Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä kiin­nos­taa ihmisiä

Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä jär­jes­tet­tiin nyt yhden­nen­tois­ta ker­ran. Väki­mää­rä on lisään­ty­nyt vuo­si vuo­del­ta, ja arvioi­den mukaan tänä vuon­na väkeä oli ennä­tys­mää­rä. Kävi­jöi­tä tapah­tu­mas­sa oli eri puo­lil­ta Oulun seu­tua ja esi­mer­kik­si Raa­hes­ta, Ete­lä-Poh­jan­maal­ta ja Kou­vo­las­ta. Yli-Iis­tä tapah­tu­maan oli tul­tu linja-autolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­ki ylei­sur­hei­li pitä­jä­ot­te­lun voittoon

Perin­tei­nen ylei­sur­hei­lun Kiiminki–Yli-Ii–Ylikiiminki-pitäjäottelu kisat­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä Yli­kii­min­gis­sä vii­me lau­an­tai­na. Vuon­na 1913 ensim­mäi­sen ker­ran jär­jes­tet­ty otte­lu kisat­tiin alku­vuo­si­na Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin välil­lä. Yli-Ii tuli mukaan 1963. Pitä­jä­ot­te­lu kerää vuo­des­ta toi­seen entis­ten pitä­jien alu­een urhei­li­joi­ta yhteen kisaa­maan paremmuudesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Sul­ka­pal­lo­ki­sa koko­si pelaa­jia yhteen

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het jär­jes­ti hil­jat­tain sul­ka­pal­lo­kil­pai­lut Har­jun­kaa­res­sa. Kos­ka moni har­ras­taa sul­ka­pal­loa omis­sa saleis­sa saman parin tai neli­kon kans­sa, halut­tiin nyt koo­ta pelaa­jat yhteen paik­kaan har­ras­ta­maan ja kil­pai­le­maan. Pelaa­jat ker­to­vat, että samal­la tuli hyvää kun­to­lii­kun­taa ja opit­tiin uut­ta pelis­tä, kun pelaa­jat sai­vat pela­ta uusia vas­tus­ta­jia vas­taan. Pelaa­jat piti­vät kovas­ti tapahtumasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin hiih­tocup alkaa Vesa­las­ta lauantaina

Suo­sit­tu Yli­kii­min­gin hiih­tocup kisa­taan jäl­leen tänä tal­ve­na. Yli­kii­min­gin eri kylil­lä jär­jes­tet­tä­viä osa­kil­pai­lui­ta on tänä vuon­na kah­dek­san. Cup ava­taan Vesa­lan moni­toi­mi­ta­lol­la tule­va­na lau­an­tai­na 18. hel­mi­kuu­ta. Sen jäl­keen kisat jat­ku­vat seu­raa­vi­na vii­kon­lop­pui­na Ala­vuo­tol­la (26.2.), Juo­pu­lil­la (4.3.), Joki­ko­kos­sa (5.3.), Vep­säl­lä (11.3.), Nuo­rit­tal­la (12.3.) ja Jolok­sel­la (18.3.). Pää­tös­osa­kil­pai­lu jär­jes­te­tään Pyl­kö­na­hol­la tiis­tai­na 21. maa­lis­kuu­ta kel­lo 18. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­jun­kaa­res­sa pelat­tiin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si lentopalloturnaus

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten len­to­pal­lo­jaos­to jär­jes­ti seu­ran 100-vuo­ti­sen his­to­rian kun­niak­si mies­ten len­to­pal­lo­tur­nauk­sen, johon osal­lis­tui yhteen­sä 11 jouk­kuet­ta Oulun seu­dul­ta, Raa­hes­ta ja Pudas­jär­vel­tä. Tur­nauk­sen ava­si Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja Piia Park­ki­nen. Pit­kän peli­päi­vän päät­teek­si tur­nauk­sen voit­ti raa­he­lai­nen Ovikaupat.fi. Toi­sek­si sijoit­tui Fem­ma ja kol­man­nek­si Viikatemiehet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gis­sä suun­nis­tet­tiin viikonvaihteessa

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­ta­pah­tu­mat jat­kui­vat suun­nis­tuk­sen Poh­jois-Poh­jan­maan alue­mes­ta­ruus­ki­soil­la Reki­ky­läs­sä vii­kon­lop­pu­na. Lau­an­tai­na kisat­tiin kes­ki­mat­kan ja sun­nun­tai­na pit­kän mat­kan mes­ta­ruuk­sis­ta. Kil­pai­luun osal­lis­tui lau­an­tai­na yli 170 ja sun­nun­tai­na yli 150 suun­nis­ta­jaa. Kil­pai­li­jat pää­si­vät tes­taa­maan aivan uuden suun­nis­tus­maas­ton Toi­vo Pel­ko­sen kar­toit­ta­mal­ta alu­eel­ta. Rata­mes­ta­ri Kei­jo Park­ki­sen suun­nit­te­le­mat radat tar­jo­si­vat suun­nis­ta­jil­le sopi­vas­ti haastetta.