Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Lop­pusuo­ral­le Stubb ja Haavisto

Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa kävi ihan odo­te­tus­ti. Toi­sel­le kier­rok­sel­le men­nään, ja lop­pusuo­ral­la ovat kisaa­mas­sa gal­lu­pien ennus­ta­mat ehdok­kaat eli kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb sekä vih­rei­den ja valit­si­jayh­dis­tyk­sen ehdo­kas Pek­ka Haavisto.


Muu­tok­set pie­nem­min askelin

Anne­tuis­ta uuden­vuo­den­lu­pauk­sis­ta alkaa pian olla kuu­kausi aikaa. Ovat­ko ne pitä­neet? Ovat­ko kilot karis­seet, tupa­koin­ti lop­pu­nut, tam­mi­kuu pysy­nyt tipat­to­ma­na, ruo­ka­va­lio keven­ty­nyt ja kalen­te­ri täyt­ty­nyt kun­toi­lu­mer­kin­nöis­tä. Moni kun­to­sa­liy­rit­tä­jä vas­tai­si, että näi­hin aikoi­hin alkaa tam­mi­kuun buu­mi hiljentyä.
Ran­ta­poh­jan digi­pal­ve­lu kunnossa

Ran­ta­poh­jan digi­pal­ve­lus­sa oli aamun aika­na häi­riö. Ongel­ma on nyt sel­vi­tet­ty, ja tilaa­jat pää­se­vät luke­maan esi­mer­kik­si näköis­leh­teä. Pek­ka Kevä­jär­vi pää­toi­mit­ta­ja Rantapohja


Vaa­lit jo nur­kan takana

Pre­si­den­tin­vaa­lit käy­tiin Suo­mes­sa vii­mek­si vuon­na 2018. Tulos oli sel­vil­lä jo ensim­mäi­sen äänes­tyk­sen jäl­keen. Istu­va pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö aset­tui valit­si­jayh­dis­tyk­sen ehdok­kaak­si ja put­sa­si pöy­dän 62,6 pro­sen­tin osuu­del­la äänis­tä. Sil­loin­kin oli ehdol­la vih­reis­tä Pek­ka Haa­vis­to, joka sai äänis­tä 12,4 pro­sent­tia. Tämän ker­tai­sis­sa vaa­leis­sa Haa­vis­ton taka­na on myös valitsijayhdistys.Jou­lu­mie­lel­lä myös liikenteessä

Huh, huh. Oli­pa mel­koi­nen ajo­ke­li tiis­tai­na ilta­päi­väl­lä, kun mat­ka­sin kotiin. Kes­kel­lä ajo­kais­taa oli 30-sent­ti­nen lumi­pal­le ja vie­lä kes­kel­lä kais­taa 15-sent­ti­nen. Mat­kaa sai tait­taa kie­li kes­kel­lä suu­ta, ja sil­ti auto pyr­ki välil­lä kyl­ki­myy­ryyn, vaik­ka ajoin hitaas­ti. Näky­vyyt­tä ei ollut juu­ri mitään. Aura-autot eivät ehti­neet kor­jaa­maan san­kan ja pit­kä­kes­toi­sen lumi­sa­teen jäl­kiä. Omal­la rei­til­lä­ni tiet oli­vat jo kui­ten­kin kun­nos­sa kes­ki­viik­ko­aa­mu­na, kii­tos siitä.


P sen­tään luki

Lukios­sa luok­ka­to­ve­ri­ni P tai­si kär­siä mui­ta nuo­ria enem­män mur­ro­siän hor­mo­ni­myrs­kys­tä. Kou­lun­käyn­ti ei mais­tu­nut lain­kaan ja hän saat­toi häi­ri­köi­dä mui­ta. Opet­ta­jat tai­si­vat olla tyy­ty­väi­siä sil­loin, kun P kes­kit­tyi sar­ja­ku­vien piir­tä­mi­seen. Niis­sä jou­tui­vat onnet­to­muuk­sien tai pil­kan uhreik­si P:n inhoa­mat opettajat.