Eik­ka pyö­räi­li jäl­leen uuden ennätyksensä

Eino Nyman lähdössä pyörälenkille. Kuva on neljän vuoden takaa Nymanin omista arkistoista.Eino Nyman lähdössä pyörälenkille. Kuva on neljän vuoden takaa Nymanin omista arkistoista.

Oijär­vel­lä asu­va Eino “Eik­ka” Nyman on pol­ke­nut pyö­räl­lä jäl­leen uuden ennä­tyk­sen­sä, 15 700 kilo­met­riä. Tämä luke­ma oli pyö­rän mit­ta­ris­sa 24.11. Sen­kin jäl­keen hän on muu­ta­man pyö­rä­len­kin heittänyt.

Nyman ker­too, että pyö­räi­ly sujui kevyes­ti koko kauden.

– Syk­sy­kin oli huip­pu­hy­vä, kun tiet ovat olleet sulia. Jos tiet ovat­kin olleet aamul­la jääs­sä, ovat ne päi­väk­si sula­neet. Luke­ma on niin kova, että saan­ko­han vas­taa­vaa enää koskaan.

Nyma­nin pyö­räi­ly­ki­lo­met­rit ker­ty­vät päi­vit­täi­sis­tä lenkeistä.

– Tänä kesä­nä tein nel­jä­nä­tois­ta päi­vä­nä yli 140 kilo­met­rin len­kin. Nii­den jäl­keen tun­tui, että oli­si jak­sa­nut pidem­pään­kin. Seu­raa­va­na aamu­na­kaan eivät olleet pai­kat kipeänä.

Ran­ta­poh­ja on seu­ran­nut Nyma­nin pyö­räi­ly­lu­ke­mia vuo­sit­tain. Tänä ja kah­te­na edel­li­se­nä vuon­na hän on aja­nut pyö­räl­lään yhteen­sä 41 940 kilo­met­riä. Se on 1 865 kilo­met­riä enem­män kuin maa­pal­lon ympärys.

Pyö­räi­lyn lisäk­si Nyman har­ras­taa muun muas­sa sou­ta­mis­ta. Kulu­nee­na kesä­nä hänel­lä ker­tyi yli nel­jä­kym­men­tä sou­tu­lenk­kiä. Tal­vi­sai­kaan mies vaih­taa pol­ku­pyö­räi­lyn ja sou­te­lun käve­ly- ja hiihtolenkkeihin.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.