Kie­rik­ki ry:n uusi puheen­joh­ta­ja Tyt­ti Iso­hoo­ka­na-Asun­maa: “Kie­ri­kin ongel­ma on epä­ta­sa­pai­no hen­ki­lö­re­surs­sien ja mah­dol­li­suuk­sien välil­lä”

–  Koko Perämeren alue ja Oulun ympäristö olisi monipuolinen ja intresantti kohde, jonka kehittämiseen tarvittaisiin tulisieluista, intohimoista markkinoijaa, ei byrokratiaa, toteaa Tytti-Isohookana Asunmaa. (Kuva Pieta Kivari)

Kel­los­sa asu­va, enti­nen kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Tyt­ti Iso­hoo­ka­na-Asun­maa ker­too kum­mas­te­le­van­sa sitä, miten ääri­ra­joil­la Kie­ri­kin hen­ki­lö­kun­ta toi­mii. – Jot­ta paik­ka saa­tai­siin nouse­maan laa­jem­min fra­mil­le niin kan­sain­vä­li­ses­ti kuin pai­kal­li­ses­ti­kin, pitää hen­ki­lös­tö­re­surs­sei­hin ja mai­non­taan panos­taa sel­keäs­ti enem­män. Koko Oulun alue on epä­on­nis­tu­nut kult­tuu­ri- ja mat­kai­lu­koh­tei­den mai­non­nas­sa, Iso­hoo­ka­na-Asun­maa lataa. – Tie­dän kyl­lä, mikä on kult­tuu­riin sat­saa­mi­sen totuus. Sii­hen lai­tet­tu raha kui­ten­kin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus