Artikkelit joiden kirjoittaja on tuki@mediabox.fi


Hei­nä­kuus­sa huk­kui 15 ihmistä

Suo­men Uimao­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton (SUH) median väli­tyk­sel­lä kerät­ty­jen ennak­ko­tie­to­jen mukaan hei­nä­kuus­sa huk­kui 15 ihmis­tä. Vii­si huk­ku­mis­ta tapah­tui uides­sa, kak­si vesi­lii­ken­teen yhtey­des­sä ja kak­si tahat­to­mas­ti veteen putoa­mi­sen seu­rauk­se­na. Kuu­des­sa tapauk­ses­sa tapah­tu­mien kul­ku ei ole sel­vil­lä. Suo­mes­sa on tam­mi-hei­nä­kuun aika­na huk­ku­nut 45 ihmis­tä, näis­tä kesä-hei­nä­kuus­sa 28.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Kii­tos Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ral­le kesä­mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­ses­tä 16.7. Kii­tos myös kai­kil­le pöy­däs­säm­me asioi­neil­le. Kiittäen:

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oikeu­tet­tu­kin sota on aina oma tragediansa

Sun­nun­tai­na Suo­men sini­ris­ti­li­put hei­lui­vat komeas­ti salois­sa, kun ympä­ri Suo­mea vie­tet­tiin kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vää. Myös Hau­ki­pu­taal­la sodas­sa kaa­tu­nei­ta muis­tet­tiin, kun Kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vän mes­sun jäl­keen osoi­tet­tiin kun­ni­aa sankarihaudoilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Tääl­lä on ollu hauskaa”

Otsi­kon kom­ment­ti kuu­lui useam­man­kin kil­pai­li­jan suus­ta Kie­ri­kin maas­tois­sa ja kivi­kau­den kyläs­sä lau­an­tai­na käy­ty­jen par­tio­tai­to­kil­pai­lu­jen aika­na. Ja mikä­pä oli kisa­tes­sa, kun aurin­ko pais­toi ja läm­pöä­kin ilmas­sa riit­ti sopivasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Isä­ni Vil­le Tii­ro 60 vuotta

Isä­ni täyt­ti maa­nan­tai­na 9. tou­ko­kuu­ta 60 vuot­ta. Ennen tun­tui, että kun ihmi­nen täyt­tää 60 vuot­ta, on hän jo mel­ko van­ha. He näyt­ti­vät­kin sii­nä iäs­sä jo van­hoil­ta. Moni ihmi­nen, jol­le olen sano­nut isä­ni täyt­tä­vän 60 vuot­ta, on heil­lä ensim­mäi­nen kom­ment­ti ollut: ”Häh, en ois usko­nu?!”. No, en kyl­lä mi-näkään, joten tai­taa mää­ri­tel­mä 60-vuo­tiais­ta men­nä uusik­si. Vai voi­si­ko isää­ni kut­sua nuo­rek­kaak­si kuusi­kymp­pi­sek­si? Lie­kö sil­lä run­saal­la urhei­lul­la, joka aamui­sel­la tar­kas­ti kei­te­tyl­lä kau­ra- ja moni­vil­ja­puu­ron sekoi­tuk­sel­la sekä run­sai­den itse poi­mit­tu­jen hil­la­mar­jo­jen syön­nil­lä ollut osuut­ta asiaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tukea nuo­ri­so­toi­min­taan Hau­ki­pu­taan rotareilta

Hau­ki­pu­taan Rota­ryklu­bi ry tukee Kel­lon asu­kas­tu­val­la toteu­tet­ta­vaa nuo­ri­so­toi­min­taa 1 500 euron avus­tuk­sel­la. Aiheen tii­moil­ta Kel­lon asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Lii­sa Kos­ke­la saa­pui vie­raak­si klu­bin kokouk­seen ker­to­maan yhdis­tyk­sen toi­min­nas­ta sekä asu­kas­tu­van nuo­ril­le tar­joa­mis­ta palveluista.


Teks­ta­rit

Mik­si Hau­ki­pu­taal­la ei hie­koi­te­ta ali­ku­lun alta kir­jas­tol­le mene­vää kävelytietä!

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Oulun­kaa­rel­la kun­ta­lais­ten asialla

Jou­lu väi­jyy jo oven taka­na, tuo­den rau­haa ja yhdes­sä­oloa. Oulun­kaa­rel­la ei kui­ten­kaan vai­vu­ta täy­del­li­seen loman viet­toon. Kun­tayh­ty­mä tuot­taa monia pal­ve­lu­ja myös juh­la­py­hi­nä niin Iis­sä, Pudas­jär­vel­lä, Simos­sa, Uta­jär­vel­lä kuin Vaa­las­sa kaik­ki­aan noin 27 000 asuk­kaan hyväksi.