Artikkelit joiden kirjoittaja on tuki@mediabox.fi

Ii ei tar­vit­se konsultteja

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va ker­toi seik­ka­pe­räi­seen ja ymmär­ret­tä­vään tapaan­sa Iin kun­nan tämän het­ken ja tule­vai­suu­den­kin talou­del­li­sis­ta näky­mis­tä. Nii­hin on help­po yhtyä. Talous ei ole par­haal­la mah­dol­li­sel­la tolal­la joh­tuen mm. vii­me vuo­sien suu­ris­ta inves­toin­neis­ta, jot­ka kui­ten­kin ovat olleet vält­tä­mät­tö­miä. Kun­han kun­nas­sam­me opit­tai­siin pitä­mään aiem­paa parem­paa huol­ta raken­nus­kan­nas­ta, ei raken­nuk­sia tar­vit­si­si uusi niin tieäs­sä tahdissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nau­run var­jol­la on ilo­ton stand up-elokuva

Stand up on kas­va­nut Suo­mes­sa vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä mer­kit­tä­väk­si viih­de­teol­li­suu­den haa­rak­si. Sami Hed­ber­gin ja Ismo Lei­ko­lan kal­tai­set nimet esiin­ty­vät lop­puun­myy­dyil­le katsomoille.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pimeän tari­nat valoon

Valais­tut lasi­töl­kit ker­toi­li­vat tari­noi­ta pimeäs­tä Iin Suvan­to­lan Läh­de! ‑puis­tos­sa vii­me vii­kon lop­pu­puo­lel­la. Ilta­päi­vän pimen­nyt­tyä kuul­luis­ta tari­nois­ta pal­jas­tui ker­to­muk­sia aina pimeänpelosta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lun ja päi­vä­ko­din lak­kau­tus­suun­ni­tel­mat jär­kyt­tä­vät Olhavassa

Iin ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan hyväk­sy­mäs­sä pal­ve­lusuun­nit­te­lun rapor­tis­sa vuo­sil­le 2020–2025 esi­te­tään Olha­van kou­lun ja sen yhtey­des­sä toi­mi­van ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Tena­va­tu­van lak­kaut­ta­mis­ta vuonna.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­ra­tois­to­sar­ja: Rikos­sar­jan toi­nen kausi vie aika­mat­kal­le vuo­si­tu­han­nen vaihteeseen

Oulun seu­dul­la kuvat­tu Eli­sa Viih­de ‑suo­ra­tois­to­pal­ve­lun alku­pe­räis­sar­ja Kaik­ki syn­nit oli yksi vii­me vuo­sien kiin­nos­ta­vim­pia koti­mai­sia rikos­sar­jo­ja. Sopi­vas­ti poh­jois­mais­ten dek­ka­ri­sar­jo­jen massasta.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin kun­nan kunnanhallitukselle

Iin kun­ta­stra­te­gias­sa vuo­sil­le 2018–2025 nos­te­taan esiin yhte­nä pysy­vis­tä arvois­ta toi­sis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Iis­sä raken­ne­taan yhdes­sä viih­ty­vyyt­tä ja hyvin­voin­tia sekä var­mis­te­taan asukkaiden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Las­ten kohtelusta

Per­hei­den tuke­mi­nen on koet­tu yhteis­kun­nas­sam­me niin han­ka­lak­si ja vai­keak­si, että on hel­pom­paa etsiä lap­sil­le uudet per­heet, sijais­per­heet. Sijais­per­heet saa­vat hoitamistaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pilk­ki­kil­paan pää­see vaik­ka jää puuttuu

Innok­kai­den pilk­ki­kil­pai­li­joi­den ei tar­vit­se odot­taa tal­veen asti, sil­lä pilk­kiä voi myös lai­tu­ril­ta, jopa kil­paa­kin. Asia koet­tiin jäl­leen todek­si Iin kunnantalon.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kur­ja keli ei hidas­ta­nut pottukauppoja

Vaik­ka vet­tä satoi ja kole­aa oli, kävi Yli-Iis­­sä sijait­se­van Tai­to­myl­lyn pihas­sa lau­an­tai­na kova kuhi­na ja sisäl­lä­kin iloi­nen puheen­so­ri­na, kun perunat,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus