Vesis­tö­jen pin­nat har­vi­nai­sen alhaal­la – kalan istu­tus Kii­min­ki­joes­sa lope­tet­tu toistaiseksi

Kuivuus koettelee vesistöjä. Kiiminkijoen ja Iijoen vedenpinnat ovat laskeneet lähes ennätyksellisen alas. Koitelinkoskella vedestä on ilmestynyt kiviä, joita ei kiiminkiläisten kertoman mukaan olla nähty vuosikymmeniin.

Jokien veden­pin­nat ovat har­vi­nai­sen alhaal­la pit­kään jat­ku­neen kui­vuu­den vuok­si. Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lu­een isän­nöit­si­jän Juha Lind­strö­min mukaan läm­pö tekee kalois­ta pas­sii­vi­sia. Poh­jois-Poh­jan­maan vesis­töt ovat lähes ennä­tyk­sel­li­sen kui­vuu­den kou­ris­sa. Pit­kään jat­ku­nut kui­vuus hait­taa vesien vir­kis­tys­käyt­töä, kas­te­lu­ve­den ottoa sekä jos­sain mää­rin myös vesien eliöi­den voin­tia. Kii­min­ki­joen Hau­ki­pu­taan mit­taus­pis­teel­lä veden vir­taa­ma on noin 10 kuu­tio­met­riä sekun­nis­sa, kun ajan­koh­dan kes­kiar­vo­vir­taa­ma on… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus