Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Vel­ka­köy­den pää tulos­sa vetä­vän käteen

Suo­men val­tion vel­ka­kier­teen las­ke­taan alka­neen vuo­sien 2007–2009 finans­si­krii­sis­tä. Samaan aikaan, kun val­tio on vel­kaan­tu­nut, Suo­men talous­kas­vu on ollut jok­seen­kin nol­la. Eri­tyi­ses­ti tuot­ta­vuu­den kehi­tyk­ses­sä on jää­ty jäl­keen ver­rok­ki­mais­ta. Pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten Suo­men las­ket­tiin saa­vut­ta­neen Ruot­sin, kun las­kes­kel­tiin brut­to­kan­san­tuo­tet­ta asu­kas­ta koh­den. Finans­si­krii­sin jäl­keen poh­jois­mai­set naa­pu­rit ovat kii­tä­neet ohi talousluvuillaan.

Lue lisää

Ukko­nen yrmis­te­li Kevätkeikaukselle

Kevä­tuk­ko­nen jyri­si ja satoi vii­me kes­ki­viik­ko­na (10.4.2024) ilta­päi­väl­lä Hau­ki­pu­taal­la. Rajuk­si heit­täy­ty­nyt ilma yrmis­te­li myös LC Hau­ki­pu­taan Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­nis­sa ja raken­nus­ko­ko­nai­suu­den sisä­pi­hal­la jär­jes­tä­mäl­le Kevät­kei­kaus ‑tapah­tu­mal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIlman säh­köä ja vettä

Onko­han meil­lä koto­na sitä koti­va­raa kol­mek­si päi­väk­si vai eikö? Tätä mie­tin, kun luin tänään Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­ta­vaa jut­tua Yli-Iis­sä pide­tys­tä varau­tu­mis­kou­lu­tuk­ses­ta. Sen jär­jes­ti Punai­sen Ris­tin Yli-Iin osasto.


Kuusa­mon­tie­tä on aika kehittää

Jää­lin moni­toi­mi­ta­los­sa jär­jes­te­tään tänään tilai­suus, jol­la on mer­ki­tys­tä Jää­lin, Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin ja mik­sei myös Yli-Iin­kin asuk­kail­le. Ja toki Kuusa­mon­tien lii­ken­nöin­nin paran­ta­mi­nen välil­lä Kor­ven­ky­lä-Kii­min­ki on tär­ke­ää myös Koil­lis­maal­le suun­tau­tu­val­le ja siel­tä Ouluun tule­val­le liikenteelle. 


Äänes­tä­mis­tä voi­si aina­kin harkita

Toh­din arvioi­da, että euro­vaa­lieh­dok­kai­den kalen­te­rei­hin on mer­kit­ty pää­siäi­sen jäl­kei­sel­le vii­kol­le jo mon­ta tapaa­mis­ta vaa­lei­hin liit­tyen. Ensi vii­kon jäl­keen var­si­nai­seen vaa­li­päi­vään 9.6. ei ole kuin pari kuukautta.Koh­ti kesää ja valoa

Täs­sä sitä nyt ollaan mat­kal­la koh­ti kesä­päi­vän sei­saus­ta. Eilen oli kevät­päi­vän tasaus, jol­loin yö ja päi­vä oli­vat yhtä pit­kiä kaik­kial­la maa­pal­lol­la. Valon mää­rä vuo­ro­kau­des­sa on kas­va­nut vii­me aikoi­na sel­väs­ti, mut­ta nyt ale­taan men­nä koh­ti kesää suu­rem­mil­la loi­kil­la. Maa­lis­kuun aja­tel­laan ole­van jo kevät­kuu­kausi, mut­ta läm­pö­ti­lo­jen suh­teen oikea kevät alka­nee huh­ti­kuun puolella. 


Vie­lä ker­ran Siu­ruan­joen sillasta

Ran­ta­poh­jas­sa on vii­me aikoi­na jul­kais­tu usei­ta Kes­kus­te­lem­me ‑kir­joi­tuk­sia Siu­ruan­joen enti­ses­tä sil­las­ta Yli-Iis­sä. Urpo Hek­ka­la oli huo­man­nut, että Ran­ta­poh­jas­sa oli vuon­na 1974 ollut hel­mi­kuus­sa kak­si­kin jut­tua sil­las­ta. 50 vuot­ta van­ho­ja tai sitä van­hem­pia Ran­ta­poh­jia löy­tyy leh­den verk­ko­si­vul­ta ja nii­tä pys­tyy luke­maan mikä­li on leh­den digi­ti­laa­ja tai digi­pal­ve­luun kir­jau­tu­nut pai­ne­tun leh­den tilaaja.


Istu­ma­lak­ko voi­si kannattaa

Mon­ta­ko tun­tia päi­väs­sä minä istun. Lii­kaa, on sel­keä vas­taus. Istun autos­sa työ­mat­koil­la vähin­tään­kin puo­li­tois­ta tun­tia päi­väs­sä. Teen työ­ni istual­ta­ni, sii­tä kah­dek­san tun­tia lisää. Istun tai makoi­len tele­vi­sion ääres­sä ken­ties kak­si tun­tia päi­väs­sä. Pal­jon­ko sii­tä tulee? Val­veil­lao­loa­jas­ta­ni pää­osan olen istu­ma-asen­nos­sa tai muu­ten liik­ku­mat­to­mas­sa tilassa.