Lakia-Juko­la koko­si suun­nis­tus­väen Kauhavalle

Iin Yrityksen Saana Heinilä (numero 553) suunnisti Venlojen viestin avausosuuden, jolta hän tuli vaihtoon hienosti sijalla 479. Kauhavan lentokentän kiitoradan pää johdatti suunnistajat Lakia-Jukolan maastoon.Iin Yrityksen Saana Heinilä (numero 553) suunnisti Venlojen viestin avausosuuden, jolta hän tuli vaihtoon hienosti sijalla 479. Kauhavan lentokentän kiitoradan pää johdatti suunnistajat Lakia-Jukolan maastoon.

Ven­lo­jen ja Juko­lan vies­tit suun­nis­tet­tiin tänä vuon­na Kau­ha­val­la. Kau­ha­van Wisan ja Lapuan Vir­kiän isän­nöi­män Lakia-Juko­lan kil­pai­lu­kes­kuk­se­na sekä majoi­tus- ja park­kia­lu­ee­na toi­mi Kau­ha­van len­to­kent­tä. Suun­nis­tus­maas­to oli rik­ko­nai­nen pel­toa­luei­den vuok­si. Juok­su­vauh­tia vaa­ti­nei­den siir­ty­mien jäl­keen kal­lio­alueil­la vaa­dit­tiin tark­kaa suunnistusta.

Ven­lo­jen vies­tin yhteis­läh­dös­tä kir­ma­si mat­kaan 1426 jouk­kuet­ta. Nel­jän osuu­den yhteis­mat­ka oli noin 32 kilo­met­riä. Ven­lo­jen vies­tiin voit­toon suun­nis­ti ruot­sa­lai­nen Sto­ra Tuna OK ennen Kale­van Ras­tia ja Lah­den Suun­nis­ta­jia. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta kovin­ta vauh­tia piti sijal­le 199 tul­lut Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten ykkös­jouk­kue, jos­sa vies­tiä vei­vät Maria Lai­ti­nen, Mir­ka Haa­ta­ja, Satu Karp­pi­nen ja Kai­sa Lai­ti­nen. Maria Lai­ti­nen peta­si jouk­kue­ka­ve­reil­leen hyvät läh­tö­ase­tel­mat, sil­lä hän tuli kah­dek­san kilo­met­rin avauso­suu­del­ta vaih­toon hie­nos­ti sijal­la 155 noin 12 minuut­tia kär­jen peräs­sä. Kai­sa Lai­ti­nen suun­nis­ti puo­les­taan yhdek­sän kilo­met­rin ank­ku­rio­suu­den 144. kovim­man ajan.

Iin Yri­tyk­sen Saa­na Hei­ni­lä, Johan­na Jun­tu­nen, Tii­na Yli­siu­rua ja Mar­jut Kiut­tu suun­nis­ti­vat sijal­le 436. Perä­me­ren Ras­tin Anne Sora­mä­ki, Johan­na Eske­li, Tar­ja Lal­li ja Satu Kla­si­la oli­vat sijal­la 732. Hau­ki­pu­taan Hei­ton ykkös­jouk­ku­een Suvi Päk­ki­lä, Kir­si Jäm­sä, Ven­la Jaa­ti­nen ja Mil­ja Jaa­ti­nen suun­nis­ti­vat sijal­le 855. Tuhan­nen jouk­koon (956) ylsi alu­eel­ta vie­lä Nui­ja­mies­ten kak­kos­jouk­kue Mar­jo Timo­nen, Pil­vi Holap­pa, Pir­jo Holap­pa ja Suvi Holap­pa. Iisun kak­kos­jouk­kue, Johan­na Ala­raa­sak­ka, Kati Ser­ge­jeff, Aino Lou­kusa ja Outi Lam­pe­la, oli sijal­la 1019 ja Hau­ki­pu­taan Hei­ton kak­kos­jouk­kue, Ven­la Päk­ki­lä, Tii­na Itko­nen, Tan­ja Aat­sin­ki ja Eeva Lah­den­nie­mi, sijal­la 1190.

Ven­lo­jen vies­tin pal­kin­to­jen­jaon jäl­keen ylei­sö sai ihail­la Ilma­voi­mien tai­to­len­to-osas­to Mid­night Hawk­sin esi­tys­len­toa ilta­tai­vaal­la. Samaan aikaan maas­to vie­lä kuhi­si suun­nis­ta­jia ja osa val­mis­tau­tui jo Juko­lan yöhön.

His­to­riayh­dis­tys Napuen perin­ne ja tykit vas­ta­si Lakia-Juko­lan kol­men nau­lan tykil­lä ammu­tuis­ta läh­tö­lau­kauk­sis­ta, jois­ta toi­nen pamah­ti lau­an­tai-ilta­na kel­lo 23.00. Juko­lan vies­tin 1655 avauso­suu­den suun­nis­ta­jaa läh­ti tan­ner tömis­ten Kau­ha­van Maja­van­kal­lioi­den maas­toon omal­le vajaan 14 kilo­met­rin osuu­del­leen. Seit­se­män osuu­den yhteis­mat­ka oli noin 90 kilometriä. 

