Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Muka­vaa toi­min­taa ja tun­nel­maa Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­museol­la

Wick­strö­min 1951 vuo­den maa­moot­to­rin muka­van rau­hal­lis­ta puk­su­tusään­tä ja toi­min­taa ihas­tel­tiin Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­museoa­lu­eel­la vii­me lau­an­tai­na. Heik­ki Pason kun­nos­ta­ma maa­moot­to­ri kiin­nos­ti kai­ken ikäi­siä Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen museo­päi­väs­sä ja elo­mark­ki­noil­la vie­rail­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

50 vuot­ta eilen täyt­tä­nyt Pert­ti Hon­ka­nen on huo­lis­saan Suo­men tei­den rapis­tu­mi­ses­ta

Yli­kii­min­gin Juo­pu­lil­la asu­va Pert­ti Hon­ka­nen on tot­tu­nut tart­tu­maan monen­lai­siin toi­miin, eikä hän jää sanat­to­mak­si han­ka­lis­sa­kaan tilan­teis­sa. Pert­ti on aja­nut elä­män­sä aika­na täys­pe­rä­vau­nu­rek­ko­ja sato­ja tuhan­sia kilo­met­re­jä Suo­men teil­lä. Lisäk­si hän on hoi­ta­nut monia asioi­ta työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na, pää­luot­ta­mus­mie­he­nä ja Auto- ja Kul­je­tusa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT ry:n hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jade aloit­taa kou­lu­tien­sä tänään

Yli­kii­min­ki­läi­nen Jade Kois­ti­nen aloit­taa kou­lu­tien­sä Yli­kii­min­gin kou­lus­sa tänään. Kou­lun aloi­tus tun­tuu Jades­ta kival­ta, vaik­ka kou­luun läh­te­mi­nen hie­man jän­nit­tää­kin. Tiis­­tai-ilta­­na Jade.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Humo­ris­ti­set Terwas­ki­sai­lut viih­dyt­ti­vät Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tys oli jäl­leen kehit­tä­nyt hupai­saa ohjel­maa Ter­­vas­­Tii­­ma-vii­­kon vii­mei­sel­le lau­an­tail­le. Yli­kii­min­gin van­han pap­pi­lan ja seu­ra­kun­ta­ta­lon piha­pii­ris­sä vii­le­tet­tiin kisa­päi­vän aluk­si Terwas­hiih­don.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uudis­tet­tu ter­va­hau­ta syt­tyi Yli­kii­min­gis­sä

Ihmi­set odot­ti­vat jän­ni­tyk­sel­lä Yli­kii­min­gin ter­va­sau­tiol­la ter­va­hau­dan syty­tys­tä. Tänä vuon­na ter­va­hau­dan kehää oli laa­jen­net­tu ja poh­jan pro­fii­lia muu­tet­tu jyr­kem­mäk­si ja save­tet­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­ke­lii­ton kult­tuu­ri­päi­väs­sä viih­dyt­tiin

Elä­ke­lii­ton Poh­­jois-Poh­­jan­­maan pii­ri ry:n kult­tuu­ri­päi­vää vie­tet­tiin Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la. Tilai­suu­des­sa oli noin 200 vie­ras­ta eri puo­lil­ta Poh­­jois-Poh­­jan­­maa­­ta. Kult­tuu­ri­päi­vä aloi­tet­tiin Vil­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juo­pu­lil­la ihail­tiin eri­lai­sia hevos­voi­mia har­joi­tus­ra­vien ohes­sa

Juo­pu­lil­la ravat­tiin har­joi­tus­ra­vit Ter­­vas­­Tii­­ma-vii­­kon aloi­tus­lau­an­tai­na. Kii­min­kien Hevo­sys­tä­vät ry:n isän­nöi­mis­sä ravat­tiin kuusi hevos­läh­töä, jois­sa ihas­tel­tiin uljai­ta hevo­sia ja jän­ni­tet­tiin voit­ta­jia. 800.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­ma­lai­nen elä­män­me­no haus­kuut­taa jäl­leen Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gis­sä saa­daan jäl­leen naut­tia nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­vis­ta sket­seis­tä yli­kii­min­ki­läis­ten har­ras­te­li­ja­näyt­te­li­jöi­den toi­mes­ta, kun suo­ma­lais­ta elä­män­me­noa lau­luin ja sket­sein astuu näyt­tä­möl­le Vesai­sen­lin­nal­la. Vii­me vuon­na esi­tet­ty ohjel­mal­li­nen ilta sai suu­ren suo­sion, min­kä innoit­ta­ma­na Yli­kii­min­gin Musiik­kiyh­dis­tys jat­kaa kai­vat­tua näy­tel­mä­toi­min­taa tänä­kin vuon­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pii­lo­met­säs­sä tou­hu­taan ja viih­dy­tään

Yli­kii­min­gin Reki­ky­läs­sä sijait­se­van päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän väki on saa­nut juh­lia tänä kesä­nä mones­ta eri syys­tä. Mum­mo­la­mai­ses­sa päi­vä­ko­dis­sa toteu­te­taan aktii­vis­ta luon­to- ja ympä­ris­tö­kas­va­tus­ta, jon­ka tii­moil­ta Pii­lo­met­sän väki on teh­nyt eri­lai­sia kan­sain­vä­li­ses­ti­kin pal­kit­tu­ja pro­jek­te­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vep­sä muka­na Niit­ty­hei­nä ja kis­san­kel­lo -kam­pan­jas­sa

Oulun Maa- ja koti­ta­lous­nais­ten Tai­mi Maho­se­na­ho kävi Vep­sän­ky­lä­läi­set ry:n ilta­kah­vi­vie­raa­na Vep­sän enti­sel­lä kou­lul­la. Pai­kal­la oli muka­vas­ti väkeä kuu­le­mas­sa muun muas­sa luon­non niit­ty­jen hoi­dos­ta ja puu­tar­hois­ta luon­toon leviä­vien vie­ras­la­jien tor­jun­nas­ta. Tilai­suu­des­sa esi­tel­tiin Niit­ty­hei­nä ja kis­san­kel­lo -kam­pan­ja, johon Vep­sän­ky­lä­läi­set aikoi­vat osal­lis­tua tal­koi­le­mal­la niit­ty­jen hoi­dos­sa kesän aika­na.