Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka KeväjärviSäh­kö puhuttaa

Meis­tä on tul­lut aivan val­ta­van riip­pu­vai­sia säh­kös­tä, ja säh­kön käyt­tö onkin aivan olen­nai­nen osa hyvin­voin­tiam­me. Säh­kös­tä ovat riip­pu­vai­sia niin teol­li­suus kuin koti­ta­lou­det­kin. Säh­kön kulu­tus on nous­sut Suo­mes­sa muu­ta­mien kym­me­nien vuo­sien aika­na todel­la merkittävästi.


Vaa­lit kau­ka­na, mut­ta niin lähellä

Edus­kun­ta­vaa­lit 2023 voi­vat monen mie­les­tä tun­tua kau­kai­sel­ta asial­ta, mut­ta itse asias­sa­han ne ovat jo var­sin lähel­lä. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on toi­nen päi­vä huh­ti­kuu­ta. Sitä ennen on ennak­ko­ää­nes­tys­jak­so. Kun jou­lun ja uuden­vuo­den viet­to on ohi, niin puo­lueit­ten vaa­li­ko­neis­tot alka­vat kiih­dyt­tää kierroksiaan.Jou­lu­han­kin­nat paikallisesti

Ei ole lain­kaan yhden­te­ke­vää, miten me kulut­ta­jat suun­taam­me jou­lun ajan han­kin­tam­me. Mene­vät­kö rahat ken­ties kan­sain­vä­li­sel­le verk­ko­kau­pal­le vai teh­dään­kö han­kin­nat pai­kal­li­ses­ti. Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la jou­lun ajan aiheut­ta­ma kulu­tuk­sen lisäys on mil­joo­nia euro­ja. Pai­kal­li­sel­la kulut­ta­mi­sel­la on suu­ri mer­ki­tys aluei­den elin­voi­mal­le ja työ­paik­ko­jen­kin määrään.


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­tion­gel­ma selvityksessä

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­des­sä ja muis­sa digi­pal­ve­luis­sa on tänään ilmen­nyt kir­jau­tu­mis­vai­keuk­sia. Kir­jau­tu­mis­pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja­ta­ho sel­vit­tää par­hail­laan ongel­maa ja se rat­kais­taan mah­dol­li­sim­man pian. Pahoittelemme…


Suo­men Kylät jul­kis­ti Kylä­kou­lu­jen pelastuspaketin

Suo­men Kylät ry jul­kis­ti vii­me vii­kol­la pamfle­tin­tyyp­pi­sen kan­nan­o­ton nimel­tään Kylä­kou­lu­jen pelas­tus­pa­ket­ti, jos­sa sitä val­mis­tel­lut työ­ryh­mä esit­te­lee kuusi­koh­tai­sen ohjel­man vie­lä jäl­jel­lä ole­vien kylä­kou­lu­jen pelas­ta­mi­sek­si. Ohjel­mas­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta mm. kou­lu­jär­jes­tel­män rahoi­tuk­seen ja koulumatka-aikoihin.


Oulu 18., Iil­lä­kin meni ihan hyvin

Oulu menes­tyi oikeas­taan ihan hyvin suun­nit­te­lu- ja kon­sult­ti­toi­mis­to WSP:n Aluei­den tut­ki­mus 2022 ‑rapor­tin kun­ta­rank­kauk­ses­sa. Laa­ja Oulu sijoit­tui sijal­le 18. Ran­ta­poh­jan alu­een toi­nen kun­ta Ii on sijal­la 87, mikä sekään ei ole lain­kaan huo­noim­mas­ta päästä.