Autoi­li­joil­ta pyy­de­tään malt­tia Kiimingintiellä

Kiimingintien remontti etenee aikatalussa. TŠälläŠ hetkellŠä urakka-alueella on kahdet liikennettŠä ohjaavat liikennevalot.

Yli-Iin ja Kii­min­gin väli­sen maan­tie 849:n paran­nus­työt jat­ku­vat aika­tau­lus­sa. Pää­ura­koit­si­ja Suo­men Maas­to­ra­ken­ta­jat oy:n työ­maa­pääl­lik­kö Peter Heik­ki­nen ker­too, että nykyi­sel­lään töi­tä jat­ke­taan loka­kuun lop­puun asti.

Remont­ti on suju­nut tähän men­nes­sä ilman isom­pia ongel­mia. Heik­ki­nen kui­ten­kin toi­voo, että tie­tä käyt­tä­vät autoi­li­jat muis­tai­si­vat hidas­taa vauh­tia ja olla kärsivällisiä.

– Jot­kut aja­vat työ­maa­osuu­del­la lii­an lujaa ja muu­ta­ma on jopa aja­nut päin punai­sia, mis­tä luon­nol­li­ses­ti syn­tyy vaa­ra­ti­lan­tei­ta ja koh­taa­mi­son­gel­mia, Heik­ki­nen huomauttaa.

Palau­tet­ta autoi­li­joil­ta ei ole Heik­ki­sel­le asti kan­tau­tu­nut. Täl­lä het­kel­lä urak­ka-alu­eel­la on kah­det lii­ken­ne­va­lot sekä murs­ke­pin­tai­sia osuuksia.