Käve­ly­kier­rok­sel­la Koi­te­lin his­to­ri­aan – “Monel­le on ehkä vai­kea kuvi­tel­la, että tääl­lä on sijain­nut kan­sain­vä­li­nen teollisuuslaitos”

Kävelykierroksen oppaana toimi Kirsi Eskola (oikealla), joka johdatti katsojat Koitelin ja Kiimingin varhaisesta historiasta tähän päivään saakka.

Koi­te­lin Saha­saa­ri on monel­le tut­tu, mut­ta mitä tie­däm­me Koi­te­lin sahan his­to­rias­ta? Entä mil­lais­ta elä­mä oli ensim­mäi­sil­le kii­min­ki­läi­sil­le? Opas­te­tul­la käve­ly­kier­rok­sel­la esi­tel­tiin Koi­te­lin moni­muo­tois­ta his­to­ri­aa. Tois­ta ker­taa kulu­van kesän aika­na Koi­te­lis­sa jär­jes­tet­ty käve­ly­kier­ros hou­kut­te­li pai­kal­le jou­kon hel­let­tä uhmaa­via ihmi­siä tutus­tu­maan alu­een his­to­ri­aan opas Kir­si Esko­lan joh­dol­la. 30 asteen läm­mös­sä heh­ku­va­na kes­ki­vii­koi­se­na ilta­päi­vä­nä edes kos­ken kohi­na ei häirinnyt… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus