Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi


Toi­mit­ta­jal­ta: Omaan nilk­kaan

Kävi Pos­tin työ­rii­das­sa kuin­ka hyvän­sä, ovat molem­mat osa­puo­let teh­neet suur­ta hal­laa omal­le alal­leen ja työ­paik­ko­jen­sa säi­ly­mi­sel­le. Moni tie­to­ko­neen kans­sa tutuk­si pääs­syt on jo nyt esi­mer­kik­si käy­nyt tilaa­mas­sa itsel­leen las­kut säh­köi­ses­ti. Samoin moni huo­maa lak­ko­päi­vien aika­na, että leh­tien luke­mi­nen­kin onnis­tuu ihan hyvin tie­to­ko­neel­la tai äly­pu­he­li­mel­la. Ran­ta­poh­jan­kin digi­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien mää­räs­tä ker­to­va käy­rä pon­nah­ti tiis­tai­na ennä­tyk­sel­li­seen luke­maan.


Toi­mit­ta­jal­ta: Vii­si­kymp­pi­nen kiit­tää

Lähes päi­väl­leen 50 vuot­ta sit­ten tapah­tui mer­kit­tä­viä asioi­ta. Kyl­mä sota oli meneil­lään, uusia ihmi­siä syn­tyi maa­il­maan, ja päi­vän­va­lon näki myös uusi leh­ti, Ran­ta­poh­ja, jos­ta kas­voi vuo­sien mit­taan yksi suu­rim­mis­ta pai­kal­lis­leh­dis­tä lajis­saan. Itse aloi­tin kan­sa­kou­lus­sa sama­na vuon­na ja ehdin kokea myös perus­kou­lun, jos­ta tuli eräs suo­ma­lai­sen tasa­ver­tai­sen sivis­tyk­sen tär­keim­mis­tä tekijöistä.Myös kun­tien elin­kei­noe­lä­mää halut­tiin kehit­tää. Piti saa­da yri­tyk­siä ja työ­paik­ko­ja tuo­rei­den kun­ta­vir­ko­jen lisäk­si. Oli alu­eel­lis­ta innos­tus­ta, jota val­tio­val­ta­kin saat­toi toi­mil­laan tukea. Pai­kal­lis­leh­dil­le oli hyvä tilaus ker­toa täs­tä kaikesta.Perustajat näki­vät leh­den tar­peen ja tart­tui­vat tar­mok­kaas­ti toi­meen. Se oli kun­nioi­tet­ta­va teko, ja uskon­pa että moni heis­tä seu­ra­si leh­den kehi­tys­tä tyy­ty­väi­se­nä. Ran­ta­poh­jas­ta kas­voi, ei vain mer­kit­tä­vä tie­do­tus­vä­li­ne, vaan myös yksi alu­een myön­tei­seen kehi­tyk­seen vai­kut­ta­vis­ta orga­ni­saa­tiois­ta. Ja sitä se on vie­lä­kin, toh­din sanoa.


Toi­mit­ta­jal­ta: Poruk­ka liik­keel­le!

Ruo­ka­suo­si­tuk­set tun­tu­vat vaih­tu­van sel­lais­ta vauh­tia, että toi­si­naan jou­tuu poh­ti­maan, mil­loin kuo­lo kor­jaa, kun on tähän asti yrit­tä­nyt nou­dat­taa sitä van­haa ja nyt epä­ter­veel­li­sek­si todet­tua suo­si­tus­ta. Ruo­an ter­veel­li­syyt­tä voi­kin märeh­tiä loput­to­miin, sil­lä uusin suo­si­tus jul­kais­taan luul­ta­vas­ti jo ensi viikolla.Julkaisemme tänään Poruk­ka liik­keel­le! -ilmoi­tuk­sen toi­sen ker­ran ja sitä tois­te­taan aina mar­ras­kuun alkuun saak­ka myös verk­ko­si­vuil­lam­me. Ver­kos­ta voi myös tulos­taa itsel­leen osal­lis­tu­mis­kor­tin.


Toi­mit­ta­jal­ta: Suo­mi koh­ti sotaa 80 vuot­ta sit­ten

His­to­rian kat­san­nos­sa vain sil­mä­rä­päys eli 80 vuot­ta sit­ten oli alka­nut toi­nen maa­il­man­so­ta. Kak­si suur­val­ta­dik­ta­tuu­ria, Sak­sa ja Neu­vos­to­liit­to, oli­vat jaka­neet salai­sel­la sopi­muk­sel­la toi­sil­leen aluei­ta Euroo­pas­sa ja ensi vai­hees­sa ne tal­loi­vat jal­koi­hin­sa Puo­lan. Sopi­muk­ses­sa oli demo­kraat­ti­sen Suo­men koh­dal­la Neu­vos­to­lii­ton ruk­si. Vie­lä loka- ja mar­ras­kuus­sa 1939 Suo­mi yrit­ti käy­dä neu­vot­te­lu­ja itä­naa­pu­rin­sa kans­sa, mut­ta ne päät­tyi­vät tulok­set­to­mi­na.Toi­mit­ta­jal­ta: Peu­ra tiel­lä

Olin tör­mä­tä autol­la­ni peu­raan eili­saa­mu­na. Rus­kea eläin ilmaan­tui puo­li­juok­sua tiel­le rus­keas­ta mai­se­mas­ta Kii­min­gis­sä Hut­tu­ky­län koh­dal­la hiu­kan aamuseit­se­män jäl­keen. Oli siis valoi­saa. Jos koh­taa­mi­nen oli­si tapah­tu­nut tun­tia aiem­min tai ilta­puo­len hämä­räs­sä tai pimeäs­sä, oli­si tör­mäys ollut var­sin toden­nä­köi­nen. Täl­lä ker­taa ehdin jar­rut­taa, ja me molem­mat saa­toim­me jat­kaa mat­kaam­me omiin toi­miim­me.Toi­mit­ta­jal­ta: Pit­kät tun­nit kou­lu­kyy­di­tyk­ses­sä

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on pal­jon lap­sia ja nuo­ria, joi­den kou­lu­päi­väs­tä mer­kit­tä­vä osa kuluu kou­lu­kul­je­tuk­ses­sa. Mat­ka­kaan ei vält­tä­mät­tä ole aina aivan mah­dot­to­man pit­kä, mut­ta aikaa saat­taa kulua, kun kul­je­tus kier­te­lee hake­mas­sa kaik­ki kyy­dit­tä­vät mukaan.