Artikkelit joiden kirjoittaja on Pekka Keväjärvi

Säh­köt poik­ki, mitä nyt?

Onhan sii­tä meil­lä koto­na puhut­tu. Muu­ta­mia toi­mia pitäi­si teh­dä säh­kö­kat­kon tai muun har­mi­ti­lan­teen varal­ta. Mitäs ne oli­vat­kaan. Vet­tä ja kui­va­muo­naa, paris­to­ra­dio ja tas­ku­lamp­pu­ja ehkä useam­pia­kin ja vara­pat­te­rei­ta. Pitäi­si­kö olla jokin kaa­su­lai­te ruo­an lait­ta­mis­ta ja sen läm­mit­tä­mis­tä var­ten. Pal­jon­ko nii­tä polt­to­pui­ta oli­kaan. Monek­si­ko päi­väk­si näi­tä kaik­kia pitäi­si varata.

Lue lisää

Uuti­se­rä­maa ei ole hyvä juttu

Asut­ko uuti­se­rä­maas­sa tai ken­ties sel­lai­sen lie­peil­lä? Et aina­kaan vie­lä. Suo­mes­sa ei ole vie­lä aluei­ta, joil­la ei toi­mi­si jotain pai­kal­lis­leh­teä tai muu­ta medi­aa. Isos­sa maa­il­mas­sa uuti­se­rä­mai­ta jo on. Sel­lai­sil­ta alueil­ta jää­vät uuti­set ja ihmis­ten tari­nat ker­to­mat­ta. Toki Suo­mes­sa­kin on aluei­ta, joi­hin median kat­se yltää harvoin.


Kevät­la­dut kutsuvat

Vähän tämä nolot­taa­kin, mut­ta tämän tal­ven hiih­to­suo­ri­tuk­se­ni on jää­nyt kyl­lä kovin vaa­ti­mat­to­mak­si. Taka­na on vain 4 kilo­met­riä. Jos­kus olen yltä­nyt tuhan­teen hiih­to­ki­lo­met­riin tal­ven aika­na. Sel­lai­seen mää­rään ei ole tänä tal­ve­na enää mitään mahdollisuuksia.


Ran­ta­poh­jan jake­lus­sa tors­tai­na 16.2. häiriöitä

On toden­nä­köis­tä, että mer­kit­tä­vä osa niis­tä Ran­ta­poh­jan tilaa­jis­ta, jot­ka saa­vat leh­ten­sä Pos­tin jake­lus­sa, eivät saa­kaan tors­tain 16.2. leh­te­ään, vaan se jae­taan ken­ties vas­ta ensi vii­kol­la. On mah­dol­lis­ta, että tilan­ne kos­kee myös tiis­tai­na 21.2. ilmes­ty­vää Rantapohjaa.


Vuo­si sotaa Euroopassa

Ensi vii­kon lopul­la tulee kulu­neek­si vuo­si sii­tä, kun Venä­jä hyök­kä­si Ukrai­naan. Moni meis­tä kysyy yhä, että mik­si. Jär­jel­lis­tä seli­tys­tä ei ole, jos asi­aa poh­tii län­si­mai­sen arvo­poh­jan kaut­ta. Itse asias­sa Venä­jän mat­kan var­rel­la muut­tu­vat perus­te­lut tun­tu­vat yhä harhaisemmilta.


Ran­ta­poh­ja ja vaalit

Myös sitou­tu­mat­to­man pai­kal­lis­leh­den, kuten Ran­ta­poh­jan, suo­ra­nai­siin vel­vol­li­suuk­siin kuu­luu olla osa maan tär­kein­tä kan­san­val­lan tapah­tu­maa eli edus­kun­ta­vaa­le­ja. Leh­ti ei ole vaa­leis­sa toi­mi­ja, mut­ta rapor­toi­ja ja taus­to­jen ker­to­ja se on. Onkin ehkä syy­tä ker­toa muu­ta­mia asioi­ta, mihin aiom­me Ran­ta­poh­jas­sa keskittyä.


Met­sis­tä syy­tä puhua vaa­lien alla

Kes­kus­te­lua Suo­men met­sis­tä ja sii­tä, mihin nii­tä saa käyt­tää sekä nii­den tilas­ta, käy­dään nyt vai­meam­pa­na kuin ehkä pari kuu­kaut­ta sit­ten. Lie­kö syy­nä se, että edus­kun­ta­vaa­lit lähestyvät.


Kun­tou­tet­ta­vat tyh­jän päällä

Yli­kii­min­gis­sä ollaan ajau­tu­mas­sa ikä­vään tilan­tee­seen kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan suh­teen, jos kil­pai­lu­tus­asiat Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een (Poh­de) kans­sa eivät sel­viä. Tyh­jän pääl­le on jää­mäs­sä jopa kym­me­niä työ­toi­min­nan asiak­kai­ta. Työ­toi­min­ta on ollut monel­le tär­keä kiin­ne­pis­te elä­mäs­sä ja pon­nis­tus­lau­ta itsen­sä kehit­tä­mi­seen ja työllistymiseen.


Paas­to­kuu­lu­mi­sia

Joku kysyi, että kuin­kas se tele­vi­sio­ton tam­mi­kuu sujuu. Ker­roin tele­vi­sio­paas­tos­ta täl­lä pai­kal­la tam­mi­kuun alus­sa. Kii­tos hyvin, ja sil­lä on ollut vai­ku­tus­ta moneen asiaan.