Yli-Iin kir­jas­ton lai­naus­mää­räs­sä pien­tä nousua, Jää­lin kir­jas­to par­hail­laan suljettu

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on tämän vuo­den aika­na kes­kus­tel­tu var­sin pal­jon kir­jas­to­jen tila­rat­kai­suis­ta. Eni­ten esil­lä ovat olleet Yli-Iin kir­jas­to sekä Jää­lin kir­jas­to. Yli-Iin kir­jas­to, kos­ka kau­pun­gin sääs­tö­oh­jel­mis­sa kir­jas­to halu­taan siir­tää nykyi­sel­tä pai­kal­ta kou­lul­le ja Jää­lis­sä sik­si, kos­ka näin teh­tiin. Kum­mas­sa­kaan kes­kus­te­lus­sa asuk­kaat eivät ole kat­so­neet hyväl­lä kau­pun­gin teke­miä esi­tyk­siä tai ratkaisuja.

Yli-Iis­sä siir­toe­si­tys­tä on perus­tel­tu muun muas­sa sil­lä, että lai­naus­mää­rät kir­jas­tos­sa las­ke­vat las­ke­mis­taan. Nyt Oulun kau­pun­gin toi­min­ta­ker­to­mus kui­ten­kin pal­jas­taa, että vuo­des­ta 2016 vuo­teen 2017 lai­naus­mää­rä Yli-Iin kir­jas­tos­sa on nous­sut lähes pro­sen­tin ver­ran. Vii­me vuon­na siel­lä teh­tiin lai­nauk­sia 11 510.

Jää­lin kir­jas­to sul­jet­tiin enti­sel­lä pai­kal­laan ostos­kes­kuk­ses­sa jo hel­mi­kuus­sa 2017. Uusi oma­toi­mi­kir­jas­to­na­kin toi­mi­va kir­jas­to ava­si oven­sa vas­ta loka­kuus­sa 2017. Tuo­na aika­na kir­jas­toau­to pal­ve­li jää­li­läi­siä. Sulun vuok­si Jää­lin kir­jas­ton lai­naus­mää­rä las­ki lähes 77 pro­sent­tia. Myös kir­jas­toau­to­jen koko­nais­lai­naus­mää­rä las­ki lähes kah­dek­san pro­sent­tia, joten jää­li­läis­ten lai­naus­mää­rät eivät olleet kir­jas­toau­tos­sa kovin­kaan suu­ria. Jää­lis­sä käy­te­tään uut­ta kon­sep­tia, jos­sa nuo­ri­so­toi­mi ja kir­jas­to ovat yhtei­sis­sä tilois­sa ja näi­den työn­te­ki­jät toi­mi­vat työparina.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la lai­naus­mää­rät las­ki­vat Jää­lin lisäk­si Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa noin yhdek­sän pro­sent­tia, Ase­man kir­jas­tos­sa jopa lähes 26 pro­sent­tia ja Mar­tin­nie­mes­sä lähes 11 pro­sent­tia. Kel­lon kir­jas­tos­sa lai­naus­mää­rä kas­voi yli 35 pro­sent­tia, Kii­min­gis­sä noin 18 pro­sent­tia, Pate­nie­mes­sä noin 34 pro­sent­tia ja Yli­kii­min­gis­sä noin kah­dek­san pro­sent­tia. Oma­toi­mi­kir­jas­to­ja näis­tä ovat Jää­li, Kel­lo, Pate­nie­mi ja Ylikiiminki.

Täl­lä het­kel­lä Jää­lin kir­jas­to on sul­jet­tu, eikä oma­toi­mi­käyt­tö­kään ole mah­dol­lis­ta verk­ko­töi­den vuok­si. Kir­jas­to on sul­jet­tu­na 13.–29.7. Jää­lin kir­jas­tos­ta nou­det­ta­vis­sa ole­vat varauk­set voi nou­taa Kii­min­gin kir­jas­tos­ta 16.7. alkaen.