Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Tär­keät urheiluseurat

Hau­ki­pu­taan Pal­lo juh­li vii­me vii­kon­lop­pu­na näyt­tä­väs­ti toi­min­tan­sa ensim­mäis­tä 30 vuot­ta ja jul­kai­si myös his­to­rii­kin. Toi­nen hau­ki­pu­taa­lais­seu­ra Hau­ki­pu­taan Heit­to täyt­tää tänä vuon­na 90 vuot­ta. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het saa­vut­ti vii­me vuon­na 100 vuo­den raja­pyy­kin. Yli-Iin Nase­va aloit­ti toi­min­tan­sa vuon­na 1931, Kii­min­gin Urhei­li­joi­den perus­ta­mis­vuo­dek­si las­ke­taan vuo­si 1938. Iin Urhei­li­jat on toi­mi­nut vuo­des­ta 1945 läh­tien. Lis­ta oli­si pit­kä, jos tähän kerät­täi­siin kaik­ki alu­een urhei­luseu­rat ja nii­den toimintavuodet.

Lue lisää

Vie­lä ker­ran mökkiurakasta

Aloi­tin ker­to­mi­sen mök­kiu­ra­kas­tam­me jo vii­me kesä­nä. Moni on seu­ran­nut hom­man edis­ty­mis­tä kir­joi­tuk­sis­ta­ni. Ja onpa joku kysy­nyt sii­tä kylil­lä­kin. Niin että lie­nee pai­kal­laan päi­vit­tää tilan­ne vie­lä ker­ran täl­le vuodelle.


Oulul­la vas­tuun­sa myös Kiiminkijoesta

Oulun kau­pun­ki tulee var­mas­ti mie­lel­lään esit­te­le­mään kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki- sekä mat­kai­lu­koh­tee­na Kii­min­ki­joen luon­to­ym­pä­ris­töä Koi­te­lia. Kii­min­ki­joes­sa kuo­hu­va kos­ki on kome­aa näh­tä­vää ja luon­to­ym­pä­ris­tö ainut­laa­tui­nen. Mui­ta­kin kau­nii­ta luon­to- ja kult­tuu­riym­pä­ris­tö­jä joen var­rel­ta löy­tyy. Mat­kai­lu­mie­les­sä voi­daan vie­lä koros­taa, että Kii­min­ki­jo­ki on val­jas­ta­ma­ton ja että kalaa­kin sii­tä nousee.Tapah­tu­mien kesä

Lopuil­laan ole­va suvi oli Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tapah­tu­mien kesä. Nii­tä oli niin pal­jon, että Ran­ta­poh­jan teki­jät liik­kui­vat alu­eel­la rapor­toi­mas­sa kie­li vyön alla eikä sil­ti­kään kaik­kial­le ehdit­ty. Tun­tui kuin koro­na-aikoi­na patou­tu­nut yhtei­söl­li­syy­den tar­ve oli­si purs­kah­ta­nut nyt esiin. Las­kin, että yksin kesä­kuus­sa eri­lai­sia tapah­tu­mia oli alu­eel­la aina­kin 30.


Pre­si­den­tin­vaa­lit lähestyvät

Seu­raa­vat pre­si­den­tin­vaa­lit eivät ole niin­kään kau­ka­na. Ensim­mäi­sen kier­rok­sen var­si­nai­nen äänes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 28.1.2024. Voi ennus­taa, että vaa­leis­sa jär­jes­te­tään toi­nen kier­ros ja sen var­si­nai­nen äänes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 11.2.2024.Säh­kö­so­pi­muk­siin kan­nat­taa paneutua

Kotim­me säh­kö­so­pi­muk­sen kans­sa on ollut ilmei­ses­ti jos­sain mää­rin tuu­ria. Kun sol­min sen mää­rä­ai­kai­se­na hiu­kan yli puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten, tun­tui hin­ta kor­keal­ta ver­rat­tu­na aiem­paan: 7 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta. Vii­me tal­ve­na, kun säh­kön hin­ta kävi hui­pus­saan, se tun­tui jopa koh­tuul­li­sel­ta. Tosin tie­dän, että onnek­kaim­mil­la on voi­mas­sa jopa 4 sen­tin sopi­muk­sia. Epä­on­ni­sil­la hin­ta lie­nee yli 20 sent­tiä kilowattitunnilta.


Alem­pi­kin tie­verk­ko tar­vit­see korjaamista

1970- ja 1980-luvuil­la uuti­soi­tiin kar­va­lak­ki­lä­he­tys­töis­tä, joi­ta lähe­tet­tiin maa­kun­nis­ta Hel­sin­kiin polii­tik­ko­jen ja joh­ta­vien vir­ka­mies­ten puheil­le aja­maan alu­eel­le tär­ke­ää asi­aa. Nyky­ään puhut­tai­siin lob­bauk­ses­ta. Aina­kin kuvaan­nol­li­ses­ti isom­mat tai pie­nem­mät lähe­tys­töt kävi­vät lyö­mäs­sä nyrk­kiä päät­tä­jien pöytään.


Työ­mark­ki­na­pa­ra­dok­si

Suo­mes­sa on jo muu­ta­man vuo­den ajan häm­mäs­tel­ty sitä, että monen alan työ­nan­ta­jat ker­to­vat mer­kit­tä­väs­tä työ­voi­ma­pu­las­ta samaan aikaan, kun maas­sa on suu­ri mää­rä työt­tö­miä. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön ali­val­tio­sih­tee­ri Eli­na Pylk­kä­nen kir­joit­ti tiis­tai­na aihees­ta minis­te­riön verk­ko­si­vul­la. “Miten on mah­dol­lis­ta, että meil­lä on yhtä aikaa run­sas työ­voi­man kysyn­tä ja run­sas työ­voi­man tar­jon­ta eikä kum­pi­kaan pai­ne tun­nu hel­pot­ta­van?” hän kysyy.