Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Toi­mit­ta­jal­ta: Iiläis­ten asioi­ta kes­kus­te­lus­sa

Iin ja iiläis­ten asioi­ta on käsi­tel­ty vii­me aikoi­na jopa kipak­kaan sävyyn Ran­ta­poh­jan sivuil­la eri­tyi­ses­ti mie­li­pi­deo­sas­tol­la. Esil­lä ovat olleet kun­nan talous, kou­lu­asiat ja mui­den muas­sa tuu­li­voi­man raken­ta­mi­seen liit­ty­vät sei­kat. Päät­tä­jiä ja vir­ka­mie­hiä on moi­tit­tu eikä kysees­sä ole ollut vain huo­nok­si koet­tu tien­pi­to, jos­ta nousee porua joka tal­vi ympä­ri Suo­men. Ja kun ryh­dy­tään oikein kriit­ti­sik­si, unoh­tu­vat Iis­sä­kin hyvät aikaa­saan­nok­set lii­an hel­pos­ti.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Sote yhä rat­kai­se­mat­ta

Muu­ta­mat asian­tun­ti­jat neu­voi­vat hal­li­tus­ta vii­mei­sim­män sote-ehdo­tuk­sen kaa­dut­tua. Jäl­ki­vii­sas­ta oli sanoa, että soten uudis­ta­mi­nen oli­si pitä­nyt jakaa useam­mal­le hal­li­tus­kau­del­le eikä yrit­tää rat­kais­ta asi­aa ker­ta­ry­säyk­sel­lä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Onnea meil­le kai­kil­le!

Onnek­si olkoon sinul­le uusi tai uudel­leen­va­lit­tu kan­san­edus­ta­ja Oulun vaa­li­pii­ris­tä. Olet var­mas­ti nyt kyen­nyt toteut­ta­maan unel­ma­si ja muis­tat var­maan­kin, että olet ehkä luvan­nut toteut­taa myös äänes­tä­jie­si haa­vei­ta. Olet nyt pääs­syt vah­vas­ti vai­kut­ta­maan pait­si koko maan, mut­ta myös vaa­li­pii­ri­si asioi­hin.


Toi­mit­ta­jal­ta: Äänes­tä, hyvä ihmi­nen

Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kaat kiih­dyt­tä­vät vaa­li­kier­rok­sia koh­ti var­si­nais­ta vaa­li­päi­vää. Moni on huo­man­nut, että myös puo­lueit­ten puheen­joh­ta­jia on ollut käy­mäs­sä Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­la. Tääl­lä kan­nat­taa­kin käy­dä, sil­lä alu­eel­la asuu lähes 37 000 äänes­tä­jää. Nyt onkin hyvä het­ki saa­da vies­tin­sä peril­le ehdok­kail­le ja puo­luei­den joh­ta­jil­le. He kuun­te­le­vat näi­nä päi­vi­nä äänes­tä­jiä her­käl­lä kor­val­la alu­een turuil­la ja toreil­la.


Toi­mit­ta­jal­ta: Lot­to­voit­ta­jien maa

Täs­sä­pä uusi pal­lo vaa­li­ken­täl­le YK:n sin­ne pot­kai­se­ma­na: Suo­mi on tois­ta vuot­ta peräk­käin arvioi­tu maa­il­man onnel­li­sim­mak­si maak­si. Asia sel­vi­ää YK:n teet­tä­mäs­tä onnel­li­suus­ra­por­tis­ta. Mas­sii­vi­nen ympä­ri maa­il­maa teh­tä­vä kyse­ly­tut­ki­mus pai­not­taa esi­mer­kik­si sosi­aa­li­tur­vaa, vapaut­ta ja brut­to­kan­san­tuo­tet­ta.


Kevät­soh­jo voi hidas­taa pos­tin kul­kua

Kevään ete­ne­mi­nen voi tänään jar­rut­taa pos­tin kul­kua syr­jäi­sem­mil­lä ja mah­dol­li­ses­ti auraa­mat­to­mil­la alueil­la. Ran­ta­poh­jan saa­mien tie­to­jen mukaan esi­mer­kik­si jois­sain pai­koin Iis­sä…