Hie­man ennen seit­se­mää sun­nun­tai­aa­mu­na ruot­sa­lai­nen Sto­ra Tuna OK ylit­ti maa­li­lin­jan yli­voi­mai­se­na voit­ta­ja­na lähes 12 minuu­tin mar­gi­naa­lil­la. OK Linné ja Ikaa­lis­ten Nouse­va-Voi­ma vei­vät nimiin­sä seu­raa­vat sijat. Ran­ta­poh­ja-alu­een seu­rois­ta kovin­ta vauh­tia piti Iisun jouk­kue, Kim­mo Kel­ta­mä­ki, Pasi Kel­ta­mä­ki, Esa Mäke­lä, Sep­po Kel­ta­mä­ki, Mika Heik­ki­nen, Alek­si Melk­ko ja Mika Rah­ja, joka sijoit­tui hie­nos­ti sijal­le 646. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten Har­ri Veh­kao­ja, Kei­jo Park­ki­nen, Timo Karp­pi­nen, Art­tu Kum­ma­la, Juha­ni Heik­ki­nen, Mik­ko Ala­ta­lo ja Arto Holap­pa suun­nis­ti­vat sijal­le 695. 

Sijal­la 962 oli Kii­min­gin Urhei­li­jat jouk­ku­eel­la J‑P Loi­kas, Ven­la Virk­ka­la, Ella Räi­nä, Las­se Räi­nä, Ant­ti Här­kö­nen, Kari Räi­sä­nen ja Mika Jur­va­kai­nen. Iin Yri­tyk­sen jouk­kue Sep­po Vei­jo­la, Vil­le Mik­ko­nen, Las­se Qvist, Har­ri Kos­ki­mä­ki, Pau­la Par­ta­nen, Pert­ti Paa­so-Ran­ta­la ja Tou­ko Remes oli sijal­la 1006. Hau­ki­pu­taan Hei­ton Veli-Mat­ti Nie­mi­nen, Juk­ka Saa­ri, Anna­lot­ta Saa­ri, Ant­ti Gre­ke­lä, Mau­no Han­he­la, Suvi Päk­ki­lä ja Mik­ko Hei­no­nen oli­vat sijal­la 1073. Usei­ta alu­een suun­nis­ta­jia vei vies­tiä myös, niin Ven­lo­jen kuin Juko­lan vies­tis­sä­kin, monis­sa muis­sa seu­ra- tai har­ras­te­jouk­kueis­sa. Monet Ven­lo­jen vies­tiin osal­lis­tu­neet suun­nis­ti­vat myös Juko­lan viestissä.

Ven­lo­jen ja Juko­lan vies­tien suun­nis­tus­ko­ke­mus on ainut­laa­tui­nen eten­kin tapah­tu­mas­sa ensim­mäis­tä ker­taa suun­nis­ta­vil­le. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten nuo­ri moni­lah­jak­kuus Art­tu Kum­ma­la oli yksi Juko­las­sa ensim­mäis­tä ker­taa suun­nis­ta­neis­ta. Art­tu suun­nis­ti Nui­ja­mies­ten jouk­ku­ees­sa nel­jän­nen osuu­den. Vies­tin sijal­la 509 Artul­le toi aamu­yös­tä suun­nis­tuk­sen monin­ker­tai­nen arvo­ki­sa­mi­ta­lis­ti Timo Karp­pi­nen. Nuo­ru­kai­sen kym­me­nen kilo­met­rin suun­nis­tus sujui Juko­lan yös­sä mai­nios­ti, ja hän toi vies­tin sijal­la 482 Juha­ni Heikkiselle.

– Ihan hyvin kai se meni. Hyväl­tä tun­tui juos­ta ja muka­vaa oli suun­nis­taa. Ehkä vähän kovem­paa­kin oli­si kes­tä­nyt juos­ta. Muu­ta­man ker­ran juok­sin vähän ras­tis­ta ohi, mut­ta en pahas­ti. Met­säs­sä ei oikeas­taan huo­man­nut, että oli yö, kun siel­lä alkoi olla jo aika valoi­saa, Art­tu Kum­ma­la ker­too ensim­mäi­ses­tä Jukola-suunnistuksestaan.

Art­tu oli nuk­ku­nut ennen omaa osuut­taan tel­tas­sa kol­mi­sen tun­tia, min­kä jäl­keen hän val­mis­tau­tui omaan osuu­teen­sa. Vies­ti­suun­nis­tus­ten tapaan jokai­sel­la osuu­del­la on ras­teil­la hajon­taa, min­kä vuok­si kaik­ki eivät suun­nis­ta osuuk­sil­laan samaa reit­tiä. Juko­las­sa usein huu­del­laan, mikä ras­ti­koo­di kenel­lä­kin on seuraavaksi.

– Kyl­lä siel­lä kuu­li, että koo­de­ja huu­del­laan, mut­ta itse siel­lä piti suun­nis­taa, Art­tu Kum­ma­la tuumaa.

Art­tu piti kovas­ti Juko­las­ta ja aikoo osal­lis­tua sii­hen tule­vi­na­kin vuo­si­na. Ensi vuon­na Juko­lan vies­ti jär­jes­tään Mikkelissä.