Nokian uusi kam­pus tuo luot­ta­mus­ta tulevaan

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala heittivät Oululle, Nokialle ja Suomelle kullekin muurauslastallisen betonia.Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala heittivät Oululle, Nokialle ja Suomelle kullekin muurauslastallisen betonia.

Nokian uuden kam­puk­sen perus­ki­vi muu­rat­tiin juh­la­vas­ti per­jan­tai­na Oulun Lin­nan­maal­la. Kam­puk­sen raken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin syys­kuus­sa moot­to­ri­tien var­res­sa Rita­har­jun­tiel­lä sijait­se­val­la noin 91 000 neliön ton­til­la. Ton­til­le nousee pin­ta-alal­taan noin 55 000 neliö­met­riä ole­vat toimitilat.

Uuden kam­puk­sen perus­ki­vi muu­rat­tiin raken­nus­työ­maal­le pys­ty­te­tys­sä tel­tas­sa. Tilai­suut­ta vie­tet­tiin juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa tule­vai­suu­teen sekä Noki­aan ja sitä kaut­ta koko alu­een menes­tyk­seen luot­taen. Juh­la­pu­hu­ji­na oli Nokian joh­toa, elin­kei­no­mi­nis­te­ri, kau­pun­gin­joh­ta­ja ja raken­ta­jan edus­ta­ja. Kut­su­vie­rai­na oli Nokia­lai­sia, kau­pun­gin joh­toa ja hank­keen yhteistyökumppaneita.

Nokian Oulun yksi­kön joh­ta­ja Jark­ko Pyyk­kö­nen tote­si, että Nokia on ollut osa Oulua pian 60 vuot­ta. Sinä aika­na tääl­lä on kehi­tet­ty kaik­kia matkapuhelinsukupolvia.

– Uusi kam­pus on erin­omai­nen paik­ka tut­ki­muk­seen, tuo­te­ke­hi­tyk­seen ja tuot­tei­den valmistukseen.

Pyyk­kö­nen sanoi, että pit­kä his­to­ria, yhteis­työ Oulun yli­opis­ton kans­sa ja kor­keas­ti kou­lu­tet­tu väki luo­vat perus­tan uusil­le­kin innovaatioille.

Nokian hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Sari Bal­dauf mai­nit­si, että tek­no­lo­gi­ses­sa kehi­tyk­ses­sä on tul­tu kau­as sii­tä, kun ensim­mäi­nen gsm-puhe­lu soi­tet­tiin 31 vuot­ta sit­ten. Hän tote­si tek­no­lo­gis­ten läpi­mur­to­jen vaa­ti­van val­ta­van mää­rän työ­tä, näke­mys­tä ja sisua.

Nokian mat­ka­pu­he­lin­ver­kot-lii­ke­toi­min­ta­ryh­män joh­ta­ja ja Suo­men maa­joh­ta­ja Tom­mi Uit­to ker­toi, että nyt raken­net­ta­va Oulun Home of Radio ‑kam­pus on Nokial­le maa­il­man­laa­jui­ses­ti mer­kit­tä­vä yksikkö.

– Meil­lä on Oulus­sa huip­pu­luo­kan radio- ja jär­jes­tel­mä­pii­rio­saa­mis­ta, johon olem­me inves­toi­neet vii­me vuo­si­na vah­vas­ti uusien rek­ry­toin­tien kaut­ta. Uusi äly­kam­pus luo erin­omai­set puit­teet raken­taa tule­vai­suu­den kas­vua ja kehi­tys­tä Suo­meen ja Ouluun.

Uit­to kävi läpi Nokian his­to­ri­aa Suo­mes­sa ja Oulus­sa, jos­sa sen juu­ret ovat vuon­na 1967 Noki­aan yhdis­ty­nees­sä Poh­jo­lan Kaa­pe­lis­sa. Nokial­la oli vuo­si­na 1981–2001 toi­min­taa myös Hau­ki­pu­taan Ukon­kai­vok­ses­sa enti­sis­sä Hyvon Kude­neu­leen tiloissa.

Nokia työl­lis­tää Oulus­sa, Espoos­sa ja Tam­pe­reel­la yhteen­sä noin 6 900 hen­ki­löä. Vuo­des­ta 2018 läh­tien yhtiö on pal­kan­nut Suo­meen noin 2 300 työn­te­ki­jää vaki­tui­siin työ­suh­tei­siin, suu­rim­mak­si osak­si eri­tyis­asian­tun­te­mus­ta vaa­ti­viin tuotekehitystehtäviin.

Sekä Uit­to että elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä tote­si­vat puheis­saan, että Suo­meen tar­vi­taan lisää tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den osaa­jia. Uit­to vaa­ti työ­pe­räi­sil­le maa­han­muut­ta­jil­le suju­vam­paa maahanmuuttoprosessia.

Lin­ti­lä tote­si uuden kam­puk­sen mer­kit­tä­väk­si inves­toin­nik­si, joka vah­vis­taa koko alu­een elin­voi­maa. Hän tote­si täl­lais­ten inves­toin­tien ker­to­van uskos­ta parem­piin aikoihin.

– Eri­tyi­ses­ti täl­lai­si­na aikoi­na jokai­nen uusi inves­toin­ti on tär­keä ja arvo­kas vies­ti sii­tä, että Suo­meen kan­nat­taa inves­toi­da ja rakentaa.

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la rie­muit­si ja kiit­ti, että Nokia raken­taa uuden kam­puk­sen juu­ri Ouluun. Hän tote­si han­keen ole­van kau­pun­gin tär­kein yksi­tyi­nen inves­toin­ti, jol­la on Oulun lisäk­si vai­ku­tus­ta koko Pohjois-Suomeen.

Kam­puk­sen raken­ta­jan edus­ta­ja, YIT:n toi­mia­lat-seg­men­tin joh­ta­ja Tom Ekman tote­si tii­viis­sä yhteis­työs­sä tilo­jen käyt­tä­jien kans­sa suun­ni­tel­lun uuden kam­puk­sen ole­van pal­jon enem­män kuin raken­nus. Hän sanoi, että tilois­sa yhdis­ty­vät Nokian arvot: tek­no­lo­gia, luon­to ja ihminen.

Tilai­suu­des­sa jul­kis­tet­tiin uudet tule­vai­suu­den äly­kam­puk­sen havain­ne­ku­vat. Raken­nuk­sen pää­ark­ki­teh­ti on Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to ALA. Ark­ki­teh­ti Juho Grön­holm ker­toi, että vuon­na 2025 val­mis­tu­va kam­pus koos­tuu kah­des­ta osas­ta. Toi­mis­to-osaan tulee kah­dek­san ker­ros­ta uuden ajan toi­mis­to­työ­hön sovel­tu­via tilo­ja, jot­ka ovat muun­nel­ta­vis­sa eri tar­pei­siin. Teol­li­suus­osan kes­kiös­sä on muun­tau­tu­va hal­li, jon­ka hal­kai­see lasi­kat­toi­nen sisä­ka­tu. Koko­nai­suu­den sydän on teol­li­suus- ja toi­mis­to-osien väliin jää­vä ravintolasali.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.