Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Sul­ka­pal­lo­ki­sa koko­si pelaa­jia yhteen

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het jär­jes­ti hil­jat­tain sul­ka­pal­lo­kil­pai­lut Har­jun­kaa­res­sa. Kos­ka moni har­ras­taa sul­ka­pal­loa omis­sa saleis­sa saman parin tai neli­kon kans­sa, halut­tiin nyt koo­ta pelaa­jat yhteen paik­kaan har­ras­ta­maan ja kil­pai­le­maan. Pelaa­jat ker­to­vat, että samal­la tuli hyvää kun­to­lii­kun­taa ja opit­tiin uut­ta pelis­tä, kun pelaa­jat sai­vat pela­ta uusia vas­tus­ta­jia vas­taan. Pelaa­jat piti­vät kovas­ti tapahtumasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli­kii­min­gin hiih­tocup alkaa Vesa­las­ta lauantaina

Suo­sit­tu Yli­kii­min­gin hiih­tocup kisa­taan jäl­leen tänä tal­ve­na. Yli­kii­min­gin eri kylil­lä jär­jes­tet­tä­viä osa­kil­pai­lui­ta on tänä vuon­na kah­dek­san. Cup ava­taan Vesa­lan moni­toi­mi­ta­lol­la tule­va­na lau­an­tai­na 18. hel­mi­kuu­ta. Sen jäl­keen kisat jat­ku­vat seu­raa­vi­na vii­kon­lop­pui­na Ala­vuo­tol­la (26.2.), Juo­pu­lil­la (4.3.), Joki­ko­kos­sa (5.3.), Vep­säl­lä (11.3.), Nuo­rit­tal­la (12.3.) ja Jolok­sel­la (18.3.). Pää­tös­osa­kil­pai­lu jär­jes­te­tään Pyl­kö­na­hol­la tiis­tai­na 21. maa­lis­kuu­ta kel­lo 18. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­jun­kaa­res­sa pelat­tiin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si lentopalloturnaus

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten len­to­pal­lo­jaos­to jär­jes­ti seu­ran 100-vuo­ti­sen his­to­rian kun­niak­si mies­ten len­to­pal­lo­tur­nauk­sen, johon osal­lis­tui yhteen­sä 11 jouk­kuet­ta Oulun seu­dul­ta, Raa­hes­ta ja Pudas­jär­vel­tä. Tur­nauk­sen ava­si Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja Piia Park­ki­nen. Pit­kän peli­päi­vän päät­teek­si tur­nauk­sen voit­ti raa­he­lai­nen Ovikaupat.fi. Toi­sek­si sijoit­tui Fem­ma ja kol­man­nek­si Viikatemiehet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gis­sä suun­nis­tet­tiin viikonvaihteessa

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­ta­pah­tu­mat jat­kui­vat suun­nis­tuk­sen Poh­jois-Poh­jan­maan alue­mes­ta­ruus­ki­soil­la Reki­ky­läs­sä vii­kon­lop­pu­na. Lau­an­tai­na kisat­tiin kes­ki­mat­kan ja sun­nun­tai­na pit­kän mat­kan mes­ta­ruuk­sis­ta. Kil­pai­luun osal­lis­tui lau­an­tai­na yli 170 ja sun­nun­tai­na yli 150 suun­nis­ta­jaa. Kil­pai­li­jat pää­si­vät tes­taa­maan aivan uuden suun­nis­tus­maas­ton Toi­vo Pel­ko­sen kar­toit­ta­mal­ta alu­eel­ta. Rata­mes­ta­ri Kei­jo Park­ki­sen suun­nit­te­le­mat radat tar­jo­si­vat suun­nis­ta­jil­le sopi­vas­ti haastetta.


Yli­kii­min­gis­sä suun­nis­te­taan 100-vuotisjuhlakilpailut

Yli­kii­min­gin Reki­ky­läs­sä suun­nis­te­taan Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­kil­pai­lut tule­va­na vii­kon­lop­pu­na. Suun­nis­tus­vii­kon­lop­pu on yksi Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den tapahtumista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kai­nuun Ras­ti­vii­kol­la pal­jon suun­nis­ta­jia Ran­ta­poh­jan alueelta

54. Kai­nuun Ras­ti­viik­ko suun­nis­tet­tiin Puo­lan­gan Luh­ta­kan­kaan ja Äikän­vaa­ran maas­tois­sa vii­me vii­kol­la. Nel­jän kisa­päi­vän suun­nis­tus­viik­ko sisäl­si kak­si väli­päi­vää, joi­den aika­na suun­nis­ta­jat ehti­vät tutus­tua kai­nuu­lai­siin mai­se­miin, luon­to­koh­tei­siin sekä oheistapahtumiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup päät­tyi Vuotonjärvelle

Uis­te­lun Yli­­kii­­min­­ki-cup päät­tyi Vuo­ton­jär­vel­le per­­jan­­tai-ilta­­na. Vuo­tun­gin kalas­tus­kun­nan isän­nöi­mään pää­tös­ki­saan osal­lis­tui 34 vene­kun­taa. Kau­niis­sa kesäil­las­sa kala oli syön­nil­lään, sil­lä saa­liit olivat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup jatkui

Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup jat­kui aurin­koi­ses­sa sääs­sä Juo­pu­lin­jär­vel­lä vii­me per­jan­tai­na. Juo­pu­lin­jär­vi Kun­toon ry/Parilan jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui 36 vene­kun­taa. Juo­pu­lin kyläyh­dis­tys ry vas­ta­si tapah­tu­man kah­vios­ta, jon­ka ympä­ril­lä oli ylei­sön muka­va kokoon­tua vaih­ta­maan kuulumisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyi, Inka­la ja Holap­pa Jolos­jär­ven mestarit

Suo­sit­tu uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyi Jolos­jär­vel­tä per­jan­tai-ilta­na. Jolok­sen Erän isän­nöi­mään avaus­ki­saan osal­lis­tui kaik­ki­aan 36 vene­kun­taa. Jär­jes­tä­jät arve­li­vat, että satei­nen sää saat­toi hie­man vai­kut­taa osal­lis­tu­ja­mää­rään. Sääs­tä huo­li­mat­ta uis­te­li­jat oli­vat kisas­sa hyvil­lä mie­lin, sil­lä koro­na­tauon jäl­keen cupia oli jo kovas­ti odotettu.