Riip­pusil­ta­han­ket­ta tuet­tiin pyö­räil­len – Pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä uskoo sil­lan toteu­tu­mi­seen

JakkukylŠän kylŠäyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Kaisto ja pŠŠääministeri Juha SipilŠä keskustelivat siltahankkeesta kahvia jonottaessaan.

Per­jan­tai-ilta­na 183 pyö­räi­li­jää tait­toi let­kas­sa 15 kilo­met­rin mat­kan Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta­hank­keen puo­les­ta. Let­kas­sa pol­ki­vat kylä­läis­ten lisäk­si pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä sekä ter­veys- ja sosi­aa­li­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la. Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­män tapah­tu­man tar­koi­tuk­se­na oli nos­taa sil­ta­hank­keen näky­vyyt­tä ja kiih­dyt­tää yksi­tyi­sen rahan keruu­ta. Jak­ku­ky­lään suun­ni­tel­tu rii­pusil­ta oli­si val­mis­tues­saan Skan­di­na­vian pisin. Jak­ku­ky­lä-pyö­räi­ly aloi­tet­tiin Jakun kou­lul­ta, jon­ka koh­dal­le sil­lan oli­si mää­rä tul­la.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus