Artikkelit joiden kirjoittaja on tuki@mediabox.fi

Pie­nel­tä­kin pai­kal­ta voi pon­nis­taa musiik­ki­maa­il­man huipulle


Suo­mea
tou­ko­kuus­sa Ams­ter­da­mis­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä Euro­vii­suis­sa edus­ta­va Blind Chan­nel ‑yhtye pal­kit­tiin Oulus­sa lois­ta­vas­ta suo­ri­tuk­ses­taan. Oulun kau­pun­ki perus­taa yhtyeen nimeä kan­ta­van sti­pen­di­ra­has­ton, arvol­taan 2000 euroa. Pal­kin­toa vas­taa­not­ta­mas­sa oli­vat yhtyeen jäse­nis­tä Olli Mate­la, Niko Vil­helm, Joo­nas Por­ko ja Alek­si Kau­nis­ve­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Soin­nuk­kaat hyväs­tit kir­jas­toau­to Akselille

– Akse­lil­la aje­taan varo-varo­vas­ti, ettei kaa­tui­si kir­ja­las­ti, mut­kas­ta tie­tä, mut­kas­ta tie­tä, pysäk­ke­jä on mat­kan var­rel­la, lau­loi­vat Jak­ku­ky­län kou­lun oppi­laat sekä ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­din väki, kun kir­jas­toau­to Akse­li vii­me per­jan­tai­na saa­pui vii­meis­tä ker­taa Jak­ku­ky­län kou­lun pihapiiriin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Vapaut­ta­vaa rakkautta?

Pää­siäis­tä edel­tä­vä paas­ton aika on alka­nut. Paas­ton aika­na hil­jen­ny­tään Juma­lan edes­sä tut­ki­maan omaa sisin­tä, ja se joh­taa myös esi­mer­kik­si poh­ti­maan suh­det­ta toi­siin ihmi­siin. Jos Jee­sus käs­kee rakas­ta­maan lähim­mäis­tä, miten olen teh­tä­väs­tä suo­riu­tu­nut? Jos Raa­ma­tun mukaan täy­del­li­nen rak­kaus on lem­pe­ää, kär­si­väl­lis­tä, ja kar­kot­taa jopa pelon, mil­lais­ta minun rak­kau­te­ni on ollut?


Mar­tin­nie­men kaupunginosasta

Ran­ta­poh­ja Toimitus

Aja­tel­laan­pa omia kyliäm­me. Vaik­ka ne ovat Oulun peri­fe­ri­aa, meil­lä on pal­jon hyvin­säi­lyy­nei­tä kylän­rait­te­ja. Juu­ri mitään ei ole ehdit­ty pila­ta suu­ri­suun­ni­tai­sil­la suun­ni­tel­mil­la. Kaik­ki on vie­lä ihmi­sen­ko­kois­ta. Mai­se­ma on vaih­te­le­va : on joen- ja meren­ran­taa, on pie­niä mäkiä, pel­to­ja­kin. Monis­sa pai­kois­sa voim­me kokea vie­lä alku­pe­räis­tä luon­toa­kin. Tär­kei­tä ovat myös pie­net met­si­köt, joi­den toi­voi­si säilyvän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koke­nut ura­koit­si­ja viih­tyy yhä konei­den puikoissa

Tau­no Kor­pe­la on ennät­tä­nyt yli neli­kym­men­vuo­ti­sen yrit­tä­jä­uran­sa aika­na näh­dä met­sä­työ­ko­nei­den kii­vaan kehi­tyk­sen. Kun Ruot­sis­sa­kin töi­den peräs­sä pii­pah­ta­nut Kor­pe­la ryh­tyi yrit­tä­jäk­si vuon­na 1979, oli nykyis­ten moni­toi­mi­ko­nei­den esi-isä vie­lä köm­pe­löh­kö lai­te, jon­ka työs­tet­tä­väk­si run­got piti ensin sahal­la kat­kais­ta ja vetää sit­ten kuor­mai­mel­la kar­si­mis­lait­teen luo. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yrit­tä­jät tapa­si­vat aamunuotiolla

Iin yrit­tä­jät ry:n jäse­nil­leen jär­jes­tä­mät aamu­pa­la­ti­lai­suu­det ovat lukuis­ten mui­den tapah­tu­mien tavoin jou­tu­neet tun­te­mat­to­man mit­tai­sel­le tauol­le koro­nae­pi­de­mian vuok­si. Tänä­kin vuon­na aamu­pa­la­ko­koon­tu­mi­sia oli­si nor­maa­lio­lois­sa ehti­nyt olla jo yksi ja seu­raa­via­kin jo jär­jes­tet­täi­siin hyvää vauhtia.


Mar­ru Joke­lan tai­de ran­tau­tui Iihin

Osuus­pank­ki­na aiem­min toi­mi­neen kiin­teis­tön sei­nil­le on syk­syi­sen remon­tin yhtey­des­sä ilmaan­tu­nut usei­ta oijär­ve­läis­läh­töi­sen Mar­ja-Lii­sa “Mar­ru” Joke­lan tai­de­teok­sia, jot­ka sijait­se­vat ympä­ri raken­nus­ta, kuten muun muas­sa enti­ses­sä pank­ki­sa­lis­sa ja raken­nuk­sen asun­to­puo­len por­tai­kos­sa. Nyt Joke­lan teok­set täyt­tä­vät myös enti­sen R‑kioskin tilat, jot­ka tai­tei­li­ja vuo­kra­si itsel­leen gal­le­riak­si, kun hänen Oulun­sa­lon kir­jas­toon sovit­tu tai­de­näyt­te­lyn­sä koro­na­ra­joi­tus­ten takia lop­pusyk­sys­tä peruuntui.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yrit­tä­jän jou­lu­na­lusai­ka täyt­tyy leivonnasta

Yli­kii­min­ki­läi­nen Saa­ra Hol­mi perus­ti Saa­ran pito­pal­ve­lu ‑yri­tyk­sen­sä loka­kuus­sa roh­keas­ti kes­kel­le koro­na­syk­syä. Var­si­nai­sen pito­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­sen osal­ta yri­tyk­sen toi­min­ta onkin käyn­nis­ty­nyt hil­jai­ses­ti, kun per­he- ja jou­lu­juh­lien jär­jes­tä­mi­nen on tauol­la, mut­ta jou­lu­lei­von­nais­ten kysyn­tä on kui­ten­kin pitä­nyt nuo­ren yrit­tä­jän kiireisenä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Enti­nen pank­ki­kiin­teis­tö val­mii­na uuteen Iissä

Aivan Iin kes­kus­tan par­haim­piin kuu­lu­val­la pai­kal­la sijait­se­va enti­nen Iin Osuus­pan­kin kiin­teis­tö on seis­syt puo­li­tyh­jil­lään sii­tä läh­tien, kun raken­nuk­sen toi­ses­sa pääs­sä sijain­nut R‑kioski tämän vuo­den alus­sa lak­ka­si toi­mi­mas­ta. Oulun Osuus­pan­kin kont­to­ri kiin­teis­tös­tä siir­tyi toi­saal­le jo edel­li­se­nä keväänä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pato­po­jan Ellas­ta Ajokuningas

Iiläi­sen Jaak­ko Ella­lan omis­ta­ma suo­men­ajo­koi­ra, Pato­po­jan Ella, kruu­nat­tiin isän­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na Ajo­ku­nin­kaak­si, kun koi­ra voit­ti Toho­lam­mil­la jär­jes­te­tyn kak­si­päi­väi­sen Suo­men­ajo­koi­rien Kil­pa ‑otte­lun. Otte­lu on vuo­sit­tain pidet­tä­vä jänik­sen­ajon Suo­men­mes­ta­ruus­koe, joka on samal­la maam­me arvos­te­tuin ajokoe.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus