Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Koh­ti kesää ja valoa

Täs­sä sitä nyt ollaan mat­kal­la koh­ti kesä­päi­vän sei­saus­ta. Eilen oli kevät­päi­vän tasaus, jol­loin yö ja päi­vä oli­vat yhtä pit­kiä kaik­kial­la maa­pal­lol­la. Valon mää­rä vuo­ro­kau­des­sa on kas­va­nut vii­me aikoi­na sel­väs­ti, mut­ta nyt ale­taan men­nä koh­ti kesää suu­rem­mil­la loi­kil­la. Maa­lis­kuun aja­tel­laan ole­van jo kevät­kuu­kausi, mut­ta läm­pö­ti­lo­jen suh­teen oikea kevät alka­nee huh­ti­kuun puolella. 

Lue lisää

Vie­lä ker­ran Siu­ruan­joen sillasta

Ran­ta­poh­jas­sa on vii­me aikoi­na jul­kais­tu usei­ta Kes­kus­te­lem­me ‑kir­joi­tuk­sia Siu­ruan­joen enti­ses­tä sil­las­ta Yli-Iis­sä. Urpo Hek­ka­la oli huo­man­nut, että Ran­ta­poh­jas­sa oli vuon­na 1974 ollut hel­mi­kuus­sa kak­si­kin jut­tua sil­las­ta. 50 vuot­ta van­ho­ja tai sitä van­hem­pia Ran­ta­poh­jia löy­tyy leh­den verk­ko­si­vul­ta ja nii­tä pys­tyy luke­maan mikä­li on leh­den digi­ti­laa­ja tai digi­pal­ve­luun kir­jau­tu­nut pai­ne­tun leh­den tilaaja.


Istu­ma­lak­ko voi­si kannattaa

Mon­ta­ko tun­tia päi­väs­sä minä istun. Lii­kaa, on sel­keä vas­taus. Istun autos­sa työ­mat­koil­la vähin­tään­kin puo­li­tois­ta tun­tia päi­väs­sä. Teen työ­ni istual­ta­ni, sii­tä kah­dek­san tun­tia lisää. Istun tai makoi­len tele­vi­sion ääres­sä ken­ties kak­si tun­tia päi­väs­sä. Pal­jon­ko sii­tä tulee? Val­veil­lao­loa­jas­ta­ni pää­osan olen istu­ma-asen­nos­sa tai muu­ten liik­ku­mat­to­mas­sa tilassa.


Rak­kaat, ärsyt­tä­vät autot

Han­kin ensim­mäi­sen oman auto­ni hiu­kan ennen armei­jaan menoa. 60-luvun kupla­volk­ka­ri läh­ti pak­ka­ses­sa­kin käyn­tiin Hiuk­ka­vaa­ran park­ki­ken­täl­lä. Kaa­su­vai­je­ri vain tup­pa­si jää­ty­mään niin, että kier­rok­set oli­vat kor­keal­la jatkuvasti.


Kriit­ti­siä het­kiä Ukrainassa

Venä­jän raa­ka­lais­mai­nen hyök­käys Ukrai­naan on jat­ku­nut yli­huo­men­na kak­si vuot­ta. Puti­nin Venä­jän tar­koi­tus oli murs­ka­ta Ukrai­nan hal­lin­to muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Pyr­ki­mys oli ottaa koko maa haltuun.


Koh­ti seu­raa­via vaaleja

Pre­si­den­tin­vaa­lien toi­ses­ta kier­rok­ses­ta tuli­kin tiu­kem­pi kuin mie­li­pi­de­tie­dus­te­lut enna­koi­vat. Ehkä se joh­tui sii­tä, että ehdok­kaat oli­vat lopul­ta mel­ko saman­tyyp­pi­siä. He ovat libe­raa­le­ja kau­pun­ki­lai­sia. Pre­si­den­tin tär­keim­mäs­tä teh­tä­väs­tä eli ulko­po­li­tii­kas­ta ei pal­jas­tu­nut mitään repi­viä mie­li­pi­de-ero­ja. Kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb sekä kan­na­tusyh­dis­tyk­sen ja vih­reit­ten Pek­ka Haa­vis­to kävi­vät kam­pan­jan­sa rei­lus­sa hen­ges­sä. Onnek­si olkoon molemmille.


Iin ohi­tus­tie, hyvä vai paha?

“Yös­sä kylät läpi jyrään, mel­kein nolot­taa”, ker­too rek­ka­kus­ki van­has­sa kään­nös­hi­tis­sä Hyvää huo­men­ta Suo­mi. Juha Vai­nion sanoi­tuk­ses­sa aihee­na on rekan ja kul­jet­ta­jan mat­ka läpi Suo­men. Sanoi­tus on vuo­del­ta 1976, jol­loin nelos­tie kul­ki vie­lä läpi monien kau­pun­kien ja pie­nem­pien taa­ja­mien. Oman muis­ti­ni mukaan eri­tyi­sen tus­kas­tut­ta­vaa oli ajaa läpi Jyväs­ky­län, mut­ta kyl­lä lii­ken­ne jyrä­si läpi Oulun­kin. Hidas­ta oli ajaa myös läpi Haukiputaan.Lop­pusuo­ral­le Stubb ja Haavisto

Pre­si­den­tin­vaa­leis­sa kävi ihan odo­te­tus­ti. Toi­sel­le kier­rok­sel­le men­nään, ja lop­pusuo­ral­la ovat kisaa­mas­sa gal­lu­pien ennus­ta­mat ehdok­kaat eli kokoo­muk­sen Alexan­der Stubb sekä vih­rei­den ja valit­si­jayh­dis­tyk­sen ehdo­kas Pek­ka Haavisto.


Muu­tok­set pie­nem­min askelin

Anne­tuis­ta uuden­vuo­den­lu­pauk­sis­ta alkaa pian olla kuu­kausi aikaa. Ovat­ko ne pitä­neet? Ovat­ko kilot karis­seet, tupa­koin­ti lop­pu­nut, tam­mi­kuu pysy­nyt tipat­to­ma­na, ruo­ka­va­lio keven­ty­nyt ja kalen­te­ri täyt­ty­nyt kun­toi­lu­mer­kin­nöis­tä. Moni kun­to­sa­liy­rit­tä­jä vas­tai­si, että näi­hin aikoi­hin alkaa tam­mi­kuun buu­mi hiljentyä.