Pär­rä­läs­sä lau­let­tiin van­ho­ja koululauluja

Sateisesta sŠŠäästäŠ huolimatta PäŠrräŠläŠn tupa tŠäyttyi kyläläisistä.Š

Yli-Iin Pitä­jä­päi­vä­viik­koon on perin­tei­ses­ti kuu­lu­nut Yli-Iin Elä­ke­läis­ten jär­jes­tä­mä Kesä­päi­vä Pär­rä­läs­sä ‑tapah­tu­ma, niin myös tänä vuon­na. Jo kah­dek­sat­ta ker­taa Pär­rä­län tupa täyt­tyi kylä­läi­sis­tä. Elä­ke­lii­ton Yli-Iin yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Ahti Ala­ta­lo ker­too, että päi­vä sisäl­tää aiem­mil­ta vuo­sil­ta tut­tua ohjel­maa. – Rai­mo Paa­so lau­lat­taa ylei­söä ja Sulo Räi­nä soit­taa sahaa tänä­kin vuon­na. Lisäk­si luvas­sa on mak­ka­ran­pais­toa, muu­ta­ma puheen­vuo­ro ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus