Saha­ta­va­ran hin­ta nousus­sa, pula­kin mahdollinen

Sahatavarakauppa käy maailmanlaajuisesti kuumana, minkä seurauksena tukkivaltaiset leimikot ovat erittäin kysyttyjä, eivätkä tukkipinot ehdi pitkään teiden varsilla vanheta. Metsänomistajien kannattaakin olla tarkkoina ja kilpailuttaa puukaupat.Sahatavarakauppa käy maailmanlaajuisesti kuumana, minkä seurauksena tukkivaltaiset leimikot ovat erittäin kysyttyjä, eivätkä tukkipinot ehdi pitkään teiden varsilla vanheta. Metsänomistajien kannattaakin olla tarkkoina ja kilpailuttaa puukaupat.

Saha­ta­va­ral­la on par­hail­laan maa­il­man­laa­jui­ses­ti kova kysyn­tä, mikä on joh­ta­nut puu­ta­va­ran mer­kit­tä­viin hin­nan­ko­ro­tuk­siin myös koti­maan mark­ki­noil­la. Suo­men puu­ta­va­ra- ja raken­nus­tar­vi­ke­kaup­piai­den yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Tapio Outi­nen tote­aa alan tie­dot­tees­sa saha­ta­va­ran hin­to­jen nous­seen vuo­den­vaih­tees­sa rei­lul­la paril­la­kym­me­nel­lä pro­sen­til­la, ja vas­taa­va hin­nan­ko­ro­tus on tapah­tu­nut uudes­taan huh­ti­kuun alussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus