Ympä­ris­tö ja kult­tuu­ri Iin valt­ti­kort­te­ja — Iin uusi tek­ni­nen joh­ta­ja täh­tää kau­nii­seen, kes­tä­vään ja toi­mi­vaan uudis­ra­ken­ta­mi­seen

Tekniikan tohtori Janne Jokelainen aloitti heinŠäkuun alussa Iin kunnan teknisenŠä johtajana.

– Uusiin saap­pai­siin ei ole vie­lä pääs­syt totut­te­le­maan. Heti on pääs­syt täy­teen vauh­tiin, ker­too Iin kun­nan tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na hei­nä­kuun alus­sa aloit­ta­va Jan­ne Joke­lai­nen. Joke­lai­sen työt alkoi­vat vas­taa­va­na tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na jo kesä­kuun alus­sa. Tähän men­nes­sä toi­mi on vas­tan­nut ennak­ko-odo­tuk­sia ja hän ker­too hoi­ta­van­sa teh­tä­vää mie­lel­lään. Uusi tek­ni­nen joh­ta­ja on kou­lu­tuk­sel­taan ark­ki­teh­ti ja tek­nii­kan toh­to­ri. Yhden työ­uran…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus