Artikkelit joiden kirjoittaja on tuki@mediabox.fi

Las­ten kohtelusta

Per­hei­den tuke­mi­nen on koet­tu yhteis­kun­nas­sam­me niin han­ka­lak­si ja vai­keak­si, että on hel­pom­paa etsiä lap­sil­le uudet per­heet, sijais­per­heet. Sijais­per­heet saa­vat hoitamistaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kur­ja keli ei hidas­ta­nut pottukauppoja

Vaik­ka vet­tä satoi ja kole­aa oli, kävi Yli-Iis­­sä sijait­se­van Tai­to­myl­lyn pihas­sa lau­an­tai­na kova kuhi­na ja sisäl­lä­kin iloi­nen puheen­so­ri­na, kun perunat,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kutuso­raa ja kiveyk­siä kalo­jen hyväksi

Mols­kis, sanoi kutuso­ra, kun veteen lois­kah­ti. Nii­tä mols­kah­duk­sia saa­tiin kuul­la Muho­joen ala­juok­sul­la Olha­vas­sa lau­an­tai­na luke­mat­to­mia tois­ta­kym­men­tä hen­keä käsit­tä­vän tal­koo­lais­jou­kon huhkiessa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­läs­sä pui­tiin kaavaehdotusta

Iin Jak­ku­ky­län osay­leis­kaa­va­han­ke on eden­nyt ehdo­tus­vai­hee­seen. Kaa­vaan luon­nos­vai­heen jäl­keen saa­tu­jen lausun­to­jen ja mie­li­pi­tei­den seu­rauk­se­na teh­ty­jä muu­tok­sia esit­te­li­vät Jakun kou­lul­la pidetyssä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOrga­ni­saa­tio­muu­tos ate­ria- ja tila­pal­ve­luis­sa askar­rut­ti valtuutettuja

Iin kun­nan­val­tuus­ton maa­­nan­­tai-illan kokous­ta edel­si kak­si­tun­ti­nen val­tuus­to­se­mi­naa­ri, jon­ka pää­tyt­tyä var­si­nai­nen kokous käy­tiin suju­vas­ti. Ainoas­taan Ate­­ria- ja tila­pal­ve­lu­lii­ke­lai­tok­sen lak­kaut­ta­mis­ta kos­ke­va päätös.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­va: Met­sä­jät­ti on ajan­koh­tai­nen elo­ku­va yksi­lön vas­tuus­ta talou­den koneis­ton osana

Tus­kin mikään koti­mai­nen elo­ku­va on täy­sin sat­tu­mal­ta osoit­tau­tu­nut yhtä ajan­koh­tai­sek­si kuin syk­syn puhu­tuin koti­mai­nen Met­sä­jät­ti. Mii­ka Nousiai­sen vuon­na 2011 ilmestyneeseen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJal­koi­hin kan­nat­taa katsoa

Tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sai­raan­hoi­ta­jan amma­tis­sa ja lap­set­kin vart­tu­neet – Iin Olha­vas­sa asu­val­le San­na Vala­jal­le tuli muu­ta­ma vuo­si sit­ten tun­ne “nyt tai.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pin­ta-alo­jen ja tila­vuuk­sien mit­tai­lua kilpailumielellä

Met­sä­no­mis­ta­jil­le suun­nat­tu kol­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen väli­nen met­sä­tai­to­kil­pai­lu omaa Iis­sä, Yli-Iis­­sä ja Kui­va­nie­mel­lä pit­kät perin­teet. Tänä­kin vuon­na kil­pai­lu pys­tyt­tiin jär­jes­tä­mään, sen ajankohta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus