­tien omal­le vas­tuul­le jää päi­vä­hoi­don, kou­lu­jen ja vapaa-ajan pal­ve­lu­jen järjestäminen.Vuon­na 2022

Vuo­si 2021 on ohi aivan koh­ta, mut­ta mitä tapah­tuu­kaan ensi vuon­na. Voin ennus­tel­la, että vuo­des­ta 2022 tulee monin tavoin saman­lai­nen kuin vuo­des­ta 2021.


Jou­lu­miel­tä liikenteeseenkin

Sää­en­nus­te ker­too, että tänään vilk­kaim­man jou­lun meno­lii­ken­teen päi­vä­nä sataa maas­sa monin pai­koin lun­ta. Kuin­ka pal­jon, se jää nähtäväksi.


Alue­vaa­leis­sa­kin on syy­tä äänestää

Mik­si äänes­tä­mi­sen tam­mi­kuun alue­vaa­leis­sa pitäi­si kiin­nos­taa. No vaik­ka­pa sik­si, että tule­vat alue­val­tuus­tot käsit­te­le­vät juu­ri nii­tä asioi­ta, joi­ta suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa moi­ti­taan eni­ten eli jul­ki­sia ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­ja. Ei ole yhden­te­ke­vää, kuka niis­tä päät­tää ja miten Poh­jois-Poh­jan­maan­kin hyvin­voin­tia­lu­een mil­jar­di­luo­kan varat ohjautuvat.
Vie­lä se jatkuu

Jos vii­me aikoi­na on tul­lut hil­jai­sem­pia het­kiä kah­vi­pöy­däs­sä, niin syyk­si voi vei­ka­ta – toki arvaat­te mitä – tätä uut­ta koro­na­vi­ruk­sen muun­nos­ta. Sitä poh­tii koko ihmis­kun­ta. Parem­pi sii­tä oli­si puhua, sil­lä se vähen­tää pel­koa. Mut­ta vai­ke­aa­han se on, kun asian­tun­ti­jat­kaan eivät tun­nu tie­tä­vän, mil­lai­nen tämä muun­nos­pö­pö on. 


Koh­ti pai­kal­lis­ta joulua

Kau­pan lii­ton jäsen­ky­se­lyn mukaan kol­man­nes kau­pois­ta odot­taa jou­lu­myyn­nin kas­va­van tänä vuon­na vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na. Mer­kit­tä­vä perus­te näke­myk­seen on koro­na­pan­de­mian rajoi­tus­ten pur­ka­mi­nen. Juu­ri täl­lä het­kel­lä ylei­se­nä toi­vee­na on tie­ten­kin se, että vii­me aikoi­na kas­va­nut tar­tun­to­jen mää­rä saa­tai­siin laskuun.