Yrit­tä­jät tapa­si­vat aamunuotiolla

Vaikka sää ei houkutellut, kerääntyi tapaamiseen silti sopivasti väkeä, ja tilaakin riitti, kun kaikki eivät nuotion ääressä samaan aikaan istuskelleet. Vasemmalla frisbeegolfrata-ajatuksiaan esitelleet Pasi Kärkkäinen ja Marko Huhtakangas, oikealla seisoo tilaisuuden tarjoiluista vastannut Päivi Kaukua.Vaikka sää ei houkutellut, kerääntyi tapaamiseen silti sopivasti väkeä, ja tilaakin riitti, kun kaikki eivät nuotion ääressä samaan aikaan istuskelleet. Vasemmalla frisbeegolfrata-ajatuksiaan esitelleet Pasi Kärkkäinen ja Marko Huhtakangas, oikealla seisoo tilaisuuden tarjoiluista vastannut Päivi Kaukua.

Iin yrit­tä­jät ry:n jäse­nil­leen jär­jes­tä­mät aamu­pa­la­ti­lai­suu­det ovat lukuis­ten mui­den tapah­tu­mien tavoin jou­tu­neet tun­te­mat­to­man mit­tai­sel­le tauol­le koro­nae­pi­de­mian vuok­si. Tänä­kin vuon­na aamu­pa­la­ko­koon­tu­mi­sia oli­si nor­maa­lio­lois­sa ehti­nyt olla jo yksi ja seu­raa­via­kin jo jär­jes­tet­täi­siin hyvää vauhtia.

Yhtei­set kokoon­tu­mi­set ovat yrit­tä­jil­le kui­ten­kin taval­lis­ta­kin tär­keäm­piä, jot­ta aja­tuk­sia ja koke­muk­sia tämän­het­ki­sen poik­keuk­sel­li­sen ajan vai­ku­tuk­sis­ta voi­daan vaih­taa. Niin­pä Iin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen aamu­pa­la­tii­mi ei jää­nyt enää odot­te­le­maan, vaan yhtei­nen kokoon­tu­mi­nen jär­jes­tet­tiin Illin­saa­ren nuo­tio­pai­kal­la aamu­tui­maan vii­me per­jan­tai­na. Perä­ti keh­nos­ta sääs­tä ja hyy­tä­väs­tä tuu­les­ta huo­li­mat­ta pai­kal­le saa­pui rei­lut kym­me­nen osa­not­ta­jaa, ja jutus­te­lua riit­ti muus­ta­kin kuin säästä.

Esit­te­ly­kier­rok­sen ja ylei­sen kes­kus­te­lun ohel­la yrit­tä­jät sai­vat kuul­la aktii­vis­ten fris­bee­golf­har­ras­ta­jien hank­kees­ta, jon­ka tavoit­tee­na on raken­taa Iihin uusi fris­bee­gol­fra­ta, mikä­li sopi­va maa-alue löytyy.

Han­ket­ta esi­tel­leet Mar­ko Huh­ta­kan­gas ja Pasi Kärk­käi­nen ovat toden­neet Illin­saa­ren radan toi­mi­vak­si ja vaa­ti­vuu­del­taan­kin riit­tä­väk­si, mut­ta haas­tei­ta Illin­saa­res­sa pelaa­mi­sel­le tuo mui­den liik­ku­jien suu­ri mää­rä. Rata­hank­keen puu­ha­mies­ten mie­lis­sä uusi rata mah­dol­lis­tai­si iso­jen­kin fris­bee­golf-kil­pai­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen Iis­sä, mikä toi­si alu­eel­le run­saas­ti kävi­jöi­tä hyö­dyt­täen samal­la pai­kal­li­sia yrityksiä.

Iin Yrit­tä­jien aamu­pa­la­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä on pää­osin vas­tan­nut yhdis­tyk­sen sih­tee­ri Juho Tau­riai­nen, joka tote­aa yhtei­sil­le kokoon­tu­mi­sil­le ole­van edel­leen kysyn­tää. Yhte­nä aamu­nuo­tiol­le kerään­ty­mi­sen tavoit­tee­na oli­kin Tau­riai­sen mukaan saa­da vink­ke­jä sii­tä, mil­lai­sia kokoon­tu­mi­sia ja tapah­tu­mia täl­lai­se­na aika­na voi­si jäse­nis­töl­le järjestää.

– Aja­tuk­sia ja ideoi­ta tapaa­mi­nen tuot­ti­kin, ja Illin­saa­ren ulkoi­lua­lue sopii mai­nios­ti eri­lais­ten ulko­sal­la tapah­tu­vien akti­vi­teet­tien jär­jes­tä­mi­seen. Kevät­tä koh­den olo­suh­teet­kin sen­tään para­ne­vat ja päi­vät pite­ne­vät, joten jotain var­mas­ti kek­si­tään, Tau­riai­nen lupasi.