Nybyn lasi­teh­taan lasia esil­lä Olhava-päivänä

Olhavalaisen Nybyn lasia on lauantaina nähtävillä Olhava-päivänä. (Kuva Leena Takaluoma)

Olha­va-aree­nal­la lau­an­tai­na 21.7. jär­jes­tet­tä­vä­nä Olha­va-päi­vä­nä moni­puo­li­sen ohjel­man lomas­sa on mah­dol­li­suus tutus­tua pai­kal­li­sen lasi­teh­taan his­to­ri­aan ja lasi­ko­koel­maan Mau­no Heik­ki­län opastuksella.

– Näh­tä­vil­lä on har­vi­nais­ta olha­va­lais­ta lasia. Nybyn lasi­teh­das oli aikoi­naan Suo­men suu­rin lasi­teh­das, joka toi­mi vuo­si­na 1780–1880. Teh­taan lasia on ikä­vä kyl­lä säi­ly­nyt mel­ko vähän, mut­ta uskon, että kun ihmi­set hok­saa­vat, vin­teil­tä löy­tyi­si vie­lä lisää tätä arvo­kas­ta pai­kal­lis­his­to­ri­aa, Heik­ki­lä toteaa.

Antiik­ki­kaup­pi­aa­na ja koti­seu­tu­mie­he­nä tun­net­tu Heik­kiä ker­too, että Olha­va-päi­vä­nä esil­lä ole­vas­sa kokoel­mas­sa har­vi­nai­sim­pia esi­nei­tä ovat muun muas­sa hios­kor­kil­li­nen pul­lo sekä suolauspaino.

Nybyn lasi­teh­da­syh­dys­kun­ta sahoi­neen, myl­lyi­neen, lai­van­veis­tä­möi­neen ja kou­lui­neen sijait­si hie­man Olha­van kylä­rai­tis­ta pohjoiseen.

Nyky­ään teh­taas­ta on jäl­jel­lä enää vain perus­tuk­set. Teh­taan aikai­sen Nybyn talon pit­kä, yhä olo­mas­sao­le­va pää­ra­ken­nus on peräi­sin 1840-luvul­ta. Piha­pii­riin kuu­luu myös kivi­na­vet­ta 1800-luvun kes­ki­vai­heil­ta. Koh­de on val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä kulttuuriympäristö.

Olha­va-päi­vä alkaa lau­an­tai­na kel­lo 10 ja päät­tyy kel­lo 16. Pai­kal­la ovat edel­lis­vuo­sien tapaan muun muas­sa vete­raa­ni­ko­neet, rom­pe­to­ri ja kirp­pis. Tänä vuon­na uutuu­te­na on van­ho­jen työ­me­ne­tel­mien esit­te­lyä sekä lap­sil­le omaa muka­vaa puuhaa.

Ylei­söä viih­dyt­tä­vät pai­kal­li­set musi­kan­tit. Tapah­tu­man jär­jes­tää Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tys ry.