Yli-Ii


Vesi­voi­ma­his­to­ria elä­väk­si Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa

Iijoen voi­ma­lai­tos­ten raken­ta­mi­sen vai­heis­ta ja vesi­voi­man roo­lis­ta suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa ker­to­va näyt­te­ly on esil­lä Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa. Vesi­voi­man vai­hei­ta kuvaa­van aineis­ton lisäk­si kävi­jät pää­se­vät tutus­tu­maan van­hoi­hin vesi­voi­ma­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­viin mit­taus­lait­tei­siin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avo­tu­len­te­ko­kiel­to kumot­tiin

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tos on kumon­nut aiem­min mää­rää­män­sä kiel­lon avo­tu­len­teos­ta, joka oli­si jat­ku­nut 11.6. saak­ka. Kos­ka sää­ti­la muut­tui satei­sek­si, kiel­toa ei ole…


Kie­ri­kin kesä pyö­räh­tää käyn­tiin

Kie­ri­kin toi­min­ta on vauh­di­kas­ta koko kesän. ITE kivi­kau­des­sa –veis­tos­kurs­si jär­jes­te­tään kivi­kau­den kyläs­sä 6.–10.6.Yleisöllä on vapaa pää­sy tätä Kari Tyk­ky­läi­sen vetä­mää kil­pai­lua seu­raa­maan ja lop­pu­kil­pai­lu on sun­nun­tai­na 10.6. Kurs­sil­le voi osal­lis­tua aloit­te­li­ja­kin, ja vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päi­vä on ma 4.6.Yli-iiläisen tai­te­li­ja Rai­li Kau­pin (1942–2017) muis­to­näyt­te­ly on pää­ra­ken­nuk­sen ravin­to­lan ja audi­to­rion sei­nil­lä 4.6.–15.7. Kie­rik­ki esit­te­lee pai­kal­lis­läh­töis­ten tai­tei­li­joi­den töi­tä myös lop­pu­ke­säs­tä kun 21.7.–19.10. pää­ra­ken­nuk­sen sei­nil­lä on Nie­me­lä-Kak­ko –sukuseu­ran näyt­te­ly.  Toi­mit­ta­jal­ta: Tyh­jil­le sei­nil­le

Vii­me vii­kol­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tuu­li­voi­maan ja tur­ve­tuo­tan­toon liit­ty­vät esit­te­ly­ti­lai­suu­det, jois­sa hank­keen vas­tuu­ta­hot oli­vat val­mis­tau­tu­neet ker­to­maan suun­ni­tel­mis­ta ja vas­taa­maan pai­kal­lis­ten…