Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Sade ei vie­nyt liik­ku­mi­sen rie­mua Yli­kii­min­gis­sä

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä jär­jes­tet­tiin nyt nel­jät­tä ker­taa. Kai­ken­lai­sen liik­ku­mi­sen kokei­lu- ja pop-up -päi­vän tapah­tu­mia jär­jes­tet­tiin sato­ja eri puo­lil­la Suo­mea. Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean koor­di­noi­man tapah­tu­man tee­ma­na oli tänä vuon­na eri-ikäi­set yhdes­sä liik­keel­lä. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa lii­kut­tiin met­säs­sä yhdes­sä kokien ja teh­den asioi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

SM-lii­ga­kausi päät­tyi pet­ty­myk­seen, Kär­pil­le SM-hope­aa

Jää­kie­kon SM-lii­gan finaa­li­kier­ros päät­tyi ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa Hämeen­lin­nan Pal­lo­ker­hon voit­toon lau­an­tai-ilta­na. Pet­ty­neet Kärp­pä-pelaa­jat tote­si­vat pelin jäl­keen yhte­näi­ses­ti, että HPK ansait­si mes­ta­ruu­den, eikä jos­si­tel­ta­vaa ole.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulu-opis­ton näyt­te­lys­sä ihas­tel­tiin käden­töi­tä

Yli­kii­min­gis­sä Oulu-opis­ton kurs­seil­la teh­ty­jen käden­töi­den näyt­te­ly pidet­tiin Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la lau­an­tai­na. Näyt­te­lys­sä sai ihas­tel­la tai­dok­kai­ta käsi­työ-, enti­söin­ti-, tek­ni­sen­työn- ja pos­lii­nin­maa­laus­töi­tä. Käsi­työ­pa­jo­ja jär­jes­te­tään Joke­lan kyläs­sä, Juo­pu­lil­la ja Vep­säl­lä. Huo­ne­ka­lu­jen kor­jaus ja enti­söin­ti kurs­sit ovat Joki­ko­kos­sa ja Vep­säl­lä. Kir­kon­ky­läl­lä kokoon­tu­vat tek­ni­sen työn sekä kera­miik­ka-pos­lii­nin­maa­laus­ryh­mät.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jäp­pi­sel­le ja Lai­ti­sel­le hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-kul­taa

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin Poh­jois-Ruot­sin Piteås­sa. Kil­pai­lu­kes­kuk­se­na toi­mi Lindbäckss­ta­dio­nin las­ket­te­lu- ja hiih­to­kes­kus. Hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-mita­leis­ta tais­tel­tiin samois­sa haas­ta­vis­sa maas­tois­sa niin nuor­ten, aikuis­ten kuin vete­raa­nien sar­jois­sa­kin. Osa­not­ta­jia oli 20 maas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuuk­ka Tiek­so­la tekee vakuut­ta­vaa jäl­keä jää­kiek­ko­kau­ka­lois­sa

Oulun Kärp­pien A-nuor­ten hyök­kää­jä Tuuk­ka Tiek­so­la on teh­nyt vakuut­ta­van nousun nuor­ten jää­kie­kon hui­pul­le. 17-vuo­tias jää­li­läi­nen vei nimiin­sä nuor­ten SM-lii­gan run­ko­sar­jan kevät­kau­den pis­te­pörs­sin kär­ki­si­jan ja Kari Jalo­nen -pal­kin­non. Tuuk­ka pal­kit­tiin myös par­haan tulok­kaan Yrjö Haka­la -pal­kin­nol­la. Lisäk­si hänet on valit­tu useam­paan ker­taan alle 20-vuo­tiai­den kuu­kau­den pelaa­jak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin hiih­tocup päät­tyi Pyl­kö­na­hol­le

His­to­rial­li­nen ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin hiih­tocup päät­tyi sun­nun­tai­na. Pyl­kö­na­hol­la hiih­det­ty pää­tös­ki­sa kerä­si pai­kal­le muka­vas­ti hiih­tä­jiä huol­ta­ji­neen ja kan­nus­ta­ji­neen naut­ti­maan aurin­koi­ses­ta sääs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiki­hiih­to 50 vuot­ta -juh­la­hiih­dos­sa viih­dyt­tiin

Hiki­hiih­to 50 vuot­ta -juh­la­hiih­toon osal­lis­tui vajaat 100 hiih­tä­jää, mikä oli arvioi­den mukaan suun­nil­leen saman ver­ran kuin 50 vuot­ta sit­ten hiih­de­tys­sä ensim­mäi­ses­sä hiih­dos­sa. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten isän­nöi­mä latu­ret­ki siva­koi­tiin rän­tä­sa­tees­sa, mut­ta se ei hiih­tä­jien ilois­ta miel­tä lan­nis­ta­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiki­hiih­to täyt­tää 50 vuot­ta

Yli­kii­min­gin perin­tei­käs Hiki­hiih­to täyt­tää tänä vuon­na 50 vuot­ta. Vuon­na 1969 hiih­det­ty ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten pit­kän mat­kan hiih­to siva­koi­tiin Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kai­sa Lai­ti­nen hiih­to­suun­nis­ti SM-kiso­jen tupla­mes­ta­rik­si

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen SM-sprint­ti- ja sprint­ti­vies­ti­mi­ta­lit rat­kot­tiin Iisal­men Palois­vuo­rel­la vii­me vii­kon­lop­pu­na. Iisal­men Visan isän­nöi­mis­sä kisois­sa vaa­dit­tiin nope­aa rei­tin­va­lin­to­jen suun­nit­te­lua ja tiuk­ko­ja ras­tin­ot­to­ja sekä kes­tä­vyyt­tä ja hyvää hiih­to­suun­nis­tus­tai­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Vesa­las­ta

His­to­rial­li­nen ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Yli­kii­min­gin kou­lun Vesa­lan yksi­kön hiih­to­maas­tois­ta lau­an­tai­na. Pai­kal­la oli run­saas­ti hiih­tä­jiä huol­ta­ji­neen ja kan­nus­ta­ji­neen. Aurin­ko hel­li ja keli oli hyvä. Vesa­las­sa jokai­nen sai hiih­tää halua­maan­sa tyy­liä. Kil­pai­lu­jen lomas­sa sai las­kea mäkeä ja naut­tia kah­vion anti­mis­ta. Monet tote­si­vat, että hih­tocup on hyvä idea ja innos­taa lap­sia hiih­tä­mään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus