Ii ei tar­vit­se konsultteja

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ker­toi seik­ka­pe­räi­seen ja ymmär­ret­tä­vään tapaan­sa Iin kun­nan tämän het­ken ja tule­vai­suu­den­kin talou­del­li­sis­ta näky­mis­tä. Nii­hin on help­po yhtyä. Talous ei ole par­haal­la mah­dol­li­sel­la tolal­la joh­tuen mm. vii­me vuo­sien suu­ris­ta inves­toin­neis­ta, jot­ka kui­ten­kin ovat olleet vält­tä­mät­tö­miä. Kun­han kun­nas­sam­me opit­tai­siin pitä­mään aiem­paa parem­paa huol­ta raken­nus­kan­nas­ta, ei raken­nuk­sia tar­vit­si­si uusi niin tieäs­sä tahdissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus