Artikkelit joiden kirjoittaja on tuki@mediabox.fi

Jal­kai­sin Jää­me­rel­tä Itämerelle

Eläk­keel­le jää­mi­nen on yksi elä­män suu­rim­mis­ta muu­tok­sis­ta. Lii­kun­ta­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­ri, lää­ke­tie­teen toh­to­ri ja dosent­ti Jar­mo Kar­pak­ka päät­ti tämän vuo­den alku­puo­lel­la tehdä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Vuo­den Ympä­ris­tö­pal­kin­to 2020 Ani­ta Sieväselle

– On sel­vää, että kier­rä­tys ja jät­tei­den vähen­tä­mi­nen ovat ympä­ris­tö­te­ko­ja, ja samoin myös ener­gi­aa sääs­tä­vät rat­kai­sut miel­le­tään ympä­ris­tö­teoik­si. Har­vem­min ajatellaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKer­ho­ti­lat paran­ta­vat toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia, myös mopo­har­ras­ta­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta Ii Bikerseihin

Vajaan kah­den vuo­den ikäi­nen moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Ii Bikers ry on vih­doin saa­nut hal­tuun­sa ker­ho­ti­lat Hal­li­tiel­lä sijait­se­vas­ta van­has­ta teol­li­suus­hal­lis­ta. Ker­ho­ti­lat mah­dol­lis­ta­vat sekä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­op­pi­laat sai­vat vih­doin juhlansa

Poik­keus­a­jan yli­op­pi­laat sai­vat lopul­ta lak­kiais­juh­lan­sa, ja vaik­ka nekin oli­vat jär­jes­te­lyil­tään poik­keuk­sel­li­set, eivät tur­va­vä­lit ja käsi­de­sit him­men­tä­neet juh­lan tun­tua tai lakit.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hias­tin­haa­ran mai­se­mas­sa kun­nos­tus jo näkyy

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ELY-kes­­kuk­­sen perin­ne­mai­se­mien kar­toi­tus ylsi tämän kesän lop­pu­puo­lel­la myös Poh­­jois-Iihin Hias­tin­haa­ran ja Pata­ka­rin alueil­le, mis­sä perin­ne­mai­se­maa on jo kyläyh­dis­tyk­sen toimesta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Upin nii­tyl­le laa­di­taan hoitosuunnitelma

Hau­ki­pu­taan Häy­ry­sen­nie­mel­lä sijait­se­val­la Upin nii­tyl­lä on kulu­nee­na kesä­nä saat­ta­nut use­aan ottee­seen näh­dä tii­viis­ti maa­ta koh­ti tii­rai­le­van hen­ki­lön aste­le­mas­sa ympä­riin­sä. Kyseessä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tun­nel­maa mui­nais­tu­lien loisteessa

Mui­nais­tu­lien yön kutis­tu­mi­nen yhden illan mit­tai­sek­si ei him­men­tä­nyt tun­nel­maa lau­an­­tai-ilta­­na Kie­rik­kiin kokoon­tu­nei­den osa­not­ta­jien mie­lis­sä. Kiin­nos­tus­ta tapah­tu­maan oli­si myös ollut enemmänkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus