Man­ni­nen puhuu maa­kun­ta­uu­dis­tuk­ses­ta Martinniemessä

Haukiputaan Työväennäyttämö esiintyy Martinniemen kesäjuhlassa. Kuva vuodelta 2016. Kuva: Elina Mäyrä

Perin­tei­nen Mar­tin­nie­men kesä­juh­la jär­jes­te­tään hei­nä­kuun toi­se­na sun­nun­tai­na 8.7. kel­lo 12 alkaen Mar­tin­nie­men satamassa.

Juh­la­pu­hu­ja­na on Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta- ja sote­uu­dis­tuk­sen muu­tos­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen Kel­los­ta. Kesä­juh­lis­sa pal­ki­taan myös Vuo­den Marttilainen.

Lohi­so­pan kesä­juh­lil­le Perä­me­ren lohes­ta keit­te­lee kah­vi­la-ravin­to­la Nyy­man­ni. Lap­sil­le on luvas­sa pomp­pu­lin­na, kant­tii­nis­ta saa ostaa  kah­via, lät­ty­jä ja makkaraa.

 Lätyt pitäi­si riit­tää entis­tä parem­min, sil­lä nii­tä pais­te­taan nyt koko ajan nel­jäl­lä pannulla.

 Onnen­pyö­rä ja arpa­jai­set jär­jes­te­tään myös enti­seen tapaan.

Ohjel­mas­ta ja musii­kis­ta vas­taa musiik­ki­teat­te­ri Hau­ki­pu­taan Työ­väen Näyt­tä­mö. Ryh­mä esit­tää omaa ohjel­mis­to­aan Mar­tin­nie­men Mari­ly­nis­tä ja muis­ta aikai­sem­mis­ta pro­duk­tiois­taan sekä maku­pa­lo­ja ensi kesäl­le työn alla ole­vas­ta uudes­ta musi­kaa­lis­ta. Ohjel­maan sisäl­tyy myös pal­jon tans­se­ja. Myös ylei­sö voi halu­tes­saan tanssia.

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mä  kesä­juh­la kerää ylei­söä usei­ta satoja.