Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Hiki­hiih­to täyt­tää 50 vuot­ta

Yli­kii­min­gin perin­tei­käs Hiki­hiih­to täyt­tää tänä vuon­na 50 vuot­ta. Vuon­na 1969 hiih­det­ty ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten pit­kän mat­kan hiih­to siva­koi­tiin Yli­kii­min­gin kir­kon­ky­läl­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kai­sa Lai­ti­nen hiih­to­suun­nis­ti SM-kiso­jen tupla­mes­ta­rik­si

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen SM-sprint­ti- ja sprint­ti­vies­ti­mi­ta­lit rat­kot­tiin Iisal­men Palois­vuo­rel­la vii­me vii­kon­lop­pu­na. Iisal­men Visan isän­nöi­mis­sä kisois­sa vaa­dit­tiin nope­aa rei­tin­va­lin­to­jen suun­nit­te­lua ja tiuk­ko­ja ras­tin­ot­to­ja sekä kes­tä­vyyt­tä ja hyvää hiih­to­suun­nis­tus­tai­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Vesa­las­ta

His­to­rial­li­nen ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Yli­kii­min­gin kou­lun Vesa­lan yksi­kön hiih­to­maas­tois­ta lau­an­tai­na. Pai­kal­la oli run­saas­ti hiih­tä­jiä huol­ta­ji­neen ja kan­nus­ta­ji­neen. Aurin­ko hel­li ja keli oli hyvä. Vesa­las­sa jokai­nen sai hiih­tää halua­maan­sa tyy­liä. Kil­pai­lu­jen lomas­sa sai las­kea mäkeä ja naut­tia kah­vion anti­mis­ta. Monet tote­si­vat, että hih­tocup on hyvä idea ja innos­taa lap­sia hiih­tä­mään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mel­lak­ka Nuo­rit­tan poro­ki­so­jen nopein

Nuo­rit­tan perin­teis­ten poro­ki­so­jen kuu­man sar­jan ja nel­jän­nen Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jon voit­toon kii­si Han­nu Kru­pu­lan omis­ta­ma Mel­lak­ka aja­ja­naan Eero Päk­ki­lä. Saa­ri­suol­la 9-vuo­ti­aan Mel­la­kan aika oli kilo­met­rin radal­la 1,17.160. Iso­sy­dän­maan palis­kun­nas­ta ole­va Mel­lak­ka voit­ti myös vuo­si sit­ten Nuo­rit­tal­la kuu­man sar­jan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­rit­tan perin­tei­set poro­ki­sat tule­vat taas

Nuo­rit­tal­la pää­see naut­ti­maan jäl­leen aidos­ta poroa­jo­jen tun­nel­mas­ta lähie­täi­syy­del­tä suo­si­tus­sa koko per­heen tapah­tu­mas­sa. Nuo­rit­tan poro­ki­sat jär­jes­te­tään Saa­ri­suol­la hel­mi­kuun 16. päi­vä. Tapah­tu­mas­sa on nel­jä vauh­di­kas­ta sar­jaa, kun kilo­met­rin radal­la kii­tä­vät nel­jän poron ryh­mis­sä ajet­ta­vat kuu­ma ja yleinen/tuntemattomat sekä yksit­täis­ajo­na ajet­ta­vat kar­sin­ta-ajo ja junio­ri­sar­ja. Kuu­ma sar­ja on samal­la nel­jäs Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gis­sä alkaa hiih­tocup

Yli­kii­min­gis­sä on perin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty eri­lai­sia tal­vi­ta­pah­tu­mia hiih­to­kil­pai­lui­neen, mut­ta ongel­ma­na on ollut tapah­tu­mien pääl­lek­käi­syys ja ihmis­ten liik­keel­le saan­ti. Tänä tal­ve­na tähän ongel­maan kehi­tet­tiin rat­kai­suk­si alu­een yhdis­tys­ten yhtei­nen hiih­tocup, jon­ka pää­i­dea­na on var­mis­taa, että alu­een hiih­to­kil­pai­lut ja tal­vi­ta­pah­tu­mat eivät meni­si pääl­lek­käin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tino Met­sä­vai­niol­le jat­ko­so­pi­mus Kärp­pien kans­sa, Kärp­pä-täh­ti har­joit­te­lee yhä myös Ahmo­jen kans­sa

– Minä olen täm­möi­nen hau­ki­pu­taa­lai­nen jää­kiek­koi­li­ja. Olen sivii­lis­sä aika rau­hal­li­nen ja hil­jai­nen tyyp­pi. En hir­veäs­ti tee itses­tä nume­roa mis­sään, SM-lii­ga­jouk­kue Oulun Kär­pis­sä kes­kus­hyök­kää­jä­nä pelaa­va Tino Met­sä­vai­nio kuvaa itseään.–Uuno Tur­ha­pu­ro armei­jan lei­vis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut virit­ti­vät jou­lu­tun­nel­maan

Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut kai­ku­vat eri puo­lil­la Suo­mea jo 46. ker­ran. Suo­men Lähe­tys­seu­ran ja lute­ri­lais­ten seu­ra­kun­tien yhdes­sä jär­jes­tä­miä yhteis­lau­lu­het­kiä lau­le­taan niin kir­kois­sa kuin muis­sa­kin pai­kois­sa eri puo­lil­la Suo­mea ja myös ulko­mail­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus