Artikkelit joiden kirjoittaja on tuki@mediabox.fi

Teks­ta­rit

Mik­si Hau­ki­pu­taal­la ei hie­koi­te­ta ali­ku­lun alta kir­jas­tol­le mene­vää kävelytietä!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Oulun­kaa­rel­la kun­ta­lais­ten asialla

Jou­lu väi­jyy jo oven taka­na, tuo­den rau­haa ja yhdes­sä­oloa. Oulun­kaa­rel­la ei kui­ten­kaan vai­vu­ta täy­del­li­seen loman viet­toon. Kun­tayh­ty­mä tuot­taa monia pal­ve­lu­ja myös juh­la­py­hi­nä niin Iis­sä, Pudas­jär­vel­lä, Simos­sa, Uta­jär­vel­lä kuin Vaa­las­sa kaik­ki­aan noin 27 000 asuk­kaan hyväksi.


Tar­vit­sem­me palo­met­sän­hoi­don pakettia

Kulu­neen hel­le­ke­sän myö­tä olem­me varau­tu­neet met­sä­pa­loi­hin. Onnek­si nii­tä ei aina­kaan alku­ke­säs­tä juu­ri levin­nyt. Onnis­tu­mi­sel­la on kyt­ken­tän­sä met­sien hoitoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVir­pi Räi­sä­nen 50 vuot­ta: Viu­lis­tis­ta kuo­riu­tui onnel­li­nen laulaja

Vir­pi Räi­sä­nen oli kol­men vuo­den ikäi­nen, kun hänen äitin­sä otti vas­taan työn kii­min­ki­läi­sen Tirin­ky­län kou­lun opet­ta­ja­na. Sekä äiti että Oulun yli­opis­tol­la fyy­sik­ko­na työs­ken­nel­lyt isä miel­tyi­vät Kii­min­kiin asuin­paik­ka­na, joten per­he aset­tui kun­taan, ja siel­lä käyn­nis­tyi Vir­pin­kin tai­val koululaisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSaha­ta­va­ran hin­ta nousus­sa, pula­kin mahdollinen

Saha­ta­va­ral­la on par­hail­laan maa­il­man­laa­jui­ses­ti kova kysyn­tä, mikä on joh­ta­nut puu­ta­va­ran mer­kit­tä­viin hin­nan­ko­ro­tuk­siin myös koti­maan mark­ki­noil­la. Suo­men puu­ta­va­ra- ja raken­nus­tar­vi­ke­kaup­piai­den yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Tapio Outi­nen tote­aa alan tie­dot­tees­sa saha­ta­va­ran hin­to­jen nous­seen vuo­den­vaih­tees­sa rei­lul­la paril­la­kym­me­nel­lä pro­sen­til­la, ja vas­taa­va hin­nan­ko­ro­tus on tapah­tu­nut uudes­taan huh­ti­kuun alussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­hal­li­tus valit­si tek­ni­sen johtajan

Jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä avoi­mek­si julis­te­tun Iin kun­nan tek­ni­sen joh­ta­jan viran hakuai­kaa jat­ket­tiin kah­teen ottee­seen hel­mi­kuun lop­puun saak­ka. Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä teh­tä­vää haki kaik­ki­aan 22 hen­ki­löä, joi­den kes­kuu­des­ta haas­tat­te­luun kut­sut­tiin neljä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pie­ni juh­la, suu­ri asia

Ala­ran­nan kou­lul­le on myön­net­ty Poh­jois­mai­den yhtei­nen ympä­ris­tö­merk­ki eli Jout­sen­merk­ki ensim­mäi­se­nä ala­kou­lu­na Suo­mes­sa. Koro­nas­ta joh­tuen huo­mio­no­soi­tus­ta juh­lis­tet­tiin kou­lul­la pie­nes­ti ulko­sal­la pide­tyl­lä tapah­tu­mal­la, jon­ka yhtey­des­sä Jout­sen­merk­ki myös kiin­ni­tet­tiin kou­lun seinään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perus­a­ja­tuk­se­na raken­ta­mi­sen arvostus

Vesa Hyr­käs perus­ti yri­tyk­sen­sä Poh­jo­lan Raken­nus­val­von­ta Oy:n vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa roh­keas­ti kes­kel­le koro­na­pan­de­mian ensim­mäis­tä rynnistystä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus