Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Vaa­li­kam­pan­jois­sa esil­lä isot asiat

Kai­voin­pa esiin Ran­ta­poh­jan vuo­si­ker­ran vuo­del­ta 2019. Suo­mes­sa käy­tiin sil­loin vii­mek­si edus­kun­ta­vaa­lit. Taka­na oli Sipi­län hal­li­tuk­sen kausi. Kes­kus­ta oli voit­ta­nut vaa­lit vuon­na 2015. Hal­li­tus oli kes­kit­ty­nyt maan talou­den kun­toon saa­mi­seen. Kehi­tys oli ollut talous­mie­les­sä hyvää, mut­ta eivät­hän sii­hen kaik­ki tie­ten­kään olleet tyytyväisiä.


Tele­vi­sio­ton tammikuu

Vuo­den­vaih­de on lupaus­ten aikaa. Joku päät­tää aloit­taa laih­dut­ta­mi­sen ja ehkä sii­hen liit­tyen kun­to­kuu­rin. Toi­nen päät­tää lopet­taa tupa­koin­nin tai kar­kin­syön­nin – kuten vii­me vuon­na­kin – ja kol­mas on tam­mi­kuun tipat­to­mal­la. Nel­jäs lupaa olla enem­män yhtey­des­sä ystä­viin­sä, lap­siin­sa tai van­hem­piin­sa. Lupauk­sia on monenlaisia.Jou­lu­pöy­dän puheenaiheet

Jou­lu­lau­luis­sa tois­tu­vat toi­veet kau­niis­ta, val­keas­ta jou­lus­ta. En tie­dä, ovat­ko lau­lu­maa­ka­rit jou­tu­neet kos­kaan lumi­töi­hin, mut­ta joka tapauk­ses­sa eili­saa­mu­na tuli mie­leen, että riit­tää jo, kii­tos. Herä­sin nel­jän aikoi­hin ja tote­sin, että tämä kes­ki­viik­ko alkaa lumi­töil­lä. Muu­ten en oli­si pääs­syt autol­la pihas­ta pois. Sade oli alka­nut jo edel­li­se­nä päi­vä­nä. Se tuot­ti ihan kun­non aamujumpan.


Ter­vei­siä syrjä-Oulusta

Onnit­te­lut myös tääl­tä syr­jä-Oulus­ta tule­val­le Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jal­le Sep­po Mää­täl­le kevääl­lä alka­vas­ta uudes­ta pes­tis­tä. Hom­maa var­mas­ti riit­tää. Älä unoh­da, että Oulu on laa­ja ja monimuotoinen.


Lajien kir­jo haas­taa urheiluseuroja

Suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta on muut­tu­nut pal­jon sadan vuo­den aika­na ja samoin ovat muut­tu­neet myös urhei­lu­har­ras­tuk­set. Laje­ja tulee jat­ku­vas­ti uusia ja nii­den har­ras­ta­jat kään­ty­vät mones­ti pai­kal­lis­ten urhei­luseu­ro­jen puo­leen saa­dak­seen mah­dol­li­suuk­sia lajin­sa harrastamiseen. 


Koti­mai­nen työ tuo turvaa

Nyt on suo­ma­lai­suut­ta ilmas­sa. Huo­men­na muis­te­taan suo­ma­lai­sen työn tär­keyt­tä viet­tä­mäl­lä Osta työ­tä Suo­meen-päi­vää, ensi vii­kon tiis­tai­na juh­li­taan itse­näi­syyt­tä ja ensi vii­kon tors­tai­na vie­te­tään Jean Sibe­liuk­sen ja suo­ma­lai­sen musii­kin päivää.