Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Oulu-opis­ton näyt­te­lys­sä ihas­tel­tiin käden­töi­tä

Yli­kii­min­gis­sä Oulu-opis­ton kurs­seil­la teh­ty­jen käden­töi­den näyt­te­ly pidet­tiin Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la lau­an­tai­na. Näyt­te­lys­sä sai ihas­tel­la tai­dok­kai­ta käsi­työ-, enti­söin­ti-, tek­ni­sen­työn- ja pos­lii­nin­maa­laus­töi­tä. Käsi­työ­pa­jo­ja jär­jes­te­tään Joke­lan kyläs­sä, Juo­pu­lil­la ja Vep­säl­lä. Huo­ne­ka­lu­jen kor­jaus ja enti­söin­ti kurs­sit ovat Joki­ko­kos­sa ja Vep­säl­lä. Kir­kon­ky­läl­lä kokoon­tu­vat tek­ni­sen työn sekä kera­miik­ka-pos­lii­nin­maa­laus­ryh­mät.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jäp­pi­sel­le ja Lai­ti­sel­le hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-kul­taa

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-kil­pai­lut jär­jes­tet­tiin Poh­jois-Ruot­sin Piteås­sa. Kil­pai­lu­kes­kuk­se­na toi­mi Lindbäckss­ta­dio­nin las­ket­te­lu- ja hiih­to­kes­kus. Hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-mita­leis­ta tais­tel­tiin samois­sa haas­ta­vis­sa maas­tois­sa niin nuor­ten, aikuis­ten kuin vete­raa­nien sar­jois­sa­kin. Osa­not­ta­jia oli 20 maas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuuk­ka Tiek­so­la tekee vakuut­ta­vaa jäl­keä jää­kiek­ko­kau­ka­lois­sa

Oulun Kärp­pien A-nuor­ten hyök­kää­jä Tuuk­ka Tiek­so­la on teh­nyt vakuut­ta­van nousun nuor­ten jää­kie­kon hui­pul­le. 17-vuo­tias jää­li­läi­nen vei nimiin­sä nuor­ten SM-lii­gan run­ko­sar­jan kevät­kau­den pis­te­pörs­sin kär­ki­si­jan ja Kari Jalo­nen -pal­kin­non. Tuuk­ka pal­kit­tiin myös par­haan tulok­kaan Yrjö Haka­la -pal­kin­nol­la. Lisäk­si hänet on valit­tu useam­paan ker­taan alle 20-vuo­tiai­den kuu­kau­den pelaa­jak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin hiih­tocup päät­tyi Pyl­kö­na­hol­le

His­to­rial­li­nen ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin hiih­tocup päät­tyi sun­nun­tai­na. Pyl­kö­na­hol­la hiih­det­ty pää­tös­ki­sa kerä­si pai­kal­le muka­vas­ti hiih­tä­jiä huol­ta­ji­neen ja kan­nus­ta­ji­neen naut­ti­maan aurin­koi­ses­ta sääs­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiki­hiih­to 50 vuot­ta -juh­la­hiih­dos­sa viih­dyt­tiin

Hiki­hiih­to 50 vuot­ta -juh­la­hiih­toon osal­lis­tui vajaat 100 hiih­tä­jää, mikä oli arvioi­den mukaan suun­nil­leen saman ver­ran kuin 50 vuot­ta sit­ten hiih­de­tys­sä ensim­mäi­ses­sä hiih­dos­sa. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten isän­nöi­mä latu­ret­ki siva­koi­tiin rän­tä­sa­tees­sa, mut­ta se ei hiih­tä­jien ilois­ta miel­tä lan­nis­ta­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiki­hiih­to täyt­tää 50 vuot­ta

Yli­kii­min­gin perin­tei­käs Hiki­hiih­to täyt­tää tänä vuon­na 50 vuot­ta. Vuon­na 1969 hiih­det­ty ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten pit­kän mat­kan hiih­to siva­koi­tiin Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kai­sa Lai­ti­nen hiih­to­suun­nis­ti SM-kiso­jen tupla­mes­ta­rik­si

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen SM-sprint­ti- ja sprint­ti­vies­ti­mi­ta­lit rat­kot­tiin Iisal­men Palois­vuo­rel­la vii­me vii­kon­lop­pu­na. Iisal­men Visan isän­nöi­mis­sä kisois­sa vaa­dit­tiin nope­aa rei­tin­va­lin­to­jen suun­nit­te­lua ja tiuk­ko­ja ras­tin­ot­to­ja sekä kes­tä­vyyt­tä ja hyvää hiih­to­suun­nis­tus­tai­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Vesa­las­ta

His­to­rial­li­nen ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Yli­kii­min­gin kou­lun Vesa­lan yksi­kön hiih­to­maas­tois­ta lau­an­tai­na. Pai­kal­la oli run­saas­ti hiih­tä­jiä huol­ta­ji­neen ja kan­nus­ta­ji­neen. Aurin­ko hel­li ja keli oli hyvä. Vesa­las­sa jokai­nen sai hiih­tää halua­maan­sa tyy­liä. Kil­pai­lu­jen lomas­sa sai las­kea mäkeä ja naut­tia kah­vion anti­mis­ta. Monet tote­si­vat, että hih­tocup on hyvä idea ja innos­taa lap­sia hiih­tä­mään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mel­lak­ka Nuo­rit­tan poro­ki­so­jen nopein

Nuo­rit­tan perin­teis­ten poro­ki­so­jen kuu­man sar­jan ja nel­jän­nen Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jon voit­toon kii­si Han­nu Kru­pu­lan omis­ta­ma Mel­lak­ka aja­ja­naan Eero Päk­ki­lä. Saa­ri­suol­la 9-vuo­ti­aan Mel­la­kan aika oli kilo­met­rin radal­la 1,17.160. Iso­sy­dän­maan palis­kun­nas­ta ole­va Mel­lak­ka voit­ti myös vuo­si sit­ten Nuo­rit­tal­la kuu­man sar­jan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­rit­tan perin­tei­set poro­ki­sat tule­vat taas

Nuo­rit­tal­la pää­see naut­ti­maan jäl­leen aidos­ta poroa­jo­jen tun­nel­mas­ta lähie­täi­syy­del­tä suo­si­tus­sa koko per­heen tapah­tu­mas­sa. Nuo­rit­tan poro­ki­sat jär­jes­te­tään Saa­ri­suol­la hel­mi­kuun 16. päi­vä. Tapah­tu­mas­sa on nel­jä vauh­di­kas­ta sar­jaa, kun kilo­met­rin radal­la kii­tä­vät nel­jän poron ryh­mis­sä ajet­ta­vat kuu­ma ja yleinen/tuntemattomat sekä yksit­täis­ajo­na ajet­ta­vat kar­sin­ta-ajo ja junio­ri­sar­ja. Kuu­ma sar­ja on samal­la nel­jäs Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus