Artikkelit joiden kirjoittaja on tuki@mediabox.fi

Tar­vit­sem­me palo­met­sän­hoi­don pakettia

Kulu­neen hel­le­ke­sän myö­tä olem­me varau­tu­neet met­sä­pa­loi­hin. Onnek­si nii­tä ei aina­kaan alku­ke­säs­tä juu­ri levin­nyt. Onnis­tu­mi­sel­la on kyt­ken­tän­sä met­sien hoitoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi Räi­sä­nen 50 vuot­ta: Viu­lis­tis­ta kuo­riu­tui onnel­li­nen laulaja

Vir­pi Räi­sä­nen oli kol­men vuo­den ikäi­nen, kun hänen äitin­sä otti vas­taan työn kii­min­ki­läi­sen Tirin­ky­län kou­lun opet­ta­ja­na. Sekä äiti että Oulun yli­opis­tol­la fyy­sik­ko­na työs­ken­nel­lyt isä miel­tyi­vät Kii­min­kiin asuin­paik­ka­na, joten per­he aset­tui kun­taan, ja siel­lä käyn­nis­tyi Vir­pin­kin tai­val koululaisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSaha­ta­va­ran hin­ta nousus­sa, pula­kin mahdollinen

Saha­ta­va­ral­la on par­hail­laan maa­il­man­laa­jui­ses­ti kova kysyn­tä, mikä on joh­ta­nut puu­ta­va­ran mer­kit­tä­viin hin­nan­ko­ro­tuk­siin myös koti­maan mark­ki­noil­la. Suo­men puu­ta­va­ra- ja raken­nus­tar­vi­ke­kaup­piai­den yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Tapio Outi­nen tote­aa alan tie­dot­tees­sa saha­ta­va­ran hin­to­jen nous­seen vuo­den­vaih­tees­sa rei­lul­la paril­la­kym­me­nel­lä pro­sen­til­la, ja vas­taa­va hin­nan­ko­ro­tus on tapah­tu­nut uudes­taan huh­ti­kuun alussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pie­ni juh­la, suu­ri asia

Ala­ran­nan kou­lul­le on myön­net­ty Poh­jois­mai­den yhtei­nen ympä­ris­tö­merk­ki eli Jout­sen­merk­ki ensim­mäi­se­nä ala­kou­lu­na Suo­mes­sa. Koro­nas­ta joh­tuen huo­mio­no­soi­tus­ta juh­lis­tet­tiin kou­lul­la pie­nes­ti ulko­sal­la pide­tyl­lä tapah­tu­mal­la, jon­ka yhtey­des­sä Jout­sen­merk­ki myös kiin­ni­tet­tiin kou­lun seinään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nan­hal­li­tus valit­si tek­ni­sen johtajan

Jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä avoi­mek­si julis­te­tun Iin kun­nan tek­ni­sen joh­ta­jan viran hakuai­kaa jat­ket­tiin kah­teen ottee­seen hel­mi­kuun lop­puun saak­ka. Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä teh­tä­vää haki kaik­ki­aan 22 hen­ki­löä, joi­den kes­kuu­des­ta haas­tat­te­luun kut­sut­tiin neljä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perus­a­ja­tuk­se­na raken­ta­mi­sen arvostus

Vesa Hyr­käs perus­ti yri­tyk­sen­sä Poh­jo­lan Raken­nus­val­von­ta Oy:n vii­me vuo­den huh­ti­kuus­sa roh­keas­ti kes­kel­le koro­na­pan­de­mian ensim­mäis­tä rynnistystä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sä­kes­kus tukee jou­toa­luei­den metsitystä

Tämän vuo­den alus­ta voi­maan tul­leen lain mukaan on met­sä­no­mis­ta­jil­la mah­dol­li­suus hakea ja saa­da Suo­men met­sä­kes­kuk­sel­ta tukea eräi­den jou­toa­luei­den, kuten vil­je­ly­käy­tös­tä pois­tet­tu­jen pel­to­jen tai käy­tös­tä pois­tu­nei­den tur­ve­tuo­tan­toa­luei­den, metsittämiseen.


Kesä­työ­pai­kat ja ‑sete­lit haettavissa

Nuor­ten kesä­työ­ha­ku Iin kun­nan ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män tar­joa­miin kesä­työ­paik­koi­hin on käyn­nis­ty­nyt ja jat­kuu 6.4. saak­ka. Kah­den vii­kon mit­tai­siin työ­jak­soi­hin voi­vat hakea vuo­si­na 2002–2005 syn­ty­neet iiläi­set kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat sekä opis­ke­lun­sa aloit­ta­vat nuoret.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus