Uudis­tet­tu ter­va­hau­ta syt­tyi Ylikiimingissä

Tervahaudan sytyttäjinä toimivat ylikiiminkiläinen voimannoston tuore EM-pronssimitalisti Juhani Kokko (oik.), Reijo Sallinen sekä valtiotieteiden maisteri Anna-Mari Vimpari yhdessä tervahaudan vastaavan tervamestari Erkki Pöyskön (takana vas.), lotnikka Matti Koistinahon ja muiden tervamestareiden kanssa.

Ihmi­set odot­ti­vat jän­ni­tyk­sel­lä Yli­kii­min­gin ter­va­sau­tiol­la ter­va­hau­dan syty­tys­tä. Tänä vuon­na ter­va­hau­dan kehää oli laa­jen­net­tu ja poh­jan pro­fii­lia muu­tet­tu jyr­kem­mäk­si ja save­tet­tu uudes­taan. Sytyt­tä­ji­nä toi­mi­vat yli­kii­min­ki­läi­nen voi­man­nos­ton tuo­re EM-prons­si­mi­ta­lis­ti Juha­ni Kok­ko, Rei­jo Sal­li­nen sekä val­tio­tie­tei­den mais­te­ri Anna-Mari Vim­pa­ri yhdes­sä ter­va­hau­dan vas­taa­van ter­va­mes­ta­ri Erk­ki Pöys­kön, lot­nik­ka Mat­ti Kois­ti­na­hon ja mui­den ter­va­mes­ta­rei­den kans­sa. Vaik­ka juu­ri ennen syty­tys­tä ylty­nyt tuuli… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus