Rant­sik­ka: Useat 16-vuo­ti­aat tar­vit­se­vat ajokortin

Monel­la nuo­rel­la oli­si hyvä olla ajo­kort­ti jo 16-vuo­ti­aa­na, kos­ka se hel­pot­tai­si monen van­hem­man työ­tä. Monen nuo­ren kou­lu­mat­ka saat­taa olla pit­kä ja linja-

auto­ja ei saa­ta kul­kea tiet­tyi­hin aikoi­hin. Se oli­si myös huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­paa, kun saa suo­raan ajaa auto­kor­tin, eikä tar­vit­si­si ajaa mui­ta kort­te­ja esim. mopo­kort­tia ennen auto­kort­tia ja tal­vel­la oli­si muu­ten­kin kyl­mä ajaa mopolla.

Minun mie­li­pi­de asias­ta on, että 16-vuo­tiail­la oli­si hyvä olla ajo­kort­ti, kos­ka perus­kou­lun jäl­keen pitää men­nä opis­ke­le­maan johon­kin paik­kaan. Jos on hake­nut jon­ne­kin kau­em­mas, niin on hel­pom­pi kul­kea omal­la autol­la kuin lin­ja-autol­la. Monet nuo­ret jou­tu­vat odot­ta­maan usei­ta tun­te­ja lin­ja-auto­ja ja sii­nä on myös kus­tan­nus joka matkalle.

Kort­ti 16-vuo­ti­aal­le oli­si myös monel­la tapaa iso ris­ki muul­le lii­ken­teel­le, kos­ka jot­kut 17-vuo­ti­aat­kaan eivät ole tar­peek­si kyp­siä lii­ken­tee­seen. Kor­tin aja­vil­la nuo­ril­la täy­tyy ottaa vas­tuu omas­ta aja­mi­ses­taan, jot­ta van­hem­pien ei tar­vit­si­si olla huo­lis­saan nuoristaan.

Rat­kai­si­sin ongel­man sil­lä tavoin, että nuo­ri saa ajo­kor­tin, jos hän käy todel­la hyvän kou­lu­tuk­sen ja ottai­si lii­ken­teen tosis­saan. Oli­si hyvä myös, että jos nuo­ri ei nou­da­ta lii­ken­ne­sään­tö­jä tie­tyn ver­ran, niin hänel­tä siir­tyi­si kor­tin saan­ti muu­ta­mal­la vuo­del­la eteen­päin. Tämä kuu­los­tai­si toi­mi­val­ta rat­kai­sul­ta ja hel­pot­tai­si monen muun lii­ken­tees­sä ole­van elä­mää ja lii­ken­tees­sä ei luul­ta­vas­ti tört­töil­täi­si niin paljon.

Ajat­te­le, jos sinun nuo­re­si oli­si lii­ken­tees­sä ilman vas­tuun kan­toa. Vas­tuul­li­set 16-vuo­ti­aat ovat mie­les­tä­ni oikeu­tet­tu­ja saa­maan ajo­kor­tin. Olen sitä miel­tä, että osal­la nuo­ris­ta voi olla jo 16-vuo­ti­aa­na ajokortti.

Ajo­kort­ti 25, Ylikiiminki