Artikkelit joiden kirjoittaja on tuki@mediabox.fi

EU-vaa­lit ovat myös maaseutuvaalit

Euroo­pan Unio­ni tekee var­sin mer­kit­tä­vää maa­­seu­­tu- ja alue­po­li­tiik­kaa. Maa­seu­dun kehit­tä­mi­nen on osa maa­ta­lou­den koko­nai­suut­ta ja alue­po­li­tiik­ka – tai EU-ter­­mein koheesiopolitiikka.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Aarteenetsintää

Kuin­ka moni on jos­kus leik­ki­nyt aar­tee­net­sin­tää? Aika usein las­ten syn­ty­mä­päi­vil­lä tai kesä­lei­reil­lä lei­ki­tään aar­tee­net­sin­tää. Eri­lai­sia vih­jei­tä tai kart­taa seu­raa­mal­la lopul­ta pää­see aar­teen luo.

Hei­nä­kuus­sa huk­kui 15 ihmistä

Suo­men Uimao­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton (SUH) median väli­tyk­sel­lä kerät­ty­jen ennak­ko­tie­to­jen mukaan hei­nä­kuus­sa huk­kui 15 ihmis­tä. Vii­si huk­ku­mis­ta tapah­tui uides­sa, kak­si vesi­lii­ken­teen yhtey­des­sä ja kak­si tahat­to­mas­ti veteen putoa­mi­sen seu­rauk­se­na. Kuu­des­sa tapauk­ses­sa tapah­tu­mien kul­ku ei ole sel­vil­lä. Suo­mes­sa on tam­mi-hei­nä­kuun aika­na huk­ku­nut 45 ihmis­tä, näis­tä kesä-hei­nä­kuus­sa 28.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Kii­tos Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­le kesä­mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­ses­tä 16.7. Kii­tos myös kai­kil­le pöy­däs­säm­me asioi­neil­le. Kiittäen:

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oikeu­tet­tu­kin sota on aina oma tragediansa

Sun­nun­tai­na Suo­men sini­ris­ti­li­put hei­lui­vat komeas­ti salois­sa, kun ympä­ri Suo­mea vie­tet­tiin kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vää. Myös Hau­ki­pu­taal­la sodas­sa kaa­tu­nei­ta muis­tet­tiin, kun Kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vän mes­sun jäl­keen osoi­tet­tiin kun­ni­aa sankarihaudoilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Tääl­lä on ollu hauskaa”

Otsi­kon kom­ment­ti kuu­lui useam­man­kin kil­pai­li­jan suus­ta Kie­ri­kin maas­tois­sa ja kivi­kau­den kyläs­sä lau­an­tai­na käy­ty­jen par­tio­tai­to­kil­pai­lu­jen aika­na. Ja mikä­pä oli kisa­tes­sa, kun aurin­ko pais­toi ja läm­pöä­kin ilmas­sa riit­ti sopivasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Isä­ni Vil­le Tii­ro 60 vuotta

Isä­ni täyt­ti maa­nan­tai­na 9. tou­ko­kuu­ta 60 vuot­ta. Ennen tun­tui, että kun ihmi­nen täyt­tää 60 vuot­ta, on hän jo mel­ko van­ha. He näyt­ti­vät­kin sii­nä iäs­sä jo van­hoil­ta. Moni ihmi­nen, jol­le olen sano­nut isä­ni täyt­tä­vän 60 vuot­ta, on heil­lä ensim­mäi­nen kom­ment­ti ollut: ”Häh, en ois usko­nu?!”. No, en kyl­lä mi-näkään, joten tai­taa mää­ri­tel­mä 60-vuo­tiais­ta men­nä uusik­si. Vai voi­si­ko isää­ni kut­sua nuo­rek­kaak­si kuusi­kymp­pi­sek­si? Lie­kö sil­lä run­saal­la urhei­lul­la, joka aamui­sel­la tar­kas­ti kei­te­tyl­lä kau­ra- ja moni­vil­ja­puu­ron sekoi­tuk­sel­la sekä run­sai­den itse poi­mit­tu­jen hil­la­mar­jo­jen syön­nil­lä ollut osuut­ta asiaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus